SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Plebiscyt na Najaktywniejszą Lokalną Grupę Działania

2

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” bierze udział w plebiscycie na „Najaktywniejszą Lokalną Grupę Działania”, zorganizowanym przez Polska Press, na zaproszenie wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego oraz dziennika „Głos Wielkopolski”.

Jeżeli uważacie Państwo, że działania Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” w rozwój obszarów wiejskich i aktywizację mieszkańców warto docenić, proszę o oddanie głosu – wysyłając SMS o treści:

LGD.20
na numer 72355 (koszt 2,46 zł z VAT)
http://www.gloswielkopolski.pl/plebiscyt/najaktywniejsza-grupa-dzialania-wielkopolski-2016,35325,t,id.html

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” powstało dzięki aktywnym mieszkańcom gmin Stare Miasto i Rychwał, które chcąc wykorzystać szansę jaką było uruchomienie w 2004 roku Pilotażowego Programu Leader wystąpiły z inicjatywą utworzenia Lokalnej Grupy Działania. Pozytywne działanie LGD dotarło do mieszkańców sąsiednich gmin, co z czasem przyczyniło się do powiększenia obszaru działania Stowarzyszenia o kolejne 4 gminy, czego wynikiem było spotkanie założycielskie Stowarzyszenia w dniu 7 marca 2006 roku.

Obecnie obszar działania Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” to 6 gmin: Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto, należące do powiatu konińskiego oraz Tuliszków, który należy do powiatu tureckiego.

Jesteśmy dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją o celach niezarobkowych, mającą na celu działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowanie ludności wiejskiej, realizację lokalnej strategii rozwoju oraz prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Bardzo ważnym elementem działalności LGD w okresie programowania 2007-2013 było przeprowadzanie 9 konkursów na nabór wniosków o dofinansowanie z udziałem środków z Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich w ramach działań: Odnowa i rozwój wsi, Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Stowarzyszenie na 167 złożonych wniosków wybrało 113 projektów na łączną kwotę blisko 6 mln zł., które przyczyniły się do realizacji wspólnie postawionych celów a w konsekwencji do poprawy życia na obszarach wiejskich.

W okresie 10 – lecia działalności Stowarzyszenia kreowaliśmy, organizowaliśmy i nadzorowaliśmy liczne wydarzenia kulturalne i rekreacyjne integrujące lokalną społeczność przy jednoczesnej promocji lokalnej twórczości oraz kulinarnych tradycji:

- Rajdy rowerowe pn. Rowerowy zawrót głowy ze Stowarzyszeniem „Solidarni w Partnerstwie” – VI edycji

- Rajdy konne pn. Szlak „Podkutej Szóstki” – atrakcja turystyczną obszaru LGD – IV edycje

- Jarmarki produktu lokalnego – III edycje

- Konkursy kulinarne: „Kuźnia dobrego smaku na obszarze działania Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”” , „Kulinarne podboje z LGD”

- Warsztaty dla lokalnych liderów m.in. z wyrobu dekoracji świątecznych (w okresach Wielkanocy oraz Bożego Narodzenia)

Stowarzyszenie było organizatorem wyjazdów studyjnych oraz wielu spotkań informacyjnych dla mieszkańców, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców jak również szkoleń dla potencjalnych beneficjentów, które w obecnym okresie programowania nadal będziemy kontynuować.

Promujemy obszar i działalność LGD poprzez uczestnictwo w wielu prestiżowych wydarzeniach. Na zaproszenie Samorządu Województwa Wielkopolskiego Stowarzyszenie pięciokrotnie uczestniczyło w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach, trzykrotnie w Dożynkach Prezydenckich w Spale, Targach Tour Salon oraz Ogólnopolskim Festiwalu Dobrego Smaku w Poznaniu.

Stowarzyszenie wraz z innymi Lokalnymi Grupami Działania realizowało dwa projekty współpracy pn. „Turystyczne Uroki Regionu Inspiracją Społecznej Aktywności”, którego celem była promocja i wzrost atrakcyjności regionów partnerskich w oparciu o lokalne zasoby turystyczne, oraz „Produkt Lokalny Inspiracją Kulinarną”, którego celem była promocja, zachowanie i waloryzacja dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa kulinarnego.

Wychodząc turystom naprzeciw i chcąc ułatwić im poznawanie uroków naszego pięknego krajobrazu Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” wytyczyło i oznakowało dwa szlaki:

- rowerowy: „ROWEROWA SZÓSTKA”, który liczy ok. 150 km

- konny – „PODKUTA SZÓSTKA” o długości 118 km, na którym znajdują się stanice konne oraz miejsca popasu.

Każdy ze szlaków przebiega przez wszystkie gminy należące do Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie było odpowiedzialne za promocję i dystrybucję dukatów lokalnych – 4 PARTNERKI na obszarze LGD. Na rewersie dukata znajduje się logo Stowarzyszenia, natomiast na awersie widnieje herb oraz zwierzę wybrane przez każdą z gmin. Dukaty te wydane przez Mennice Polską funkcjonowały w ściśle określonym czasie jako bon towarowy na obszarze Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” przy współpracy z Lovelywedding i Greendeco realizowało projekt „Wiejskie Babki”, którego celem było pokazanie gospodyń wiejskich przy ich codziennych czynnościach w sposób przyjemny i atrakcyjny a uwiecznione na fotografiach obrazy przywołały wspomnienia i utrwaliły w pamięci tradycje i obyczaje, które dawno już zatraciły swój magiczny charakter, stając się barwnym reliktem przeszłości.

Na zakończenie okresu programowania 2007-2013 Stowarzyszenie zostało wyróżnione, za aktywną współpracę z Samorządem Województwa Wielkopolskiego oraz za wspólne budowanie marki Wielkopolski jako regionu nowoczesnego i czerpiącego z bogatych tradycji wsi.

Swoje dotychczasowe zadania Stowarzyszenie realizowało głównie na podstawie umowy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Obecnie Stowarzyszenie jest na etapie wdrażania zatwierdzonej Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020.

W ramach pozyskanych dodatkowych środków z Samorządu Województwa Wielkopolskiego Stowarzyszenie przy współpracy z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zrealizowało w 2015 r. projekt „Warsztaty filmowe i telewizyjne NAKRĘCONA GMINA – edukacja artystyczna młodzieży”. Projekt umożliwił gimnazjalistom zapoznanie się ze sztuką operatorską, montażem reportażu telewizyjnego oraz filmowego. Zainteresowanie projektem było ogromne, w związku z czym Stowarzyszenie postanowiło kontynuować działania również w roku 2016.

Stowarzyszenie zakwalifikowało się również do udziału w Programie Stypendiów Pomostowych 2016/2017, w ramach tegorocznej edycji konkursu „Dyplom z Marzeń” i tym samym dołączyło do koalicji organizacji biorących udział w Programie. Udział Stowarzyszenia w programie umożliwia ambitnej i zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin, chcącej studiować pomoc finansową w postaci rocznego stypendium.

W 2015 roku Stowarzyszenie dołączyło do grona sieci Ośrodków Działaj Lokalnie, co dało nam nowe możliwości i dodatkowe środki na ogłaszanie lokalnych konkursów grantowych, które wspierają i aktywizują lokalne społeczności na terenach wiejskich.

Stowarzyszenie posiada również własne odznaczenie w formie odznaki honorowej za zasługi dla Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie z wpisaną maksymą „Ten kto pracuje dla innych, żyje wiecznie”. Pierwsi zasłużeni zostali odznaczeni podczas tegorocznych Jubileuszowych obchodów 10-lecia działalności Stowarzyszenia.

Prezesem Stowarzyszenia jest Pan Ireneusz Ćwiek, dyrektorem biura – Pani Iwona Bańdosz.

Zapraszamy do odwiedzania strony Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” www.sswp.com.pl oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook.

Kontakt:

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”

ul. Główna 3

62-571 Stare Miasto

tel. 665 550 131,

e-mail. lgd@stare-miasto.pl