STARE MIASTO. Po wyborach sołtysów

7

W gminie Stare Miasto dobiegły końca coroczne zebrania wiejskie. Ponieważ w tym roku zakończyła się 4–letnia kadencja sołtysów i rad sołeckich, konieczny stał się wybór nowych reprezentantów społeczności wiejskich. W gminie Stare Miasto w wyniku przeprowadzonych wyborów stanowisko objęło 4 nowych sołtysów, na terenie sołectw: Stare Miasto, Lisiec Mały, Karsy oraz Barczygłów.

Od lutego do kwietnia odbyły się zebrania w każdym z 16 sołectw. Uczestniczyło w nich łącznie 901 mieszkańców, co stanowi ponad 9 procent dorosłej części społeczeństwa. Mieszkańcy mieli okazję spotkać się z wójtem i urzędnikami oraz wyrazić własne wnioski i opinie co do zamierzeń i planów rozwoju gminy. Łącznie zgłoszono 63 wnioski.

Na spotkaniu w Urzędzie Gminy w Starym Mieście władze samorządowe, z wójtem Ryszardem Nawrockim i przewodniczącą Rady Gminy Halina Turajską, złożyli gratulacje nowo wybranym sołtysom oraz podziękowali za pracę byłym sołtysom.

W gminie Stare Miasto najdłużej urzędującym sołtysem jest Bogumił Kaszuba z sołectwa Krągola. Swoją funkcję pełni 38 lat.

(źródło: Urząd Gminy w Starym Mieście)