WIERZBINEK. 90 lat OSP w Mąkoszynie

Mąkoszyn1

4 czerwca Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkoszynie świętowała jubileusz 90-lecia powstania. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem pocztów sztandarowych i pododdziałów OSP do miejscowego kościoła parafialnego, gdzie mszę świętą w intencji strażaków odprawił ks. Krzysztof Szcześniak, proboszcz parafii.

Dalsza część uroczystości przeniosła się na plac przed strażnicą w Mąkoszynie. Po odegraniu hymnu strażackiego ,,Rycerze Floriana” honorowy prezes jednostki OSP w Mąkoszynie – druh Tadeusz Pietrzak – powitał zaproszonych gości. Byli wśród nich m.in.: radny powiatu konińskiego Andrzej Kłosowski; dh Andrzej Piaskowski, skarbnik Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego; st. bryg. Krzysztof Gościniak, zastępca komendanta miejskiego PSP w Koninie; przedstawiciele władz samorządowych, na czele z wójtem gminy Wierzbinek Pawłem Szczepankiewiczem; sponsorzy uroczystości.

Historię OSP w Mąkoszynie przedstawił honorowy prezes Tadeusz Pietrzak. Straż w tej miejscowości została utworzona w 1926 roku. Inicjatorami jej powstania byli: Józef Wojciechowski, Jan Rawicki i Bolesław Kolibowski. W tym samym roku wybudowano remizę. Po wojnie postanowiono reaktywować OSP. 15 lipca 1945 roku odbyło się pierwsze powojenne zebranie, na którym wybrano Zarząd. Pierwszym prezesem został Feliks Smerkowski, a naczelnikiem – Bolesław Kolibowski.

W 1946 roku OSP wystąpiła do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wznowienie działalności i wpisanie stowarzyszenia do nowego rejestru stowarzyszeń. W 1947 roku jednostka otrzymała sztandar. 19 lutego 1948 roku roku Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy wpisało OSP w Mąkoszynie do rejestru stowarzyszeń i związków. Kolejne lata były okresem znaczącego rozwoju. Organizowane były szkolenia, a druhowie pozyskiwali nowe umundurowanie i sprzęt.

Z inicjatywy Zarządu OSP strażacy w kolejnych okresach wielokrotnie podejmowali decyzje o remoncie strażnicy i wykonywali podjęte zadania. Większość środków finansowych na remonty pozyskiwali z prowadzonej działalności kulturalnej, natomiast prace wykonywali własnymi siłami. W latach 2011 – 2014 strażnica przeszła kapitalny remont – m in. zmieniono poszycie dachu, ocieplono budynek, wykonano prace elewacyjne na zewnątrz, położono terakotę na sali, zmodernizowano zaplecze socjalne.

Obecnie jednostka OSP w Mąkoszynie jest w podziale bojowym. Ma samochód bojowy średniociężki. Strażacy ciągle podnoszą swoje umiejętności, biorąc udział w szkoleniach. W miarę posiadanych sił i środków uczestniczą w akcjach ratowniczych. Aktywnie działają na rzecz najbliższego społeczeństwa, ratując życie i mienie. Współpracują z samorządem gminnym, z organizacjami społecznymi. Uczestniczą w organizacji i biorą bezpośredni udział w uroczystościach gminnych i kościelnych.

Obecny skład Zarządu to: prezes Dariusz Kaczorowski, naczelnik Daniel Kwiatkowski, skarbnik Kazimierz Budziński, sekretarz Barbara Szewczyk i gospodarz Izabela Kwiatkowska.

Z okazji jubileuszu OSP w Mąkoszynie została uhonorowana złotym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Takimi medalami odznaczono także najbardziej zasłużonych druhów. Złoty medal otrzymał Kazimierz Budziński; srebrne: Daniel Kwiatkowski i Barbara Szewczyk. Brązowe medale nadano: Piotrowi Szewczykowi, Jarosławowi Polewskiemu, Dariuszowi Kaczorowskiemu, Arkadiuszowi Rawickiemu, Radosławowi Zaliwczakowi, Izabeli Kwiatkowskiej, Marcinowi Pietrzakowi.

Na zakończenie wójt gminy Paweł Szczepankiewicz oraz zaproszeni goście złożyli jubilatce i strażakom życzenia i gratulacje. Zarząd OSP w Mąkoszynie przekazał osobom zasłużonym dla jednostki okolicznościowe statuetki, a sponsorom podziękowania.

(Urząd Gminy w Wierzbinku)