KAWĘCZYN (TOKARY). Powiatowy Dzień Strażaka. 100-lecie OSP w Tokarach

IS_634

W Tokarach, w gminie Kawęczyn, obchodzono Powiatowy Dzień Strażaka Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Był on połączony ze 100-leciem powstania OSP w Tokarach oraz 80-leciem Orkiestry Dętej w Tokarach. Historię jubilatki zaprezentował prezes miejscowej OSP Andrzej Piątkowski. Na uroczystości straż w Tokarach otrzymała nowy sztandar. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Fundacji Sztandaru był wójt gminy Kawęczyn Jan Nowak. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarach została odznaczona Złotym Znakiem Związku. Wyróżniono także liczną grupę druhów. Złote Znaki Związku OSP otrzymali: Konrad Ambroziak z OSP Tokary i Wiesław Ignaczak z OSP Żeronice. Medal honorowy im.Bolesława Chomicza odebrali: Józef Mikosik z OSP Skarżyn i Henryk Kaźmierczak z OSP Tokary.

DOKUMENTACJA

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tokarach

Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarach powstała w 1915 r., co stawia ją wśród najstarszych jednostek strażackich w powiecie tureckim. W okresie swojego powstania liczyła aż 120 druhów, co w porównaniu z innymi jednostkami na terenie gminy było liczbą znaczącą. Jej założycielami byli: Roman Donart, Edmund Drapiński, Franciszek Gawron, Wacław Janecki oraz Ignacy Jaroma. Wszyscy założyciele weszli także w skład pierwszego Zarządu. Zarząd od samego początku przystąpił do zbiórki funduszy z przeznaczeniem na zakup sprzętu gaśniczego. Jeszcze w latach dwudziestych został zakupiony drobny sprzęt ręczna pompa do wody, zestaw węży oraz drewniana beczka na kołach.

Pierwszą remizą, którą dysponowała straż był niewielki drewniany budynek, położony w pobliżu stawu druha Ignacego Jaromy.

W 1930 roku druhowie wybrali nowy Zarząd. W skład jego weszli: Lech Zaborowski – prezes, Witold Bobrowski – wiceprezes, Wacław Janecki – skarbnik, Tomasz Linewski i Edmund Drapiński – członkowie.

Ze względu na szybki rozwój jednostki w tym samym czasie podjęto decyzje o powołaniu komitetu budowy strażnicy im. Józefa Piłsudskiego, pod którą grunt wydzielił z własnych terenów i nieodpłatnie przekazując na rzecz straży ówczesny prezes Lech Zaborowski. Trwał dalszy rozwój jednostki, zaowocowało to założeniem w 1935 r. z inicjatywy miejscowego kierownika szkoły Alfonsa Ślęzaka orkiestry dętej działającej przy straży.

W drugiej połowie lat trzydziestych miejscowa społeczność oraz sponsorzy, doceniając dotychczasowy wkład druhów w życie codzienne wsi i okolic, ufundowali dla jednostki sztandar, który na długie lata miał zostać symbolem druhów strażaków.

Do 1938 roku jednostka zgromadziła pokaźną ilość materiałów budowlanych oraz dokonała formalności związanych z budową remizy i w rok później stanął dość pokaźnych rozmiarów obiekt.

Lata 1939-1945 przyniosły zawieszenie działalności straży. Władze niemieckie dokonały zaboru instrumentów muzycznych i sprzętu gaśniczego, które zostały wywiezione. Po zakończeniu działań zbrojnych w 1946 roku staraniem przedwojennych strażaków w osobach: Tomasz Klimczaka, Jozefa Nykla, Wojciecha Olka i Tomasza Rykowskiego postanowiono reaktywować jednostkę w Tokarach.

W roku następnym został wyłoniony pierwszy powojenny Zarząd, na czele którego stanął jako prezes Tomasz Klimczak, Józef Nykiel jako naczelnik, Jan Ambroziak – skarbnik oraz gospodarz Tomasz Rykowski. Zarząd ten przystąpił do odbudowy jednostki, już w roku 1947 zakupiono pierwszą sikawkę ręczną z OSP w Tuliszkowie. Zakupiono także 11 podstawowych instrumentów oraz mundurów galowych. Zatrudniono także kapelmistrza pana Loretańskiego z Kalisza, który podjął się szkolenia.

Kolejne lata były dla straży dość ciężkie. Jednostka utrzymywała się praktycznie z własnych zarobków, uzyskanych z organizowanych zbiórek, zabaw i majówek oraz dzierżaw. W tym okresie na stanie druhowie posiadali wóz konny, sikawkę ręczną na kołach, komplety węży ssawnych i tłocznych oraz inny drobny sprzęt.

W 1955 roku OSP w Tokarach podjęła decyzję o rozpoczęciu dalszych prac budowlanych, których celem była dobudowa garażu oraz części remizy. Było to możliwe dzięki uzyskanym dotacjom od władz gminy i powiatu.

Dzięki pomocy Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Turku w roku 1959 udało się zakupić samochód od wojska, który po dokonaniu odpowiedniej przeróbki i pomalowaniu był gotowy do eksploatacji.

W roku 1961 nastąpiły zmiany w zarządzie straży. Prezesem został Józef Nykiel, wiceprezesem i naczelnikiem Edmund Gawron. Dokupiono wtedy przyczepę do przewozu sprzętu gaśniczego przystosowanego do zakupionego wcześniej samochodu.

W 1966 r. po śmierci Józefa Nykla nastąpiła kolejna zmiana w składzie Zarządu. Na jego czele stanął nowy prezes Roman Kęska, naczelnikiem wybrano Edwarda Osiewałę. Zarząd ten zatrudnił dyrygenta z KWB Adamów w celu nauki muzyków, jednocześnie jednostka otrzymała z Komendy Powiatowej w Turku 8 instrumentów muzycznych. Orkiestra liczyła wówczas 19 osób.

Śmierć Prezesa Zarządu Romana Kęski w 1970 roku przyniosła kolejną zmianę Zarządu. Jego skład przedstawiał się następująco: Józef Nykiel, syn Józefa – prezes, Edward Osiewała – naczelnik, Lucjan Osiewała – sekretarz, Feliks Kończak – skarbnik oraz Stanisław Adamczyk gospodarz.

Lata siedemdziesiąte to dalsza rozbudowa strażnicy oraz doposażenie w sprzęt gaśniczy. Lata te upłynęły nie tylko na prowadzeniu prac budowlanych przy remizie, ale także na wytężonej nauce i szkoleniu orkiestry dętej. Nauka ta zaowocowała zajęciem IV miejsca na Wielkopolskim Festiwalu Kulturalnym w Koninie.

W 1982 r. jednostka OSP w Tokarach otrzymała z Komendy Głównej Straży Pożarnych w Warszawie następny pojazd, tym razem to był wóz bojowy Star 244 wyposażony w działko wodne. W tym samym roku miejscowa społeczność ufundowała straży nowy sztandar, który miał być symbolem druhów strażaków.

Podczas walnego zebrania sprawozdawczo–wyborczego w roku 1983 druhowie dokonali kolejnej zmiany Zarządu. Na jego czele Józef Nykiel, Jan Mrozik – wiceprezes, Andrzej Marszałkowski – sekretarz, Krzysztof Osiborski – zastępca naczelnika, Konrad Ambroziak – sekretarz, Feliks Kończak – skarbnik, Stanisław Bilski gospodarz i Bogumił Macudziński – członek.

Nowy Zarząd stanął przed zadaniem zorganizowania uroczystości związanej z oddaniem do użytku nowej remizy, który wyznaczono na dzień 10 lipca 1983 roku.

W roku kolejnym dbając o poziom muzyczny Orkiestry strażackiej Zarząd zakupił nowe instrumenty muzyczne. Opiekę w tym czasie nad orkiestrą sprawował Henryk Knyspel, co zaowocowało corocznymi występami na Wojewódzkich Przeglądach Strażackich Orkiestr Dętych organizowanych w Koninie.

Rok 1987 przyniósł kolejne zmiany w składzie Zarządu . Wiceprezesem został Stanisław Rykowski, Kazimierz Michalak naczelnikiem, skarbnikiem Jan Mrozik i Andrzej Jaroma kronikarzem.

W tym samym roku Zarząd podjął decyzję o dalszej rozbudowie remizy, polegającej na dobudowie pietra oraz sali tanecznej. Jednocześnie jednostka była gospodarzem V Zjazdu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kawęczynie.

Kolejny rok przyniósł niewielkie zmiany składu Zarządu. Stanowisko zastępcy naczelnika objął Stanisław Rykowski, sekretarzem został Henryk Kaźmierczak a skarbnikiem Konrad Ambroziak.

W 1992 został powołany nowy opiekun i dyrygent Orkiestry Dętej OSP-Eugeniusz Grzelak, który funkcję tę pełni do dnia dzisiejszego.

Rok 1995 był czasem szczególnym w historii jednostki. OSP w Tokarach obchodziła 80-lecie swojego istnienia. Z tej okazji druhowie strażacy przygotowali uroczystość, na którą przybyło wielu gości z gminy i powiatu, a także zasłużonych strażaków, członków straży w Tokarach.

W 1997 roku po kolejnym walnym zebraniu dokonano wyboru członków Zarządu, który przedstawił się następująco: Józef Nykiel – prezes, Tadeusz Bąk – naczelnik, Krzysztof Macudziński – zastępca naczelnika, Jan Jatczak – sekretarz, Konrad Ambroziak – skarbnik, Stanisław Rykowski – gospodarz oraz Zygmunt Tomczak – kronikarz.

Dnia 17 września 2000 roku Orkiestra Dęta OSP wzięła udział w X – Przeglądzie Amatorskich Orkiestr Dętych- Kleczew 2000, gdzie została wyróżniona, a za zajęcie I miejsca w trakcie Wojewódzkiego Zlotu OSP, otrzymała także okazały puchar, który obecnie jest jednym z ważniejszych trofeów jednostki. Rok później straży przypadła organizacja gminnych obchodów Dnia Strażaka. Obchody zostały połączone z jubileuszem 65- lecia istnienia Orkiestry Dętej OSP.

W 2001 roku na walnym zebraniu strażacy wybrali kolejny już zarząd jednostki. Funkcję prezesa objął Józef Nykiel nieustannie od 1971 roku, aż do 2004 r., naczelnikiem został Tadeusz Bąk, będący na tym stanowisku od 1996r. do 2006, a jego zastępcą Krzysztof Macudziński sprawujący swoją funkcję od 1996 do 2003 roku.

W 2003 roku strażacy postanowili do składu Zarządu dołączyć wiceprezesa w osobie Krzysztofa Śledzia i zastępcę naczelnika – Dariusza Piątkowskiego.

Rok później na skutek złożenia rezygnacji przez dotychczasowego prezesa Józefa Nykla, jego funkcję powierzono Dariuszowi Ikrzakowi, a zastępcą prezesa został Krzysztof Śledź.

W latach następnych poczyniono dalsze zakupy. Najważniejszym z nich był zakup samochodu marki Ford Transit oraz doposażenie orkiestry w nowe instrumenty.

W roku 2006 po kolejnym walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym skład Zarządu wyglądał następująco: Dariusz Ikrzak – prezes, Krzysztof Śledź – wiceprezes, Kazimierz Michalak – naczelnik, Tomasz Musiałowski – zastępca naczelnika, Andrzej Krotowski – sekretarz, Konrad Ambroziak – skarbnik, Wiesław Dzikowski – gospodarz i Dariusz Piątkowski – kronikarz.

W związku ze złożoną rezygnacją z funkcji prezesa przez Dariusza Ikrzaka, w roku 2007 funkcję tę objął Henryk Kaźmierczak. Z kolejnymi rezygnacjami Krzysztofa Kolendy i Kazimierza Michalaka zarząd uzupełniono o Tomasza Gidelskiego jako naczelnika i Jacka Goślińskiego nowego sekretarza a Andrzej Krotowski został członkiem Zarządu.

W tym samym roku jednostka była organizatorem i jednocześnie gospodarzem IX Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych. Po dokonaniu przesłuchań miejscowa Orkiestra zajęła II miejsce.

W 2010 roku odnosi dalsze sukcesy. Podczas Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych w Tuliszkowie zajęła I miejsce w Prezentacji Marszowej i Prezentacji Koncertowej.

Dnia 15 stycznia 2011 roku usytuował się nowy Zarząd w składzie: Andrzej Piątkowski – prezes, Krzysztof Śledź – wiceprezes – naczelnik, Henryk Kaźmierczak – wiceprezes, Mariusz Jaśkiewicz – zastępca naczelnika, Piotr Ogłaza – sekretarz, Konrad Ambroziak – skarbnik, Mariusz Jatczak – kronikarz, Wiesław Dzikowski – gospodarz i Tomasz Musiałowski – członek.

W 2012 roku OSP wnioskowała w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 o dofinansowanie projektu pn. „ Zakup umundurowania dla orkiestry dętej OSP Tokary ochroną lokalnego dziedzictwa kulturowego mieszkańców sołectwa Tokary oraz Gminy Kawęczyn”. Umowa została podpisana w 2012 r., a realizacja nastąpiła w 2013 roku. Efektem tego działania był zakup 18 mundurów strażackich galowych, w tym 13 męskich i 5 damskich.

W tym samym roku straż brała czynny udział w organizacji i zabezpieczeniu uroczystości „650–leciu Tokar”. Podczas tego zjazdu odbył się także uroczysty występ orkiestry dętej działającej przy OSP w Tokarach.

W roku 2013 r. OSP przeprowadziła remont wozu bojowego, zakupione zostały także węże strażackie w ilości 6 szt, rozdzielacz, jedno umundurowanie specjalistyczne oraz 2 hełmy.

W 2014 r. sprzedano samochód marki Ford Transit, zakupiono samochód dostawczy marki Citroen Jumper służący do przewozu m.in. członków orkiestry. W październiku został powołany Komitet i ukonstytuowany zarząd Obchodów 100-lecia OSP w Tokarach i 80-lecia Orkiestry Dętej działają przy OSP w Tokarach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Tokarach liczy obecnie 48 członków czynnych, w tym 3 kobiety. Jest jednostką zaliczana do straży typu S-1. Na wyposażeniu znajduję się samochód typu średniego. Jednostka posiada na własność piętrową strażnicę murowaną, w której zlokalizowane są wszystkie niezbędne pomieszczenia do prawidłowego funkcjonowania, a także do prowadzenia działalności szkoleniowej i dochodowej.

Przez cały okres istnienia jednostki Zarząd kładł duży nacisk na ćwiczenia druhów. Prace te zaowocowały w czasie rywalizacji sportowej między jednostkami OSP. Drużyna z Tokar często plasowała się w czołówce zawodów sportowo-pożarniczych, zdobywając liczne puchary i dyplomy. Powodów do dumy dostarcza także orkiestra strażacka, która w rywalizacji między orkiestrami odnosiła sukcesy, zajmując wysokie miejsca. Ponadto trzeba zauważyć, iż żadna z ważnych uroczystości nie odbywa się bez uczestnictwa orkiestry z Tokar.

Rok 2015 to rok szczególnie ważny dla OSP. jak również dla orkiestry, albowiem straż obchodzi 100-lecie istnienia, a orkiestra 80-lecie.