STRZAŁKOWO. Gospodarka odpadami komunalnymi na dobrym poziomie

MZGOK1

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązuje nowa umowa na „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych gminy Strzałkowo”. Ponownie operatorem w ramach świadczenia usług wybranym w drodze przetargu został Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie. Umowa obowiązuje do 31 grudnia 2017 r. W związku z postępowaniem przetargowym stawka za odpady uległa podwyższeniu do 7 zł od osoby na miesiąc za odpady zbierane selektywnie oraz do 14 zł od osoby na miesiąc za odpady zbierane w sposób nieselektywny.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości miesięczną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu odbiera od właściciela nieruchomości każdą ilość odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych w sposób selektywny, tj. szło, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metale oraz odpady ulegające biodegradacji. Ponadto w ramach opłaty cyklicznie wykonywana była usługa odbioru odpadów problemowych, takich jak: wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe, przeterminowanych leków, chemikaliów oraz opakowań po farbach, olejach. Właściciele nieruchomości zostali wyposażeni w worki do gromadzenia odpadów segregowanych, natomiast wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym zgodnie z art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.

W roku 2014 78,2% mieszkańców (7050 osób) zadeklarowało selektywną zbiórkę odpadów komunalnych, a pozostałe 21,8% (1962 osób) zbiórkę nieselektywną. Tak duży procent osób segregujących odpadów wynika m.in. z niższej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyższej świadomości ekologicznej.

W 2014 roku z terenu gminy Strzałkowo odebrano ogółem 5 357,21 ton odpadów komunalnych, w tym 2 836,6 ton odpadów zmieszanych (53%). Gmina Strzałkowo osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – w 2013 r. – 26,2% ( poziom wymagany – co najmniej 12%), w 2014 r. – 31,2% ( poziom wymagany – co najmniej 14%),

Gmina Strzałkowo nie osiągnęła w 2014 r. poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – 116% (poziom wymagany – nie więcej niż 50%).

Na terenie gminy Strzałkowo ze strumienia odpadów komunalnych wydziela się również odpady problemowe, tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony. Zużyte baterie można bezpłatnie oddawać do pojemników zlokalizowanych w placówkach oświatowych, budynku urzędu gminy oraz wybranych punktach handlowych. Pozostałe odpady problemowe odbierane są cyklicznie z wyznaczonych punktów, zgodnie z harmonogramem umieszczanym na stronie internetowej urzędu gminy.

Zgodnie z zapisam Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest do przekazywania odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania, wyłącznie do regionalnych instalacji do przekształcania odpadów komunalnych. Zgodnie z zasadą bliskości wynikającą z Ustawy o odpadach, nakazuje się również, aby odpady komunalne zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, o ile są przeznaczone do składowania, a także odpady zielone, były przetwarzane na terenie regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone.

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012 – 2017, na terenie Regionu VIII regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych stanowi instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów oraz składowisko odpadów innych niż niebezpieczne, dla której podmiotem zarządzającym jest Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. zlokalizowany przy ul. Sulańskiej 13 w Koninie.

W roku 2014 strumień niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych wynosił 5 357,21 ton, z czego 2 753,4 ton przekazano do sortowni odpadów zmieszanych, zarządzanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie, o zdolnościach przerobowych na poziomie 20 000 ton rocznie.

Gmina w ramach umowy z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wypłaciła operatorowi odbierającemu odpady komunalne 700 tys. zł za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Koszty administracyjne poniesione przez gminę to 70 028,47 zł, a pozostałe usługi – 25 309,13 zł. Rzeczywiste wpłaty otrzymane od mieszkańców gminy za odbiór odpadów wyniosły 795 638,60 zł (97,35%). Zaległość na koniec roku 2014 r. wyniosła 21 654,20 zł (2,65%).

(źródło: Urząd Gminy w Strzałkowie)

Cykl o gospodarce odpadami komunalnymi i ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie