RODZINA 500+. Pomoc państwa w wychowaniu dzieci

Maria Szumigalska1

1 kwietnia rusza Program ,,Rodzina 500+”. Wydaje się, że gminy są do jego realizacji dobrze przygotowane. Na pewno jest tak w gminie Stare Miasto. Tam za obsługę programu będzie odpowiedzialny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (na zdjęciu obok jego kierownik – dr Maria Szumigalska, jedna z najlepszych specjalistek z zakresu pomocy społecznej w regionie konińskim, autorka książki ,,Usamodzielnianie świadczeniobiorców podstawowym zadaniem opieki społecznej”).

Poniżej informacje na temat programu, przygotowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście, przedstawione na konferencji prasowej.

INFORMACJA NA TEMAT USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI, WPROWADZAJĄCEJ PROGRAM „ RODZINA 500+”

Kto otrzyma świadczenie 500 zł?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z ustawą z dnia  11 lutego 2016 roku ( Dz. U. z 2016 r. poz. 195 ) o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie  od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze 500 zł będzie wypłacał  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście, ul. Lisiecka 15a 62-571 Stare Miasto. Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać co roku w miejscu zamieszkania.

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku.  Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku.

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że  w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

Wszelkie informacje dotyczące  ustawy „Rodzina 500+” można uzyskać pod numerem telefonu 63 222 31 70 wew. 14 i 15 , na stronie internetowej www.mpips.gov.pl oraz www.bip.gops.stare-miasto.pl.

Program „Rodzina 500+” w gminie Stare Miasto

  • Obsługą programu zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  • Szacuje się, że z programu na terenie gminy skorzysta 1500-1700 dzieci. Dokładna liczba dzieci, które otrzymają świadczenie będzie mogła być określona po analizie złożonych wniosków.
  • Wszelkie informacje, terminy, wymagane dokumenty oraz wzory wniosków są dostępne w specjalnie utworzonej zakładce na stronie internetowej http://bip.gops.stare-miasto.pl/. Informacje są na bieżąco udzielane mieszkańcom telefonicznie i bezpośrednio w siedzibie GOPS.
  • Wnioski w ramach programu „Rodzina 500+” będą dostępne we wszystkich instytucjach publicznych na terenie gminy tj. Urząd Gminy, GOPS, szkoły, przedszkole i oddziały przedszkolne, biblioteka i jej filie, a także w ośrodkach zdrowia, u sołtysów i gminnej stronie internetowej.
  • Do obsługi programu nie zatrudniono dodatkowych pracowników na stanowiskach urzędniczych. Pomoc administracyjną przy programie będą pełniły dwie osoby zatrudnione w ramach stażu.