SKULSK. O gospodarce odpadami komunalnymi

MZGOK

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi jest realizowany w gminie Skulsk zgodnie z zapisami ustawowymi. Stawka obowiązująca za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości zamieszkałych w roku 2014 oraz 2015 wynosi:
jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny: 14 zł – przy 1 osobie zamieszkującej nieruchomość, 13 zł – przy 2 osobach, 12 zł – przy 3 osobach, 11 zł – przy 4 osobach, 10 zł – przy 5 osobach i powyżej.
Gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 8 zł – przy 1 osobie zamieszkującej nieruchomość, 7 zł – przy 2 osobach, 6 zł – przy 3 osobach, 5 zł – przy 4 osobach i powyżej.

Stawka od nieruchomości zabudowanych zabudową letniskową wynosi 30 zł od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, oraz 20 zł od gospodarstwa domowego, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Opłaty o których mowa od nieruchomości zabudowanych zabudową letniskową są uiszczane za okres od 1 kwietnia do 30 listopada każdego roku kalendarzowego.

Na terenie gminy Skulsk według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. zameldowanych było 6190 mieszkańców (posiadających meldunek stały). W 1744 deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Urzędzie Gminy w Skulsku, ujętych zostało 5263 mieszkańców. Różnica w liczbie mieszkańców zameldowanych i wskazanych w deklaracji wynika m. in. z faktu, iż wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem granicy. Prowadzone są działania mające na celu weryfikację danych zawartych w deklaracjach i sprawdzenie ich ze stanem faktycznym.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie gminy Skulsk odbywał się na podstawie zawartych umów o świadczenie usług. Zadania realizowane były przez:
a) Zakład Oczyszczania Terenu „Bakun” – Roztoka 6, 62-513 Krzymów
b) Zakład Gospodarki Komunalnej w Skulsku – ul. Sikorskiego 6, 62-560 Skulsk
c) Tomasz Augustyniak “Maraton” – ul. Jodłowa 2, 62-560 Skulsk

Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych i ich zagospodarowanie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz od zabudowanych zabudową letniskową było realizowane przez Zakład Oczyszczania Terenu “Bakun”. Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Na terenie gminy Skulsk zorganizowano dwa razy w roku zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, tj. meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny i inne odpady wielkogabarytowe, odbierane bezpośrednio przy posesjach przez Zakład Oczyszczania Terenu ,,Bakun”. Przeterminowane leki i termometry rtęciowe można było wrzucać do pojemnika znajdującego się w aptece przy ul. Włocławskiej w Skulsku. Pojemnik na zużyte baterie znajduje się również w Urzędzie Gminy w Skulsku.

Urząd Gminy w Skulsku oraz Firma Agroopc z Izdby 5, 88-300 Mogilno, zorganizowali 15 maja 2014 r. bezpłatny punkt zbiórki odpadów rolniczych, tj. folie od sianokiszonki i pryzmowe, folie ogrodnicze i budowlane, worki po nawozach, paszy, worki big-bag, sznurek rolniczy, w miejscowościach: Łuszczewo, Paniewo, Zygmuntowo.

Całkowita ilość wytwarzanych odpadów w 2014 roku wynosiła
20 03 01 – 1179,59 Mg.

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających z przetwarzania odpadów komunalnych, pozostałość z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Odpady zmieszane
I kwartał
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury – 17,3 Mg
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych – 9,1 Mg
15 01 07 – opakowania ze szkła -12,3 Mg
20 01 01 – papier i tektura – 2,2 Mg
19 12 12 – odpady z mechanicznej obróbki – 45,4 Mg

II kwartał
20 01 39 – tworzywa sztuczne – 3,2 Mg
15 01 07 – opakowania ze szkła – 19 Mg
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych – 6,4 Mg
15 01 01 –  opakowania z papieru i tektury – 4,5 Mg
19 12 12 – odpady z mechanicznej obróbki – 55,0 Mg

III kwartał
15 01 07 – opakowania ze szkła – 24 Mg
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych – 13,8 Mg
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury – 5,4 Mg
19 12 12 – odpady z mechanicznej obróbki – 44,5 Mg

IV kwartał
15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych – 10,4 Mg
15 01 01 – opakowania z papieru i tektury – 2,6 Mg
15 01 07 – opakowania ze szkła – 17 Mg
19 12 12 – odpady z mechanicznej obróbki – 114 Mg

Priorytetowym zadaniem dla gminy Skulsk na lata następne jest dalsze uświadamianie mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz racjonalnego sortowania odpadów komunalnych w celu osiągnięcia określonych przez Unię Europejską poziomów odzysku i recyklingu odpadów.

Cykl o gospodarce odpadami komunalnymi i ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie