WYBORY SAMORZĄDOWE 2014. GRODZIEC. Tomasz Czapczyk kandydatem na wójta gminy Grodziec

PROGRAM WYBORCZY

 • Uczynię Urząd Gminy instytucją przyjazną i służebną wobec Mieszkańców.
 • Pragnę przywrócić wpływ mieszkańców na istotne decyzje ich dotyczące oraz zintegrować społeczność Naszej Gminy.
 • Odciążę budżet gminy przez znacznie efektywniejsze pozyskanie środków europejskich i regionalnych przeznaczonych na rozwój gminy.
 • Będę dążyć do opracowania w możliwie najkrótszym czasie planów przestrzennego zagospodarowania Gminy.
 • Będę kontynuował poprawę gospodarki wodno-ściekowej poprzez dalszą budowę kanalizacji sanitarnej oraz stworzenie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach o rozproszonej zabudowie.
 • Zadbam o poprawę infrastruktury drogowej i oświetleniowej w sposób zrównoważony co do wszystkich sołectw z terenu Gminy.
 • Wprowadzę stypendia dla najzdolniejszej młodzieży z terenu Gminy.
 • Będę wspierał inwestorów i pracodawców dających stałe zatrudnienie mieszkańcom Gminy.
 • Będę wspierał rolników, pragnących rozwijać agroturystykę, jako źródło ich dodatkowych dochodów.
 • Postawię na edukację ekologiczną wśród najmłodszych w celu utrwalenia pozytywnych zachowań odnośnie otaczającej przyrody i jej ochrony.
 • Zadbam o systematyczny rozwój sieci bezpiecznych tras pieszo-rowerowych.
 • Zadbam o utrzymanie właściwych relacji z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Starostwem Powiatowym oraz innymi instytucjami.
 • Będę wspierał:
  - organizację sołeckich imprez kulturalno–sportowo-rekreacyjnych,
  - budowę sołeckich placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych.

(materiał wyborczy finansowany przez KWW Tomasza Czapczyka)