WIERZBINEK. Ochotnicza Straż Pożarna w Broniszewie ma 100 lat. I dlatego trzeba jej życzyć 200 lat

IS_582

,,Działamy nieprzerwanie od 100 lat według zawołania ,,Bliźniemu na pomoc, Bogu na chwałę” – mówił na uroczystości setnej rocznicy działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniszewie jej prezes Jacek Wysocki. Jubileusz stał się okazją do odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz wyróżnienia grupy druhów, a także podziękowania tym, którzy wspierają broniszewską OSP. ,,Pozwólcie Państwo, że z okazji 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniszewie wszystkim druhom, ich rodzinom i bliskim złożę życzenia wszelkiej pomyślności, sił i zdrowia do dalszej pracy i działalności społecznej w Straży Pożarnej, błogosławieństwa Boga i orędownictwa św. Floriana. Dziękuję wam strażacy” – powiedział po przedstawieniu historii jubilatki prezes Jacek Wysocki. Sponsorami jubileuszu byli: wójt gminy Wierzbinek dr Paweł Szczepankiewicz, Jolanta Siekaczyńska – sekretarz gminy Wierzbinek, Maciej Kaczmarek – zastępca wójta gminy Wierzbinek, Andrzej Kłosowski – radny powiatu konińskiego, Jerzy Konieczka – prezes Banku Spółdzielczego w Wierzbinku, Marek Grabowski – prezes GS w Wierzbinku, Waldemar Marciniak – prezes Zarządu Kopalni Soli ,,Kłodawa”, Sołectwo Kalina.

Historia OSP Broniszewo – wystąpienie prezesa Jacka Wysockiego

Jubileusz istnienia 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Broniszewie jest najbardziej sprzyjającą okazją do podsumowania dotychczasowej działalności. Cofnijmy się zatem myślą wstecz, aby uzmysłowić sobie bohaterstwo, ofiarność i poświęcenie naszych dziadów, ojców i braci w społecznej służbie, dla dobra naszych bliźnich i całej społeczności naszego lokalnego środowiska. Wspominamy tę działalność dlatego, by oddać hołd wszystkim druhom, którzy nie doczekali tej uroczystej chwili, a położyli ogromne zasługi w rozwój ochrony przeciwpożarowej. Dla upamiętnienia dokonań naszych poprzedników oraz ich samych proszę o powstanie i uczczenie ich ,,Minutą ciszy”.

Jednostkę OSP w Broniszewie powołano 2 września 1917 roku. Pełna jej nazwa brzmiała OSP w Ruszkowie z siedzibą w Broniszewie. Inicjatorem jej utworzenia był właściciel Racięcina – Antoni Serwacy Tabaczyński herbu Grabie, który był zarazem pierwszym prezesem jednostki. Oprócz niego w skład zarządu weszli: wiceprezes – Konstanty Gadzinowski, naczelnik – Tadeusz Zalewski, skarbnik – Józef Karmowski, gospodarz – Władysław Zalewski. Przewodniczącym komisji rewizyjnej był Józef Brzychcy, a członkiem komisji rewizyjnej ks. proboszcz Kasper Korycki. Jednostka liczyła wówczas 87 druhów.

W wyniku wyborów, odbytych we wrześniu 1929 r., nastąpiła zmiana w składzie zarządu straży. Prezesem został Teofil Neneman. Lata 30-te to okres znaczącego rozwoju organizacyjnego jednostki. Druhowie brali udział w szkoleniach, podnosząc w ten sposób swoje umiejętności. Działalność jednostki oparta była na statucie Stowarzyszenia Ochotniczych Straży Pożarnych z 1935 roku. W 1935 roku w Jednostce założono orkiestrę dętą, której kapelmistrzem został miejscowy organista. Również w 1935 roku zakupiono samochód bojowy z jednostki wojskowej z Inowrocławia i przerobiono na potrzeby straży. Także w tym roku jednostka otrzymała sztandar. W 1938 roku rozpoczęto budowę strażnicy, w której ukończeniu przeszkodził wybuch II wojny światowej. W latach wojennych sprzęt gaśniczy stał na terenie plebanii. Broniszewska OSP w 1939 roku nie została przez okupanta rozwiązana, a jedynie zawieszono działalność Zarządu. Strażacy nadal byli w stałej gotowości bojowej, mimo że ich szeregi stopniały, bowiem część z nich udała się na front. Ówczesny prezes przechowywał przez cały okres okupacji założycielski sztandar. W 1940 roku władze niemieckie dokonały rozbiórki nieukończonej strażnicy.

Pierwsze powojenne zebranie odbyło się 15 lipca 1945 roku. Wybrano na nim prezesa straży, którym został Teofil Neneman, który tę funkcję piastował przed wojną. 12 grudnia 1946 zarząd OSP w Broniszewie wystąpił do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Społeczno-Polityczny w Bydgoszczy, za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim, o zezwolenie na wznowienie działalności oraz o wpisanie stowarzyszenia do nowego rejestru stowarzyszeń i związków. Wyżej wymienione zezwolenie i wpisanie do rejestru OSP otrzymała 19 lutego 1949 r.

W 1946 roku rozpoczęto budowę remizy strażackiej. Działkę pod budowę przekazał naczelnik OSP Broniszewo – druh Jan Józefiak. Po 1956 roku OSP Broniszewo znalazła się w strukturach działania Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Radziejowie. W 1974 roku Komenda w Radziejowie przekazała jednostce nowy fabrycznie samochód marki Żuk A-15. W latach 60-tych i następnych OSP aktywnie działała na rzecz najbliższego społeczeństwa, ratując życie, mienie i dobytek mieszkańców, m.in. uratowano z ognia dwie kobiety.

W 1977 roku jednostka obchodziła 60-lecie istnienia i na tej uroczystości przekazano jednostce nowy sztandar. Wówczas Jednostka liczyła 28 druhów.

W 2013 roku w ramach programu odnowy miejscowości Broniszewo dokonano modernizacji obecnej strażnicy.

Obecnie Jednostka liczy 22 druhów. Nasi poprzednicy jak i my działamy nieprzerwanie od 100 lat według zawołania ,,Bliźniemu na pomoc, Bogu na chwałę”