SOMPOLNO. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. wkrótce z Internetowym Biurem Obsługi Klienta

W tym roku Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Sompolnie obchodzi jubileusz 15-lecia istnienia. Jest to okazja do podsumowań minionego okresu działalności, ale również do snucia planów na przyszłość. Misją firmy jest stworzenie warunków dla pełnej dostępności usług komunalnych świadczonych przez spółkę poprzez stosowanie optymalnych cen i stawek opłat, uwzględniających zarówno interes mieszkańców i przedsiębiorstwa, jak również interes Gminy. Oczywiście, usługi te powinny być świadczone na jak najwyższym poziomie. Aby móc to osiągnąć, Przedsiębiorstwo musi ciągle podnosić jakość świadczonych usług, doskonalić organizację i metody pracy.

Efektywność tych działań nie będzie możliwa bez postępu technologicznego. Podejmowanie działań innowacyjnych pozwoli na osiąganie celów krótkoterminowych i celów strategicznych dla Spółki. Priorytetem PUK Sp. z o.o. był zawsze ciągły postęp techniczny i organizacyjny. Bowiem przekłada się to poprawę jakości produkowanej wody, poprawę parametrów oczyszczonych ścieków, większą sprawność i energooszczędność urządzeń, mniejszą awaryjność sieci i brak deficytów wody w okresach letnich. Działania firmy są nakierowane na realizację konkretnych inwestycji, które przybliżają Spółkę do osiągania zamierzonych celów. Obecnie z budżetu Gminy Sompolno i przy znacznym wsparciu środków unijnych realizowana jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Sompolnie. Ponadto rozbudowywana jest sieć kanalizacji sanitarnej w Sompolnie, Mąkolnie i Lubstowie. W najbliższym czasie zostanie zlikwidowana uciążliwa oczyszczalnia przy ulicy Św. Barbary w Sompolnie, a ścieki z tego rejonu Sompolna zostaną przekierowane do oczyszczalni przy ulicy Błankowej. Obecnie prowadzone są remonty budynków stacji uzdatniania wody w Lubstowie, Mostkach i Marianowie. Kolejnym etapem robót , który będzie realizowany w SUW Marianowo i Mostki, będzie wymiana zestawów hydroforowych i automatyki. Nastąpi to na przełomie roku 2014/2015. Ważnym elementem planów inwestycyjnych jest wykonanie koncepcji likwidacji oczyszczalni ścieków w Mąkolnie, budowy kanalizacji sanitarnej w Sycewie i budowy kolektora tłocznego z Mąkolna do Sompolna.

Przedsiębiorstwo ciągle doskonali system zbiórki i segregacji odpadów. W tym celu został wybudowany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, dofinansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Spółka podejmuje na bieżąco działania na rzecz zwiększania aktywności inwestycyjnej, pozwalającej na tworzenie nowych miejsc pracy, jak również przyczyniającej się do rozwoju firmy. Ważnym elementem przybliżającym do realizacji wszystkich zamierzeń jest pogłębianie więzi między Przedsiębiorstwem a odbiorcami usług oraz utrzymanie i rozwój partnerskich relacji między Przedsiębiorstwem a Gminą. Przedsiębiorstwo w różnych formach aktywnie wspiera działalność organizacji społecznych, m.in. Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich, koło wędkarskie, kluby sportowe itp.. Współpracuje z wszystkimi instytucjami użyteczności publicznej, przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie gminy Sompolno.

W najbliższej perspektywie czasowej do dyspozycji odbiorców usług zostanie oddane Internetowe Biuro Obsługi Klienta, tzw. e-BOK, które umożliwi na bieżąco kontrolę swojego konta rozrachunkowego oraz otrzymywanie e-faktur i powiadomień SMS o sprawach istotnych dla klienta. Bezpieczeństwo danych będzie zagwarantowane przez zaawansowane rozwiązania techniczne.

W planach inwestycyjnych Przedsiębiorstwa na lata 2015-2016 znalazły się takie zadania jak :
- wymiana wszystkich wodomierzy na wodomierze z możliwością odczytu radiowego lub GSM,
- wizualizacja pracy urządzeń technologicznych SUW i pompowni ścieków na stanowisku dyspozytorskim,
- opracowanie map numerycznych dla wszystkich zarządzanych sieci w formacie 3D,
- transmisja danych, takich jak: ciśnienie, przepływy w sieci wodociągowej itp.
- budowa nowych węzłów na sieci wodociągowej i montaż zaworów redukcyjnych z możliwością zdalnego sterowania.

Realizacja tych zamierzeń wpłynie na podwyższenie jakości świadczonych usług, a jednocześnie przyczyni się do obniżania kosztów, w szczególności w zakresie zużycia energii elektrycznej, co pozwoli w przyszłości osiągać jeszcze lepsze efekty ekonomiczne.

(źródło: PUK Sp. z o.o.)