POWIDZ. O gospodarce odpadami komunalnymi

MZGOK

W związku z wymogiem Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Powidz w okresie do 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku oraz od 1 lipca 2014 roku do 30 listopada 2015 roku odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy realizowane było (i jest) przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie. Firma została wybrana w trybie przetargu nieograniczonego.

Na terenie gminy Powidz w miejscowości Ługi działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Do tego punktu można dostarczać przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone, papier i tekturę, opakowania ze szkła, tworzywa sztuczne typu PET, tworzywa sztuczne typu plastik przemysłowo-gospodarczy, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady wielomateriałowe.

Dodatkowy pojemnik na przeterminowane leki znajduje się w aptece, pojemniki na zużyte baterie są m.in. w Urzędzie Gminy, wybranych punktach handlowych oraz szkole. W roku 2014 zorganizowano dwie mobilne zbiórki odpadów, podczas których mieszkańcy oddawali zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz inne odpady wielkogabarytowe.
Odpady zielone, pozostałości z prac pielęgnacyjnych ogrodów mieszkańcy przekazywali do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonego w miejscowości Ługi. Istniała możliwość oddawania tych odpadów w ramach comiesięcznych wywozów selektywnych albo składowania na przydomowym kompostowniku po spełnieniu warunków.

Gmina Powidz nie ma możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Miejscem zagospodarowania odpadów, tj. zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. jest Składowisko, Kompostowania, Sortowania odpadów komunalnych w Genowefie, gmina Kleczew. Odpady z mechanicznej obróbki są przekazywane do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku liczba zameldowanych mieszkańców wynosiła 2171 osób. Zgodnie z deklaracjami było to 1956. Systemem objęto właścicieli nieruchomości zamieszkałych – 652 gospodarstwa, na których zamieszkuje 1956 osób. Na nieruchomości niezamieszkałe złożono 1208 deklaracji. Dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wyniosły 465 034,12 zł, tj. 87,88 proc. zakładanego planu. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2014 roku wyniosły 482 545,18 zł, tj. 91,19 proc. założonego planu.

W 2014 roku operator odebrał 794,66 ton zmieszanych odpadów. Odpadów zbieranych selektywnie odebrano: opakowań z tworzyw sztucznych – 52,56 ton, opakowań szklanych – 66,96 ton, opakowań z papieru i tektury – 10,74 ton, opakowań z metali – 1,27 ton.
Na terenie gminy prowadzono zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, których zebrano 13,68 ton, oraz zużytych opon w ilości 0,58 ton. Odpadów biodegradowalnych zebrano 319,12 ton. Dodatkowo ilość zmieszanych odpadów z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 170901, 170902 i 170903 (na przykład zawierających rtęć czy inne substancje niebezpieczne) wyniosła 23,8 ton. Ilość odpadów betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów wyniosła 4,46 ton.
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska wyniósł 49,12 proc. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, tworzyw sztucznych i szkła wyniósł 16,56 proc. Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych wyniósł 55,41 proc.

Cykl o gospodarce odpadami komunalnymi i ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie