KOŚCIELEC. Większość mieszkańców segreguje odpady

MZGOK1

Od 1 lipca 2013 r. funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie tego systemu jest gmina Kościelec. Objęto nim wszystkie nieruchomości zamieszkałe. Właściciele nieruchomości, którzy gromadzą odpady komunalne w sposób selektywny, zobowiązani byli do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 7 zł za osobę na miesiąc. W przypadku odpadów niesegregowanych opłata wynosiła 12 zł za osobę na miesiąc.

Gmina przystępując w 2011 r. do spółki prawa handlowego Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie powierzyła jej świadczenie usługi publicznej na rzecz gminy polegającej na odzysku i unieszkodliwianiu odpadów. W ramach nowego systemu właściciele nieruchomości zamieszkałych uzyskali możliwość selektywnego zbierania odpadów „u źródła” (bezpośrednio na terenie nieruchomości). Zostały nim objęte podstawowe frakcje odpadów: tworzywa sztuczne, szkło, papier i tektura, odpady ulegające biodegradacji. Zorganizowano także odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych jest dopasowana do potrzeb mieszkańców.

Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniami Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012 – 2017 gmina Kościelec wchodzi w skład regionu VIII gospodarki odpadami na terenie województwa wielkopolskiego. Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK) jest prowadzona przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.

Zmieszane odpady komunalne z terenu gminy z nieruchomości zamieszkałych dostarczane były w 2014 r. do MZGOK w Koninie i poddawane procesowi unieszkodliwiania na składowisku odpadów lub odzysku. Z selektywnej zbiórki odpadów odzyskano jako surowce: tworzywa sztuczne – 24,72 %, papier i tekturę – 74,19%, szkło – 89,0%.

W roku 2014 zebrano od właścicieli nieruchomości zamieszkałych m.in. 979,84 ton niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 56,92 ton tworzyw sztucznych, 84,12 ton szkła, 34,5 ton odpdów ulegających biodegradacji, 29,84 ton odpadów wielkogabarytowych

Z uwagi na to, że gmina Kościelec nie przejęła obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (szkoły, sklepy, punkty gastronomiczne i usługowe, cmentarze, zakłady produkcyjne, itp.) jest on realizowany przez indywidualne umowy z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych. Odebrane z tych nieruchomości zmieszane odpady komunalne były zagospodarowane przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kleczewie. Odpady segregowane zostały przekazane innym podmiotom do recyklingu.

Wszelkie koszty związane z wdrożeniem oraz obsługą systemu (w tym również koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych) wyniosły: koszty odbioru odpadów komunalnych – 159538,1 zł; koszty zagospodarowania odpadów komunalnych – 234787,34 zł; koszty obsługi systemu (wynagrodzenia pracowników związanych z tworzeniem oraz obsługą systemu, szkolenia, zakup materiałów biurowych, kampania informacyjno-edukacyjna, druk książeczek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – 48455,33 zł. Razem dało to kwotę 442780,77 zł

Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wynosiły: wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 484 940,72 zł; naliczenia z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 504 342,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2014 r. liczba osób zameldowanych na terenie gminy Kościelec wynosiła 6 749. Natomiast zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób zamieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy wynosiła 5 710. Różnica wynikała z faktu, że część osób zameldowanych na terenie gminy Kościelec faktycznie mieszkała w innym miejscu, w związku z nauką lub pracą zarobkową.

Ze złożonych deklaracji wynikało, że 93% mieszkańców segregowało odpady komunalne.

Cykl o gospodarce odpadami komunalnymi i ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie