KAZIMIERZ BISKUPI. Gospodarka odpadami komunalnymi w roku 2014

MZGOK

W myśl nowej ustawy o odpadach z końca 2012 roku, odpady komunalne zostały zdefiniowane jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne powstają głównie w gospodarstwach domowych, ale również na terenach nieruchomości niezamieszkałych, jak: obiekty użyteczności publicznej (szpitale, szkoły) oraz infrastruktury (handel, obiekty turystyczne, targowiska, usługi). Są to także odpady z terenów otwartych, takie jak: odpady z koszy ulicznych, zmiotki, odpady z placów targowych i zieleni miejskiej.

Nowe obowiązki
W roku 2013 na gminy nałożone zostały nowe obowiązki dostosowania dotychczasowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do rewolucyjnych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Od 1 lipca 2013 r. to gmina zobowiązana została do objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych lub niezamieszkałych, bądź jednych i drugich z jej terenu, zorganizowanym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Organizowany w roku 2012 nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, obowiązujący od 1 lipca 2013 r. wiązał się z wprowadzeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. miesięcznej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości na rzecz gminy Kazimierz Biskupi, która w zamian odbiera od właścicieli nieruchomości każdą wytworzoną przez nich ilość odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny, tj. szkło, makulatura, tworzywa sztuczne i metale, oraz odpady zielone, a także prowadzi (i tworzy nowe) punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości zostali zatem obciążeni opłatą, która stanowi pełną realizację zasady „zanieczyszczający płaci”.

Opłata za odpady
28 grudnia 2012 roku uchwalą w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty Rada Gminy w Kazimierzu Biskupim ustaliła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi różnicując ich wysokość w zależności od tego, czy odpady gromadzone są w sposób selektywny czy też nie. Ustalona miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób nieselektywny wynosiła 13 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są one zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 8 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Powyższa uchwala obowiązywała do 31 grudnia 2013 roku. Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchwalą z dnia 31 października 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty ustaliła, że miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi gromadzonymi w sposób nieselektywny wynosi 13 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. W przypadku nieruchomości zamieszkałych od 1 do 5 osób, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są one zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi 8 zł miesięcznie od każdej osoby. Dla każdej kolejnej osoby (tj. szóstej, siódmej itd.) zamieszkałej na terenie danej nieruchomości stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są one zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi miesięcznie 1 zł od osoby.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku liczba zameldowanych mieszkańców na terenie gminy Kazimierz Biskupi wynosiła 11 388. Złożono 2 630 deklaracji w sprawie odpadów komunalnych. Dotyczyły one 10 116 osób. I taką to liczbę objęto systemem. Po weryfikacji dokumentów z deklaracji wynika, że 1272 osoby nie zamieszkują na terenie gminy Kazimierz Biskupi. Selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zadeklarowało 9119 osób. Wyższą opłatę za odpady komunalne zadeklarowało 997 osób. Opłatą w wysokości 1 zł objęto 458 osób, z ogólnej ilości osób segregujących odpady komunalne,

Sposoby postępowania z odpadami komunalnymi
Odpady komunalne z terenu gminy Kazimierz Biskupi odbierane są w postaci odpadów niesegregowanych (997 osób, którzy ponoszą wyższą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) i selektywnej (9119 osób). Zmieszane odpady komunalne mogą być przekazywane wyłącznie do regionalnych instalacji przekształcania odpadów komunalnych. Zbieranie odpadów w sposób selektywny stanowi podstawowy element systemu gospodarki odpadami. Na terenie gminy Kazimierz Biskupi selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest już od 2000 roku. Zbiórka makulatury, szkła, tworzyw sztucznych i metali odbywa się w dwóch systemach:

a) w systemie workowym — obejmującym swym zasięgiem zabudowę jednorodzinną. Zbiórka odbywa się jeden raz w miesiącu,

b) w systemie pojemnikowym — obejmującym swym zasięgiem zabudowę wielorodzinną oraz w tzw. „gniazdach segregacyjnych” znajdują się pojemniki przeznaczone do zbiórki:

opakowań z tworzyw sztucznych (w tym opakowań wielomateriałowych) i metali

szkła

makulatury

Do dnia 30 czerwca 2013 roku firmy wywozowe odbierające odpady komunalne po podpisaniu z właścicielem nieruchomości umowy na świadczenie ww. usług, wyposażali nieruchomość w worki do selektywnej zbiórki odpadów. Od 1 lipca 2013 roku worki oraz pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zakupione zostały z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nieruchomość w pojemniki do gromadzenia odpadów niesegregowanych (zmieszanych) we własnym zakresie wyposaża właściciel nieruchomości.

Na terenie gminy Kazimierz Biskupi ze strumienia odpadów komunalnych wydziela się również problemowe odpady, tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady zielone oraz inne odpady niebezpieczne.

Do przyjmowania tego rodzaju odpadów i ich okresowego magazynowania przeznaczony jest gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, o którym mowa w znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Punkt taki znajduje się na bazie Spółdzielni Kolek Rolniczych w Kazimierzu Biskupim przy ulicy Golińskiej 10.

Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych służy minimalizowaniu negatywnego oddziaływania na środowisko, właściwemu postępowaniu z odpadami, a także zapobiega zanieczyszczeniom środowiska naturalnego. Ponadto tego typu punkty oraz jego odpowiednia promocja doprowadzają do zwiększenia świadomości ekologicznej mieszkańców, a co za tym idzie skuteczniejszej segregacji odpadów w gminie. PSZOK-i mają zapewnić przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych, jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a.

Na podstawie opracowania Katarzyny Chojnackiej z Urzędu Gminy w Kazimierzu Biskupim

Cykl o gospodarce odpadami komunalnymi i ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie