KAZIMIERZ BISKUPI. Zmiany w podatkach

Wójt Gminy Kazimierz Biskupi informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy zmieniające ustawy: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym, mające wpływ na wysokość wymiaru podatku. Powyższe zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045)

Główne zmiany to:
Nie będą wystawiane decyzje wymiarowe przy kwocie zobowiązania nieprzekraczającej 6,10 zł (najniższy koszt doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru);
Jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy kwoty 100,00 zł – wtedy podatek jest płatny jednorazowo w pierwszej racie, a nie jak dotychczas w czterech ratach. Na przykład kwota podatku wynosi 100,00 zł – płatność jednorazowa, kwota podatku wynosi 101,00 zł – płatność w 4 ratach.

Jednorazowa płatność podatku w wysokości 100,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. Nie dotyczy podatku od środków transportowych.

Od 1 stycznia 2016 roku decyzje ustalające wysokość podatku nie wymagają własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej, zawierać mogą jedynie nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania – art.210 § 1a ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)

Informacja dotycząca stawki w podatku leśnym

W związku z tym, iż nie podjęto uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. – stawka podatku leśnego na 2016 rok wynosi – 42,1894 zł od 1 ha lasu.

UCHWAŁA NR XV/124/15
RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 na terenie Gminy Kazimierz Biskupi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.1484 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.1381 z późn. zm.), Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchwala, co następuje:

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 z kwoty 53,75 zł za 1 dt do kwoty 40,00 zł za 1dt, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kazimierz Biskupi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie na rok podatkowy 2016.

UCHWAŁA NR XV/126/15
RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1484 z późn. zm), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z dnia 22 października 2015 r., poz. 1029) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 r., poz. 735), Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchwala, co następuje :
§ 1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Kazimierz Biskupi:
1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 700,00 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.100,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.300,00 zł
2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:
- dwie osie:
zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne - 950,00 zł

inne systemy zawieszenia - 1.600,00 zł
- trzy osie:
zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne - 1.400,00zł

inne systemy zawieszenia - 1.900,00 zł

- cztery osie i więcej:
zawieszenie pneumatyczne lub zawieszenie uznane za równoważne - 2.000,00 zł

inne systemy zawieszenia poniżej 29 ton - 2.200,00 zł

inne systemy zawieszenia od 29 ton i więcej - 2.500,00 zł

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
a) od 3,5 ton do 5,5 ton - 1.200,00 zł
b) powyżej 5,5 ton do 9 ton - 1.300,00 zł
c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1.400,00 zł
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:
z zawieszeniem pneumatycznym i równoważnym o liczbie osi dwie, trzy i więcej:
- nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1.500,00 zł
- powyżej 36 ton - 1.900,00 zł
z innym systemem zawieszenia o liczbie osi dwie:
- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 31 ton - 1.500,00 zł
- nie mniej niż 31 ton i więcej - 2.100,00 zł
z innym systemem zawieszenia o liczbie osi trzy i więcej
- nie mniej niż 12 ton i mniej niż 40 ton - 1.900,00 zł
- nie mniej niż 40 ton i więcej - 2.600,00 zł

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - 1.200,00 zł

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1.400,00 zł
b) powyżej 36 ton - 1.800,00 zł

7) od autobusu, o którym mowa w art.8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.450,00 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1.800,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kazimierz Biskupi.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/215/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/125/15
RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
z dnia 19 listopada 2015 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1484 z późn. zm.), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.), oraz pkt 1 i pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 r., poz.735), Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchwala, co następuje:
§ 1. Roczna stawka podatku od nieruchomości wynosi:

1. Od budynków lub ich części :
a) mieszkalnych – 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –10,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
e) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,08 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
f) pozostałych – 7,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

2. Od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

3. Od gruntów:
a)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m2 powierzchni,
d) pozostałych:
- od powierzchni do 2.500 m2 – 0,34 zł od 1 m2 ,
- od nadwyżki powierzchni powyżej 2.500 m2 – 0,47 zł od 1 m2 .
e) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m² powierzchni.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kazimierz Biskupi.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/214/12 z dnia 30 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2016 r.

(UG Kazimierz Biskupi)