GMINA SŁUPCA. Zmiana zasad segregacji i odbioru odpadów komunalnych

MZGOK

Od od stycznia 2017 roku zmieniają się zasady segregacji i odbioru odpadów komunalnych. Właściciel nieruchomości otrzyma od firmy odbierającej odpady, w ramach uiszczonej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych:
- worek koloru niebieskiego  z przeznaczeniem na opakowania z papieru i tektury,

- worek koloru żółtego z przeznaczeniem na opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z metali i opakowania wielomateriałowe,
- worek koloru zielonego z przeznaczeniem na opakowania ze szkła,
- pojemnik z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji,
- pojemnik z przeznaczeniem na popiół (standardowy, odpowiednio oznakowany z tworzywa sztucznego).Mieszkańcy muszą posiadać również pojemnik na odpady zmieszane, w którym od 1 stycznia 2017 r. nie będzie można gromadzić popiołu. Segregacja popiołu dotyczy również posesji, które nie zdeklarowały selektywnej zbiórki odpadów.
Oznacza to konieczność prowadzenia selektywnej zbiórki popiołu z palenisk domowych oraz zakaz wrzucania popiołu do pojemnika z odpadami niesegregowanymi (zmieszanymi). Umieszczenie popiołu w pojemniku razem z odpadami zmieszanymi będzie skutkowało nieodebraniem odpadów. Popiół należy gromadzić w odrębnym pojemniku i wystawiać go w terminie odbioru popiołu, wynikającego z harmonogramu odbioru odpadów. Popiół będzie odbierany raz w miesiącu.
Do pojemników nie wolno wrzucać gorącego popiołu ani nie zalewać popiołu w pojemniku wodą. Popiół w workach nie będzie odbierany!
Pojemniki będą dostarczane nieodpłatnie przez firmę odbierającą odpady na terenie Gminy Słupca (Eko -Skórtex Gizałki Sp. z o.o.) na okres trwania umowy (od stycznia 2017 r. do grudnia 2018 r.). O terminie wstawiania pojemników mieszkańcy będą informowani w formie kurend. z
W związku z wprowadzeniem selektywnej zbiórki popiołu, odpady zmieszane będą odbierane raz w miesiącu. Ponadto mieszkańcy, którzy nie posiadają przydomowych kompostowników otrzymają od firmy zbierającej odpady pojemniki do segregacji bioodpadów.
Nie będzie prowadzona segregacja odpadów ulegających biodegradacji w workach (dopuszczalnie do kwietnia 2017r. Firma odbierze tego typu odpady w workach).
Do pojemnika na odpady zmieszane należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych (np. leków i chemikaliów, baterii, akumulatorów, farb, lakierów, pestycydów, żarówek, świetlówek) oraz odpadów ulegających biodegradacji.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów bądź mieszania ze sobą poszczególnych frakcji, odpady nie zostaną odebrane z posesji.
Podczas jednorazowego odbioru odpadów wielkogabarytowych można przekazać z terenu jednej nieruchomości zamieszkałej do sześciu sztuk zużytych opon.
W budynkach zamieszkania zbiorowego (zabudowy wielolokalowej), w której dotychczas odpady gromadzone były w pojemnikach KP-7, od stycznia 2017 roku zamiast pojemników KP-7 mieszkańcy otrzymają pojemniki 1100 l (na budynek) lub pojemniki mniejsze (indywidualnie dla każdego lokalu).

Ponadto od 1 stycznia 2017 r. zmianie ulegnie stawka opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Słupca z dnia 24.11.2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej  opłaty na terenie gminy Słupca stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie:
- 10,00 zł od osoby w przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny.
- 30,00 zł od osoby w przypadku, gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób nieselektywny.

(źródło: Urząd Gminy w Słupcy)

Cykl o gospodarce odpadami komunalnymi i ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie