GOLINA. 90 lat OSP w Kraśnicy. Gasili pożary i wystawili …,,Zemstę” Aleksandra Fredry

IS_210

,,Cofnijmy się myślą wstecz, aby uzmysłowić sobie bohaterstwo, ofiarność i poświęcenie naszych dziadów, ojców i braci w społecznej służbie, w walce z żywiołem dla dobra naszych bliźnich i całej społeczności naszego środowiska” – mówił prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśnicy Karol Garbarczyk na uroczystości 90-lecia działalności OSP. Obecnie straż liczy 83 członków, w tym 53 czynnych. Jubileusz zainaugurowała msza święta w intencji strażaków, odprawiona w kawnickim sanktuarium, z udziałem pocztów sztandarowych, przedstawicieli władz samorządowych i władz OSP, strażaków i mieszkańców.

Na spotkaniu w remizie w Kraśnicy historię miejscowej OSP przedstawił prezes Karol Garbarczyk. Liczna grupa członków OSP została wyróżniona. Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali: Karol Garbarczyk, Edward Witkowski, Stefan Szczepaniak; srebrny: Krzysztof Ciepliński, Piotr Jackowski; brązowy: Janusz Jaskólski, Stanisław Broskowski, Paweł Garbarczyk, Michał Szczepaniak, Jacek Jackowski, Gustaw Kaźmierski. Odznaka „Wzorowy Strażak” trafiła do: Adama Garbarczyka, Jakuba Jackowskiego, Bartosza Majdźińskiego. Odznakę za wysługę lat otrzymali: za 45 lecie – Józef Sypniewski, Stefan Szczepaniak; za 40-lecie – Grzegorz Roszak, Józef Walczak; za 35-lecie – Wiesław Jackowski, Andrzej Pawlaczyk, Piotr Jackowski; za 30-lecie – Kazimierz Dopytalski, Jacek Jackowski, Piotr Laskowski; za 25-lecie – Edward Witkowski, Michał Chojnacki, Arkadiusz Zioła, Krzysztof Pawlaczyk; za 20-lecie – Marcin Szczepaniak, Paweł Szczepaniak; za 15-lecie – Janusz Jaskólski; za 10-lecie – Arkadiusz Roszak, Józef Kaźmierski, Michał Szczepaniak, Adrian Stasiński; za 5-lecie – Waldemar Kopczyński, Adam Garbarczyk, Sebastian Pałasz, Robert Stasiński, Jakub Jackowski, Tomasz Garbarczyk.

DOKUMENTACJA

Historia OSP w Kraśnicy przedstawiona przez prezesa Karola Garbarczyka:

90 lat temu, a dokładnie 30 grudnia 1926 roku śmiała grupka mieszkańców wsi utworzyła organizację z początkową nazwą Straż Pożarna. Tymi śmiałymi pionierami byli: Grzeszczak Maciej, Przybyłowicz Stanisław, Walkowski Kazimierz, Rybicki Wincenty, Gościniak Stanisław, Rybicki Władysław, Szczęsny Józef, Wojciechowski Edward, Dobersztyn Stefan, Gościniak Kazimierz, Lewandowski Stanisław, Kujawa Jozef, Jaworski Władysław, Borkiewicz Władysław, Szczęsny Jakub, Józefiak Wacław, Rusin Zygmunt, Woźniak Józef, Przybyłowicz Józef, Garbarczyk Stanisław, Szatkowski Emil, Grobelny Kazimierz, Pałasz Franciszek, Szczepaniak Stanisław, Rusin Antoni, Jackowski Antoni, Bogdański Jozef, Markowski Czesław, Jaworski Józef, Wolny Stanisław i Szczepaniak Józef.

Jak wynika z pierwszego protokołu spisanego z zebrania z dnia 5.04.1927 r., które odbyło się w domu państwa Szczęsnych, do Ochotniczej Straży Pożarnej przyjęto dalszych druhów. Postanowiono systematycznie zaopatrywać straż w niezbędny sprzęt strażacki umożliwiający gaszenie pożarów oraz sprzęt podnoszący alarm na wypadek zagrożenia głównie pożarów, bądź wzywający do zbiórki.

Posiedzenia odbywały się przeważnie w domu państwa Szczęsnych, Majewskich, a później w domu państwa Jackowskich. Do pożarów strażacy jeździli zaprzęgiem konnym, którego użyczali im mieszkańcy wsi.

Ostatni zapis w pierwszej książce protokołów ma nr 34, z datą 30.06.1939 r. Straż zakończyła swoją działalność, ponieważ nastąpiła okupacja hitlerowska. W okresie wojny działalność zawodowa i społeczna nie istniała. Prawie cała ludność wsi została wysiedlona do Generalnej Guberni bądź też na przymusowe roboty, głównie do Niemiec.

Po II wojnie światowej pierwsze zebranie odbyło się w lutym 1946 roku. Obecnych było 20 druhów. Zebraniu przewodniczył druh Józef Kubiak, a sekretarzem został druh Eugeniusz Majewski. Prezesem zarządu został Józef Rusin, później tą funkcje objął Stefan Roszak. Naczelnikiem został Mieczysław Nowak, później na tym stanowisku zastąpił go Stanisław Garbarczyk. Dowódcą plutonu był Józef Szczęsny, a funkcje gospodarza pełnił Edward Jackowski. Funkcję skarbnika przez bardzo długi okres pełnił druh Jan Żabierek. W tym okresie została oddana do użytku mieszkańców pierwsza strażnica.

W tym czasie działacze-druhowie oprócz pracy jednostki strażackiej angażują się również w życie społeczne i kulturalne. Wystawiają sztukę artystyczną A. Fredry – „Zemsta”. Takie przedstawienia wystawiane głównie przez młodzież strażacką były kontynuowane przez kilka lat, i to nie tylko dla miejscowego społeczeństwa, ale ze spektaklem wyjeżdżali do innych gmin i wiosek.

30.03.1958 r. z ust ówczesnego naczelnika druha Edwarda Majewskiego na zebraniu OSP w Kraśnicy padł wniosek o potrzebie budowy nowej strażnicy. Plan działań przy tego typu inwestycji szczegółowo omówiono na walnym zebraniu w lutym 1966 roku. Obecnych na tym zebraniu było 43 druhów, a obrady trwały do pierwszej godziny w nocy. Powołano komitet budowy. W zebraniu tym brał czynny udział druh mjr Kazimierz Morawicz który zapewniał i słowa dotrzymał, że władze powiatowe dołożą 50 proc. wartości wszystkich nakładów finansowych. Pozostałe 50 proc. środków pieniężnych pokryło miejscowe społeczeństwo. W czynie społecznym – według obliczeń druhów z Zarządu OSP – przy budowie strażnicy przepracowano 7500 godzin.

Dom strażacki do dyspozycji straży i całego społeczeństwa wsi oddano dnia 13.09.1970 r. Sztandar i samochód bojowy marki Żuk Ochotnicza Straż Pożarna uzyskała 1.09.1972 r.

Jeśli chodzi o sprawność sportowo-bojową OSP w Kraśnicy, to przeważnie widziano nas w roli faworytów do zwycięstwa. Największe sukcesy jednostka osiągała w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Jednostka biorąc udział w zawodach sportowo-pożarniczych wygrywała kilkunastokrotnie zawody gminne – (nieprzerwanie przez 11 kolejnych lat), a pięciokrotnie zwyciężała w zawodach powiatowych. Dwukrotnie zajęła II miejsce w zawodach wojewódzkich. Brała również udział w zawodach strefowych, były to eliminacje do zawodów krajowych. MDP żeńska kilkakrotnie zwyciężała w zawodach gminnych, dwukrotnie w zawodach powiatowych. Była również mistrzem zawodów wojewódzkich i brała udział w zawodach strefowych. MDP chłopców kilkanaście razy zwyciężała w zawodach gminnych, czterokrotnie w zawodach powiatowych, a dwukrotnie w zawodach wojewódzkich. Zasługą szkolenia bojowego i wychowawców młodych druhów w różnych okresach istnienia straży jest niewątpliwie kilku druhów. Należy tu wymienić Lucjana Kosmalskiego, Jerzego Wojciechowskiego, Daniela Roszaka, Józefa Ziołę i Grzegorza Roszaka.

Od początku istnienia OSP w Kraśnicy prezesami byli następujący druhowie: Grzeszczak Maciej, Przybyłowicz Stanisław, Drejer Józef, Roszak Stefan, Domański Jan, Zioła Józef, Pałasz Mieczysław, Walczak Józef, Garbarczyk Karol. Natomiast od początku istnienia OSP w Kraśnicy naczelnikami byli następujący druhowie: Walkowski Kazimierz, Szczęsny Wincenty, Szczęsny Józef, Woźniak Józef, Gościniak Stanisław, Nowak Mieczysław, Garbarczyk Stanisław, Robak Jan, Szczęsny Józef, Majewski Eugeniusz, Wojciechowski Jerzy, Szadkowski Wojciech, Zioła Józef, Roszak Grzegorz.

Druhowie nie tylko wiedli prym w konkursach i zawodach, ale jako pierwsi stawiali się czynnie z poświęceniem do gaszenia pożarów, chroniąc od dalszych strat. Tak było w Węglewskich Holendrach w 1959 r.; w Węglewie, ratując kopce Centrali Ogrodniczej w 1979 r.; w Kraśnicy, w walce z dużym pożarem kilku gospodarstw w 1984 r.; w gaszeniu pożarów stodół wypełnionych sianem w Kolonii Kraśnica w 2005r. i w 2010 r. w Kraśnicy. W 2014 roku brali udział w sześciogodzinnej akcji gaszenia pożaru Zakładu Ślusarsko-Spawalniczego w Kolonii Kraśnica, w którym znajdował się gaz techniczny, i wielu innych wyjazdach bojowych, np. do gaszenia pożarów lasów i łąk. Nasi strażacy nieśli również pomoc w walce z klęskami takimi, jak powodzie w 1997 r. i 2010 r. Uczestniczyli w akcjach zapobiegających zalaniu i podtopieniu mienia ludności, działając zarówno na terenie gminnym, jak i w pobliskich miejscowościach. Brali także udział w usuwaniu skutków po klęsce powodzi. Strażacy uczestniczyli w zabezpieczaniu porządku na trasach przejazdu Papieża i dużych imprez sportowych, np. Wyścigu Pokoju. Czynnie uczestniczyli i uczestniczą w obchodach świąt kościelnych i państwowych.

Nasze druhny i druhowie nigdy nie szczędzili wysiłku w czynach społecznych, i to nie tylko na rzecz swojej straży i środowiska. Dowodem jest przekazanie 1200 kg zboża na głodujących Etiopczyków. Nasze druhny zrzeszone w KGW darły pierze, które przekazały dzieciom upośledzonym przebywającym w ośrodku w Mielnicy. Nie zabrakło naszych druhów przy budowie stadionu sportowego w Koninie.

Podczas jubileuszu 75-lecia, obchodzonego 14.07.2001 r. został odznaczony nowy sztandar, gdyż stary pochodził jeszcze z czasów PRL-u. Z okazji tego wydarzenia przybyło bardzo dużo znakomitych gości oraz poczty sztandarowe z gminy Golina oraz poczet sztandarowy z zasadniczej służby pożarnictwa z Konina. Z Poznania przybył dowódca straży pożarnych na województwo wielkopolskie. Przybyli przedstawiciele gminy na czele z burmistrzem Tadeuszem Nowickim oraz przedstawiciele powiatu. Mszę św. polową odprawił ksiądz Stanisław Pikor, proboszcz parafii w Kawnicach.

Na wyposażeniu jednostki jest samochód bojowo-gaśniczy GBLA marki Mercedes zakupiony do jednostki 17.12.2003 r. Głównymi sponsorami wozu bojowego byli: Urząd Miejski w Golinie i Kółko Rolnicze w Kraśnicy. Ponadto od 2004 r. w strukturach OSP w Kraśnicy działa Jednostka Operacyjno-Techniczna typu JOT-IV. Na wyposażeniu jednostki jest pompa szlamowa, motopompa PO-5 oraz podstawowy sprzęt gaśniczy. W 2011 roku na Walnym Zebraniu wybrano nowy Zarząd OSP w Kraśnicy, który reelekcję na następną kadencje otrzymał w tym roku. Skład Zarządu tworzą następujący druhowie: prezes – Karol Garbarczyk, wiceprezes-naczelnik – Grzegorz Roszak, wiceprezes-gospodarz – Mikołaj Dudicz, zastępca naczelnika – Waldemar Kopczyński, sekretarz – Marcin Szczepaniak, skarbnik – Arkadiusz Zioła, członkowie Zarządu – Ryszard Pałasz, Józef Sypniewski i Jacek Jackowski. Skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco: przewodniczący – Janusz Jaskólski, członkowie KR – Kazimierz Dopytalski i Robert Stasiński.

Stan osobowy jednostki OSP w Kraśnicy na dzień dzisiejszy liczy ogółem 83 członków, w tym: 53 członków czynnych, 12 członków honorowych i 18 członków wspierających.

Na przestrzeni ostatnich lat druhowie z jednostki OSP Kraśnica systematycznie podejmowali w najbliższym otoczeniu zagadnienia dotyczące zapobiegania pożarom. Uczestniczyliśmy w różnego rodzajów kursach i manewrach strażackich, tym samym pogłębiając swoja wiedzę przeciwpożarową. Corocznie braliśmy udział w obchodach Dnia Strażaka i zakładaliśmy mundur przy każdej ważnej okazji kościelnej i państwowej. Podczas pogrzebu strażaka zapewniamy godną ostatnią posługę, wystawiając strażacką asystę honorową. Współpracujemy z samorządem gminnym i lokalnymi organizacjami, takim jak Kółko Rolnicze i Koło Gospodyń Wiejskich w Kraśnicy. Wspólnie z nimi współorganizujemy różnego typu przedsięwzięcia, np. Dzień Dziecka, bale karnawałowe, dożynki wiejskie czy gminno-parafialne.

Za wszelką dotychczasową pomoc z zewnątrz, za zaangażowanie naszych druhów i lokalnej społeczności składam serdeczne podziękowania.

Dla upamiętnienia dokonań naszych poprzedników oraz ich samych, którzy od nas odeszli na służbę Bożą, proszę o powstanie i uczczenie ich „Minutą ciszy!”.