KAWĘCZYN (MILEJÓW). Sołtysi już wybrani. I władze Gminnego Koła Sołtysów

IS_378

Zwieńczeniem kampanii sprawozdawczo-wyborczej w sołectwach gminy Kawęczyn kadencji 2011 – 2015 było spotkanie wójta gminy Kawęczyn Jana Nowaka z sołtysami i nowo wybranymi członkami rad sołeckich, które odbyło się 23 lutego w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Milejowie. Była to też okazja do wyboru nowych władz Gminnego Koła Sołtysów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie. Warto podkreślić, że Koło to liczy aż 161 członków. To rekord w subregionie konińskim. W zebraniu wzięło udział 94.

Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Gminnego Koła Sołtysów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie przez sołtysów: Sylwestra Kasprzaka, Jana Łuczaka i Leszka Durdyna. Po zakończonym ceremoniale wójt Jan Nowak dokonał otwarcia spotkania. Zgłosił kandydaturę Jolanty Kruckiej na przewodniczącą zebrania, która została przyjęta jednogłośnie przez uczestników posiedzenia.

Z zaproszonych gości na na spotkaniu byli: Ireneusz Niewiarowski – senator Rzeczypospolitej Polskiej, a zarazem prezes Zarządu Głównego Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów; Patryk Węgierkiewicz – przedstawiciel Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów; młodszy inspektor Grzegorz Gibaszek – komendant powiatowy policji w Turku; aspirant sztabowy Janusz Szelągowski – komendant Komisariatu Policji w Dobrej; Krzysztof Kwiatoń – członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, specjalista ds. szkód łowieckich. Przybyli także: przewodniczący Rady Gminy Kawęczyn, wiceprzewodniczący oraz radni gminy Kawęczyn, Henryk Binkowski – prezes Koła Gminnego Towarzystwa Samorządowego w Kawęczynie, Jarosław Binkowski – delegat gminy Kawęczyn do Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Turku. Ponadto w zebraniu uczestniczył Jacek Pawlak – dotychczasowy prezes Gminnego Koła Sołtysów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie. Obecni byli również pracownicy Urzędu Gminy w Kawęczynie, a wśród nich skarbnik gminy Edyta Balcerzak.

W skład Komisji Mandatowej weszli: przewodnicząca Katarzyna Kumant, Dorota Kuras i Teresa Maćczak. Komisję Skrutacyjną utworzyły: przewodnicząca Elżbieta Fornalczyk, Emilia Skurka i Anita Kurzawa. Komisja Uchwał i Wniosków działała w składzie: przewodnicząca Alicja Ziółkowska, Grzegorz Michalak i Edyta Jaśkiewicz.

Młodszy inspektor Grzegorz Gibaszek, komendant powiatowy policji w Turku, omówił sprawy związane z bezpieczeństwem publicznym na terenie gminy Kawęczyn. Temat szkód łowieckich wyrządzanych przez dziką zwierzynę w uprawach rolnych przedstawił Krzysztof Kwiatoń – członek Zarządu Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, specjalista ds. szkód łowieckich. Mówił o sporach na linii rolnicy – myśliwi, które wynikają z niedoinformowania obu stron. Klasyfikacja zwierzyny będącej pod ochroną oraz odpowiedzialność za poszczególne gatunki różnych instytucji powoduje, że często rolnik nie wie, do kogo może zwrócić się o pomoc w przypadku wyrządzonej szkody na jego polu. Krzysztof Kwiatoń apelował do senatora Ireneusza Niewiarowskiego o poprawę zapisów prawnych oraz pokonania silnego lobby myśliwych, dla których rząd zmienił zapisy w ustawie Prawo łowieckie, nie uwzględniając potrzeb rolników. Specjalista ds. szkód łowieckich zauważył, że w ocenie szkody powinny uczestniczyć obie strony, które również należy poinformować o procedurach, możliwościach i wymogach prawnych. Jednym z pomysłów, który pojawił się wśród obecnych rolników było ubezpieczenie obszarów będących w dzierżawie kół łowieckich. Za powstałe w obszarze koła łowieckiego szkody odszkodowanie wypłacałaby firma ubezpieczeniowa, dzięki czemu wszystkie strony byłyby zadowolone.

Wójt Jan Nowak dokonał podsumowania kampanii sprawozdawczo-wyborczej dotyczącej wyborów sołtysów i rad sołeckich. Następnie wraz z senatorem Ireneuszem Niewiarowskim oraz Piotrem Geblerem – przewodniczącym Rady Gminy Kawęczyn wręczył podziękowania ustępującym sołtysom: Bożenie Przygońskiej z Kowali Pańskich, Kazimierzowi Mintusowi z Marianowa Kolonii oraz Janowi Rogalskiemu z Ciemienia. Nowo wybrani sołtysi, obejmujący tę funkcję po raz pierwszy, otrzymali gratulacje i bukiety kwiatów. Byli to: Jolanta Mazurek z Milejowa, Katarzyna Jaśkiewicz z Kowali Pańskich, Sławomir Wincenciak z Marianowa Kolonii i Łukasz Mila z Ciemienia. Gratulacje w postaci dyplomów w ozdobnych ramkach trafiły też do pozostałych dziewiętnastu sołtysów wybranych po raz kolejny na czteroletnią kadencję.

Senator Ireneusz Niewiarowski występując z ramienia Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów wyraził swoje zadowolenie z dotychczasowej działalności Gminnego Koła Sołtysów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie. Zauważył, że jest najliczniejszym w regionie. Odniósł się również do kwestii funduszu sołeckiego i ogromu pracy, jaki czeka członków rad sołeckich w związku z jego realizacją. Na temat zakładania stron internetowych sołectw mówił Patryk Węgierkiewicz z Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów.

Następnie przystąpiono do wyborów władz Gminnego Koła Sołtysów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie. W pierwszej kolejności w głosowaniu tajnym wybrano prezesa Zarządu. Kandydaturę Sylwestra Kasprzak zgłosił Ryszard Jaśkiewicz. Więcej kandydatów nie było. Po przeprowadzonym głosowaniu ogłoszono wyniki. Z 161 uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu było 94 członków. W głosowaniu brało udział 93 uprawnionych. Kandydaturę Sylwestra Kasprzak poparło 84 głosujących. Następnie jednogłośnie podjęto uchwałę o wyborze Sylwestra Kasprzaka na prezesa Gminnego Koła Sołtysów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Kawęczynie.

Wybrano także 5 pozostałych członków Zarządu. Zgłosił ich nowo wybrany prezes Sylwester Kasprzak. Głos oddało 90 uprawnionych. Zgłoszeni kandydaci w głosowaniu tajnym otrzymali następującą ilość głosów: Konrad Ambroziak – 80, Tadeusz Duszyński – 81, Ryszard Jaśkiewicz – 80, Jan Łuczak – 79 a Edward Tobijas – 76.

Kolejnym punktem spotkania był wybór delegatów na Ogólne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Zebrani opowiedzieli się za przeprowadzeniem głosowania jawnego. Zgłoszono 15 kandydatur. Delegatami zostali: Konrad Ambroziak, Tadeusz Duszyński, Ryszard Jaśkiewicz, Jan Łuczak, Edward Tobijas, Sylwester Kasprzak, Jolanta Mazurek, Andrzej Janik, Łukasz Mila, Zbigniew Czapla, Małgorzata Skurczak-Szymańska, Leszek Durdyn, Grzegorz Dzikowski, Krystyna Brzychcy i Józef Frątczak.

Ostatnie wybory – przedstawiciela Gminnego Koła Sołtysów do Rady Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów – przeprowadzono także w sposób jawny. Padła jedna kandydatura – Sylwestra Kasprzaka – za którą zebrani opowiedzieli się jednomyślnie.

.Na zakończenie nowy prezes Zarządu podziękował za oddane głosy oraz złożył podziękowania dotychczasowemu prezesowi Jackowi Pawlakowi za osiem lat owocnej pracy na rzecz Gminnego Koła Sołtysów. Z kolei Jacek Pawlak złożył życzenia nowemu Zarządowi i podziękował za współpracę dotychczasowemu Zarządowi oraz wójtowi gminy Kawęczyn Janowi Nowakowi i senatorowi Ireneuszowi Niewiarowskiemu.

Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem.

DOKUMENTACJA

Wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Kawęczyn

W związku z kończącą się 4-letnią kadencją sołtysów i rad sołeckich w dniu 29 grudnia 2014 roku Wójt Gminy Kawęczyn wydał Zarządzenie Nr 76/2014 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w Gminie Kawęczyn. Wybory sołeckie odbyły się w okresie od 07.01.2015 r. do 15.02.2015 r. W zebraniach uczestniczyli z ramienia samorządu: Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy lub Wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz Radni Gminy.

Najwyższą frekwencję odnotowano w sołectwie Stanisława – 57,89 % a najniższą w sołectwie Kowale Pańskie Kolonia – 12,02 %. Średnia frekwencja wyniosła 23,53 %. W czterech sołectwach dokonano zmian na stanowiskach sołtysa: w Marianowie Kolonii i w Kowalach Pańskich dotychczasowi sołtysi zrezygnowali z pełnienia swoich funkcji; w Milejowie i Ciemieniu z wyboru mieszkańców sołectwa. Nowymi sołtysami zostali: Jolanta Mazurek w Milejowie, Sławomir Wincenciak w Marianowie Kolonii, Łukasz Mila w Ciemieniu i Katarzyna Jaśkiewicz w Kowalach Pańskich.

O funkcję sołtysa w 23 sołectwach ubiegało się 27 kandydatów, co stanowi 1,17 kandydata na jedno miejsce. W 19 sołectwach o funkcję sołtysa ubiegał się tylko jeden kandydat, w pozostałych 4 sołectwach, tj. Milejów, Ciemień, Marcjanów i Tokary – po dwóch kandydatów. Wybrani sołtysi są jednocześnie przewodniczącymi rad sołeckich. Rady sołeckie liczą od 2 do 6 członków. Spośród 112 zgłoszonych kandydatów do rad sołeckich wybrano 96 członków. Statystycznie na jedno miejsce przypadało 1,17 kandydata.

Ogólny udział mieszkańców w wyborach sołeckich

Lp.

Sołectwo

Liczba uprawnionych do głosowania

Liczba biorących udział w głosowaniu

%

1

Będziechów

231

77

33,33

2

Chocim

155

24

15,48

3

Ciemień

223

75

33,63

4

Dzierzbotki

120

23

19,17

5

Dziewiątka

147

27

18,37

6

Głuchów

348

66

18,97

7

Kawęczyn

431

86

19,95

8

Kowale Pańskie

151

19

12,58

9

Kowale Pańskie Kolonia

391

47

12,02

10

Leśnictwo

159

27

16,98

11

Marcinów

113

20

17,70

12

Marcjanów

144

36

25,00

13

Marianów

141

33

23,40

14

Marianów Kolonia

131

42

32,06

15

Milejów

240

110

45,83

16

Młodzianów

93

29

31,18

17

Nowy Świat

69

19

27,54

18

Siedliska

66

12

18,18

19

Skarżyn

130

51

39,23

20

Stanisława

38

22

57,89

21

Tokary

272

68

25,00

22

Wojciechów

195

49

25,13

23

Żdżary

318

51

16,04

Ogółem

4306

1013

23,53

Skład rad sołeckich w kadencji 2015 – 2019

Lp.

Sołectwo

Sołtys (pełniący funkcję przewodniczącego rady sołeckiej)

Członkowie rad sołeckich

1

Będziechów

Andrzej Janik

Bolesław Chojnacki, Dorota Dzikowska, Milena Janicka,Wioletta Kurpik, Grzegorz Michalak, Radosław Ruszkowski

2

Chocim

Zdzisław Kowalczyk

Teresa Gozdalik, Józef Iwaniak, Katarzyna Kumant, Teresa Sambor

3

Ciemień

Łukasz Mila

Małgorzata Jagieła, Marianna Augustyniak, Elżbieta Fornalczyk, Joanna Gierosz, Andrzej Błaszczyk

4

Dzierzbotki

Jan Łuczak

Waldemar Pietrzak, Marian Raszewski, Ireneusz Rojek, Zbigniew Szczepaniak

5

Dziewiątka

Józef Marcinkowski

Czesław Bekalarski, Paweł Maciejewski, Andrzej Pusty, Mariusz Sulej

6

Głuchów

Zbigniew Gidelski

Marcin Antczak, Stanisław Bochnak, Alojzy Czechowski,Mariusz Grzesiak, Mariusz Owczarek, Jarosław Pasik

7

Kawęczyn

Sylwester Kasprzak

Jolanta Bartczak, Janusz Dewicki, Eugeniusz Doliński, Krzysztof Dytwiński, Teresa Maćczak

8

Kowale Pańskie

Katarzyna Jaśkiewicz

Sylwia Jaros-Brzychcy, Zbigniew Muchała, Leszek Niestrata, Mariusz Woźniak

9

Kowale Pańskie-Kolonia

Andrzej Jaworski

Urszula Begiert, Tomasz Dytwiński, Edyta Jaśkiewicz, Arkadiusz Przybyła

10

Leśnictwo

Janina Siwek

Jan Antas, Stanisław Jaśniewicz, Sebastian Laskowski

11

Marcinów

Roman Sypniewski

Piotr Gebler, Paweł Sypniewski, Robert Śmigielski, Lucjan Tabaka

12

Marcjanów

Tadeusz Duszyński

Ryszard Grzelak, Jarosław Miśczak, Eugeniusz Szczepaniak

13

Marianów

Beata Heresztyn

Marzena Grzelak, Dariusz Iwaniak, Paweł Iwaniak, Władysław Jasiak, Paulina Stelmaszak

14

Marianów Kolonia

Sławomir Wincenciak

Aneta Budka, Robert Kilan, Szczepan Mazurek

15

Milejów

Jolanta Mazurek

Mariusz Adamus, Rafał Leśniak, Daniela Matusiak, Emilia Skurka, Alicja Wolska

16

Młodzianów

Krystyna Brzychcy

Anita Kurzawa, Marcin Piechota, Kazimierz Wichorski, Zdzisław Spychała, Kazimierz Wichorski

17

Nowy Świat

Józef Frątczak

Grzegorz Górski, Sylwia Szarzała

18

Siedliska

Zbigniew Czapla

Krzysztof Chojnacki, Jarosław Kamiński, Grzegorz Marcinkowski, Stanisław Piąstka

19

Skarżyn

Edward Tobijas

Dariusz Balcerzak, Dorota Chojnacka, Robert Maćczak, Karol Rygas, Dariusz Smak

20

Stanisława

Kamila Andrzejak

Jadwiga Durman, Sylwester Dzikowski

21

Tokary

Konrad Ambroziak

Tadeusz Bąk, Małgorzata Kolasińska, Malwina Marciniak, Małgorzata Skurczak-Szymańska, Paweł Zielonka, Alicja Ziółkowska

22

Wojciechów

Leszek Durdyn

Dorota Kuras, Szymon Michalak, Tomasz Papierski, Dorota Walaszczyk

23

Żdżary

Ryszard Jaśkiewicz

Sebastian Janiak, Bogumił Marciniak,Ryszard Michalski, Sylwester Rykowski