KRZYMÓW. System gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonuje dobrze

MZGOK

Dzięki kampanii informacyjnej przeprowadzonej przez samorząd lokalny blisko 100 proc. właścicieli nieruchomości zamieszkałych złożyło do Wójta Gminy Krzymów deklaracje o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, z czego 6 001 osób (91,1 proc.) zadeklarowało selektywne gromadzenie odpadów komunalnych, a 518 osób osób (7,9 proc.) – nieselektywne. Gmina Krzymów liczy 7 771 mieszkańców (stan na 31.12.2015 r.) W deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ujętych zostało 6519 mieszkańców (stan na 31.12.2015 r.). Różnica w podanej liczbie mieszkańców wynika m.in. z tego, że wielu uczniów i studentów kontynuuje naukę poza miejscem stałego zameldowania. Analogiczna sytuacja występuje wśród osób czynnych zawodowo, którzy ze względu na wykonywaną pracę przebywają poza terenem gminy.

,,Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Krzymów za 2015 rok”, z dnia 30 kwietnia 2016 roku, pokazuje, że nowy system gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonuje dobrze. Tym samym można uznać, że lepiej służy on ochronie środowiska. To samorząd jest odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. W nowym systemie gospodarki odpadami komunalnymi gmina ma wpływ na jego elementy i dzięki temu może kształtować sposób gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie. Pozytywne jest to, że ponad 90 proc. mieszkańców zdecydowało się na segregację odpadów.

Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach było m.in. dążenie do uszczelnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych na składowiska, wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości oraz firm prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Od 1 lipca 2013 r. w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych realizowany jest przez Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” z siedzibą w Roztoce, gmina Krzymów. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły: przy segregacji odpadów – 8 zł od jednej osoby miesięcznie, bez segregacji – 13 zł.

Segregacji podlegały: papier (w workach i pojemnikach w kolorze niebieskim), szkło (w workach i pojemnikach białych), tworzywa sztuczne, opakowania wielkomateriałowe (kartony po napojach i mleku) oraz metale (w workach i pojemnikach żółtych), odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone (w workach i pojemnikach w kolorze brązowym).

Odpady komunalnej zmieszane oraz odpady biodegradowalne zgodnie z zawartą umową przekazywane były do odpowiedniego dla gminy Krzymów RIPOKU (region VIII), którym był Miejski Zakład Gospodarki Odpadami w Koninie. Odpady segregowane przekazywane były przez przedsiębiorcę zbierającego odpady z terenu gminy do różnych instalacji odzysku i recyklingu oraz do MZGOK w Koninie.

21 grudnia 2015 przekazano do eksploatacji Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Koninie, w którym gmina Krzymów jest udziałowcem. Spalarnia jest częścią programu porządkującego gospodarkę odpadami subregionu konińskiego. Obejmuje on 36 gmin z powiatów konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego, który łącznie zamieszkuje ok. 376 tys. osób.

W roku 2015 odebrano następującą ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy:
Niesegregowane odpady komunalne – 1802,56 tony
Opakowania ze szkła – 119 ton
Odpady wielkogabarytowe – 30,2 tony
Tworzywa sztuczne – 103 tony
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 8,8 tony
Opakowania z papieru i tektury – 13,2 tony
Odpady ulegające biodegradacji – 156,6 tony
Papier i tektura – 17,8 tony
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 8 ton

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczenia poziomu ograniczenia masy tych odpadów, obliczono wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Gmina Krzymów osiągnęła w 2015 roku następujące poziomy odzysku:
poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania – 105,7 proc.
poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 25,25 proc.
poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe wyniósł – 0 proc.

W roku 2015 koszty obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi wyniosły 759 579,66 zł.

Cykl o gospodarce odpadami komunalnymi i ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie