KRAMSK. Gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku

MZGOK

Zgodnie z art. 9tb ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) wójt sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi, obejmującą w szczególności:

 1. możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielnych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania,
 2. potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,
 3. koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych,
 4. liczbę mieszkańców,
 5. liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12,
 6. ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy,
 7. ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielnych odbieranych z terenu gminy powstających z przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Zgodnie z art. 9tb ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.) analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządza się w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. Analiza ta podlega publicznemu udostępnianiu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.

Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania powinny być kierowane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, tzw. RIPOK-u. Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 oraz uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 gmina Kramsk znajduje się w VIII regionie, dla którego regionalną instalację przetwarzania odpadów komunalnych są instalacje: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych oraz składowisko odpadów, których podmiotem zarządzającym jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Koninie.

Gmina Kramsk jest współudziałowcem spółki Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie. W 2014 roku część odpadów komunalnych zmieszanych odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy była bezpośrednio kierowana do składowania (proces D5), co jest niekorzystnym działaniem z punktu widzenia zagospodarowania odpadów (hierarchia postępowania z odpadami) i wywiązania się gmin z nałożonych na nie obowiązków uzyskania poziomów odzysku wskazanych frakcji odpadów (tworzywa sztuczne, papier, metale, szkło) oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Na początku 2014 roku trwały prace zwiększające wydajność sortowni odpadów tak, by cały strumień odpadów zmieszanych kierowy był do sortowania, a tylko pozostałości kierowane do składowania. Zwiększono moce przerobowe do 57 tys. ton odpadów w ciągu roku, co zapewniło sortowanie wszystkich odpadów zmieszanych dostarczanych do przedsiębiorstwa, składowane będą tylko pozostałości z sortowania (tzw. balast). Na terenie MZGOK trwa budowa Termicznego Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych, który zgodnie z planami budowy powinna zostać zakończona na przełomie 2015 i 2016 roku. Zakład budowany jest w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami w subregionie konińskim” realizowanego przy współudziale środków z Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko).

Odpady zielone i inne biodegradowalne odbierane z terenu gminy przekazywane są do regionalnej instalacji (MZGOK) do procesu kompostowania (proces R3). Pozostałości z sortowania oraz pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych zagospodarowywane są w MZGOK w procesie składowania na składowisku odpadów komunalnych (proces D5).

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, będący regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych zapewnia zagospodarowanie całego strumienia odpadów komunalnych odbieranych z terenu gminy Kramsk.

Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Podstawowym zadaniem inwestycyjnym związanym z gospodarowaniem odpadami komunalnymi było utworzenie gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK-u.

PSZOK dla Gminy Kramsk powstał w miejscowości Strumyk na terenie Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Odpowiednio zagospodarowano teren poprzez wydzielenie , uporządkowanie i zaadoptowanie istniejących boksów na odpady. Oznakowano punkt selektywnej zbiórki odpadów. Koszty poniesione na realizacje przedsięwzięcia w 2014 r. to 20 400 zł za dzierżawę boksów od RSP oraz koszty na adaptację to 15 000 zł.

Realizując PSZOK zabezpieczono najważniejsze potrzeby inwestycyjne gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. W przyszłości należy rozważyć konieczność doposażenia PSZOK-u w niezbędne urządzenia do zabierani odpadów.

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Gmina zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy w Kramsku uchwałami pobiera opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

 1. odbieranie, transport, zbieranie, odzyski i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
 2. tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 3. obsługa administracyjna tego systemu.

W gminie Kramsk przyjęte są następujące stawki opłat od jednego gospodarstwa domowego i w zależności od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego za miesiąc gdy odpady nie są segregowane: 20 zł – 1 osoba w gospodarstwie domowym, 36 zł – 2 osoby, 50 zł – 3 lub 4 osoby, 66 zł – 5 osób lub więcej.

Niższa stawka miesięczna dla osób, które zdeklarują segregowanie odpadów komunalnych od jednego gospodarstwa domowego oraz liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego: 10 zł – 1 osoba w gospodarstwie domowym, 18 zł – 2 osoby, 25 zł – 3 lub 4 osoby, 33 zł – 5 osób lub więcej.

Za okres 2014 roku naliczone należne opłaty to 783 714, 00 zł, przy czym należnych wpłat dokonano na kwotę 780 268,11 zł (wpłaty bieżące i zaległe), zaś zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiły 51 144, 47 zł (od momentu wprowadzenia opłat).

Poniesione wydatki związane z kosztami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok wynoszą 894 425,45 zł. W ramach poniesionych wydatków wyszczególnić można:

 1. 501 329,39 zł – koszty związane z zagospodarowaniem odpadów w MZGOK Sp. z o.o. w Koninie.
 2. 321 395, 15 zł – koszty odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych gminy Kramsk.
 3. 37 131,51 zł – koszty utworzenia i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Strumyk.
 4. 34 547, 40 zł – inne koszty związane z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (koszty odbioru i unieszkodliwienia zebranych przeterminowanych lekarstw – 707,40 zł, koszty zbierania odpadów z koszy ulicznych i przystanków autobusowych 33840,00 zł).
 5. 22 000,00 zł – koszty administracyjne obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na trenie gminy (płace i ich pochodne pracowników zajmujących się systemem, szkolenia itp.)

Liczba mieszkańców oraz liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12.

Liczba mieszkańców gminy według ewidencji ludności – stan na 31 grudnia 2014r. To 10 909, a według złożonych deklaracji stan na 31 grudnia 2014 r. to 9 129 osób. Rożnica w ilości zameldowanych osób w stosunku do ilości zgłoszonych w deklaracjach wynika w znacznej mierze z faktu, iż na terenie naszej gminy obserwuje się zjawisko migracji zarobkowej (związanej głównie z wyjazdami do pracy za granicę). Część osób zameldowanych na terenie gminy, a nie ujętych w deklaracjach to studiująca młodzież. W związku z tym, iż sytuacja jest zmienna wymaga ona ciągłej weryfikacji. Z wyżej wymienionymi faktami wiąże się także to, że często dokonywane są zmiany deklaracji w zakresie ilości osób zamieszkujących nieruchomości (cykliczne powroty do domu oraz na okres wakacji).

Na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Kramsk za 2014 rok wiadomo, że zawartych jest 50 umów na odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. W 2014 roku nie podjęto działań mających na celu weryfikację tego, czy wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, na których mogą powstawać odpady komunalne np. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, posiadają podpisane umowy na odbieranie tych odpadów i czy posiadają dowody płacenia za usługę odbierania odpadów komunalnych.

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy oraz ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych stwierdza się ,że na terenie gminy Kramsk w 2014 roku wytworzono następujące ilości odpadów komunalnych:

1) Odpady komunalne zmieszane: 2063,79 Mg,

2) Odpady segregowane:

 1. - papier i tektura: 20,05 Mg;
 2. - szkło: 198,61 Mg;
 3. - tworzywa sztuczne: 157,42 Mg;
 4. - odpady ulegające biodegradacji: 195,76 Mg;
 5. - mieszaniny metali : 0,4 Mg
 6. - odpady z betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórki i remontów: 1,5 Mg
 7. - zużyte opony: 13, 9 Mg
 8. - przeterminowane leki: 0,1 Mg
 9. - odpady wielkogabarytowe: 35,7 Mg,
 10. - zużyte urządzenie elektryczne i elektroniczne 1,4 Mg.

W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła ilość odbieranych odpadów komunalnych, zarówno zmieszanych, jak i segregowanych. Mieszkańcy gminy także chętnie korzystają z możliwości oddania odpadów do PSZOK.

Po dokonaniu analizy gospodarowania odpadami komunalnymi i sporządzeniu sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok obliczono:

 1. osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wynosił 114,6 % (wymagany poziom dla 2014 r. to 50%).
 2. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych wynosił 38,1 % (wymagany poziom dla 2014 r. to 14%)
 3. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wynosił 100% (wymagany poziom dla 2014 r. to 38%).

Opracowała: Anna Urbaniak

Cykl o gospodarce odpadami komunalnymi i ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie