STARE MIASTO. Gmina bardziej przyjazna środowisku

1

Wójt Ryszard Nawrocki na konferencji prasowej poinformował o planowanych inwestycjach. Wyjątkowo dużym zadaniem jest uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej. W gminie Stare Miasto zostanie wybudowane blisko 35 km sieci kanalizacyjnej. Kwota dofinansowania z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie prawie 10 mln zł. Tak dużej puli wsparcia jeszcze w historii gminy nie było.

I. Zadania inwestycyjne do wykonania na terenie gminy Stare Miasto zaplanowane w budżecie na rok 2018.
Dochody budżetu – 53 943 580,17 złotych, wydatki – 57 601 580,17 złotych, z czego 7 198 186,10 złotych to wydatki inwestycyjne.

W 2018 roku planowane są 84 zadania inwestycyjne. Wykaz najważniejszych zadań inwestycyjnych:

 1. Budowa sali sportowo-środowiskowej w Liścu Wielkim – 1 833 000,00 złotych.
  Do tej pory wydano 1 986 027,98 złotych, na rok 2019 pozostaje 2 769 066,02 złotych. Prace są wykonane w około 30%: wykonane są ławy fundamentowe, mury, ściany parteru, strop nad parterem i częścią zaplecza, wznoszone są ściany szczytowe. Zadaniami zaplanowane na ten rok to zadaszenie części sportowej i zaplecza.
 2. Adaptacja świetlicy wiejskie w Starym Mieście na małe kino społecznościowe – koszt inwestycji 127 tysięcy złotych, dofinansowanie z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 83 tysięcy złotych, udział gminy Stare Miasto – 44 tysiące złotych;
 3. Budowa dróg osiedlowych w miejscowościach Stare Miasto i Żychlin – 700 000 złotych;
 4. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Barczygłów, Bicz, Główiew, Kazimierów, Krągola, Lisiec Mały Lisiec Wielki, Stare Miasto, Trójka, Żdżary, Żychlin – 293 645 złotych;
 5. Budowa chodników w miejscowościach: Janowice, Karsy, Krągola, Krągola Pierwsza, Modła Królewska, Żdżary, Żychlin – 133 565 złotych;
 6. Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Główiew, Posoka, Stare Miasto – 95 000 złotych;
 7. Infrastruktura techniczna cmentarza komunalnego w Żychlinie – 120 000 złotych;
 8. Zaplecze kontenerowe socjalno-szatniowe w miejscowości Rumin przy stadionie – 90 000 złotych;
 9. Koncepcja architektoniczno-przestrzenna przedszkola integracyjnego z częścią żłobkową w miejscowości Żychlin – 30 000 złotych;
 10. Przebudowa budynku komunalnego w Kazimierowie na cele mieszkalne 246 564,06 złotych.

II. Stan realizacji przedsięwzięć w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji na terenie gminy Stare Miasto.

Na terenie gminy Stare Miasto realizowany jest projekt pn. Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie KOSI. W ramach projektu powstaje droga dla rowerów na odcinku 2,2 km, od ulicy Rumińskiej w Starym Mieście aż do skrzyżowania dróg powiatowych Stare Miasto-Rumin i Rzgów-Konin. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a ich zakończenie planowane jest na 31 maja 2018 roku. Koszt realizacji zadania to blisko 900 tysięcy złotych.

Kolejnym zadaniem poprawiającym komfort podróżowania rowerem będzie budowa kolejnej drogi rowerowej pomiędzy Starym Miastem a Żychlinem, o długości 1,8 km. Realizacja zadania planowana jest na II kwartał 2018 roku, a koszt wykonania to 976 500 złotych.

Wcześniej zrealizowany został projekt budowy punktu przesiadkowego. Znajduje się on w Starym Mieście przy ulicy Rychwalskiej, w sąsiedztwie kościoła parafialnego Św. Ap. Piotra i Pawła. Punkt wyposażony jest w zadaszone wiaty: przystankową i rowerową na osiem stanowisk. W ramach inwestycji powstała również mała architektura, dokonano zagospodarowania terenu poprzez nasadzenia drzew i krzewów. Wiaty są podświetlane ledami, zasilane fotowoltanicznie i monitorowane. Wartość zadania wyniosła 124 230 złotych.

Drugi projekt realizowany w ramach KOSI, tj. Uregulowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji został oceniony pozytywnie i uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego wybrany do dofinansowania.

Szczegóły projektu dla 3 gmin: Rzgów, Krzymów i Stare Miasto w ramach Mandatu Terytorialnego Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji współfinansowanego ze środków WRPO 2014+:

 • Wartość całego projektu – 42 708 966,25 zł
 • Wartość dofinansowania dla całego projektu – 21 910 209,11 zł (63,75% wartości netto)
 • Całkowita długość sieci kanalizacji wg projektu (3 gminy) – 65,29 km

Zakres Gminy Stare Miasto:

Aglomeracja Stare Miasto – długość sieci kanalizacji 26,1 km (miejscowości: Stare Miasto, Lisiec Mały, Lisiec Wielki, Krągola, Krągola Pierwsza, Karsy, Modła Księża, Modła Królewska, Barczygłów). Wartość całkowita – 14 049 857,19 zł. Kwota dofinansowania dla zakresu w Aglomeracji Stare Miasto – 7 146 585,51 zł (63,75% wartości netto).

Aglomeracja Sławsk – długość sieci kanalizacji 8,7 km (miejscowości: Rumin i Posoka). Wartość całkowita – 4 770 019,00 zł. Kwota dofinansowania dla zakresu w Aglomeracji Sławsk – 2 459 826,92 zł (63,75% wartości netto).

Całkowita wartość dla gminy Stare Miasto – 18 819 876,19 zł (dofinansowanie 9 606 412,43 zł). Projekt będzie mieć wymierny wpływ na rozwój infrastruktury kanalizacyjnej gminy Stare Miasto. Bezpośrednią korzyścią realizacji projektu dla mieszkańców będzie powstanie nowych odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie poszczególnych sołectw.

III. Bieżąca działalność Samorządu Gminy

1. Samorząd Gminy Stare Miasto przyjął uchwały ws. określenia zasad udzielenia dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła. W przypadku wymiany pieców pomocą finansową może być objęta modernizacja/wymiana źródła ciepła wraz z ewentualną modernizacją/wymianą instalacji c.o. i c.w.u., obejmująca zakup i montaż: kotłów olejowych, kotłów gazowych, kotłów gazowych – olejowych, kotłów na biomasę, ogrzewania elektrycznego, wymiennika ciepła/ węzła cieplnego, kotłów na paliwa stałe (np. ekogroszek) 5 klasy jakości potwierdzonej certyfikatem. Kotły na paliwa stałe muszą być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa oraz muszą być dedykowane do spalania określonego rodzaju paliwa.

Warunkiem przyznania dotacji jest przedłożenie dokumentu potwierdzającego stałe odłączenie starego źródła ogrzewania. Wymieniony piec musi być starszy niż 5 lat, a dotacji nie podlega zakup pieca do nowego budynku. Wysokość dofinansowania to 40% poniesionych, kwalifikowanych kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł. Termin naboru wniosków zostanie ogłoszony na stronie internetowej gminy Stare Miasto oraz za pośrednictwem sołtysów.

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

1) lokalizacja nieruchomości poza aglomeracją Stare Miasto oraz aglomeracją Sławsk (dofinansowaniu będą podlegały więc w szczególności całe miejscowości: Bicz, Główiew, Kazimierów, Trójka, z pozostałych miejscowości tylko nieruchomości zlokalizowane poza ww. aglomeracjami);
2) brak istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie, na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków;
3) brak możliwości technicznego podłączenia do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej;
4) ekonomicznie nieuzasadnione podłączenie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej;
5) zastąpienie istniejącego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, który jest w złym stanie technicznym, przydomową oczyszczalnię ścieków;
6) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na obszarach rozproszonej zabudowie.

Wysokość dofinansowania to 40% poniesionych, kwalifikowanych kosztów całego zadania, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł. Termin naboru wniosków zostanie ogłoszony na stronie internetowej gminy Stare Miasto oraz za pośrednictwem sołtysów.

2. Od 1 stycznia mieszkańcy gminy mogą jeździć na preferencyjnych warunkach. Gmina Stare Miasto podpisała umowy z MZK w Koninie i PKS Konin S.A. W ramach umowy gmina dopłaca do każdego wozokilometra przewoźnikom, dzięki czemu cena biletu normalnego dla mieszkańców na przejazdach na trasie Konin – Gmina Stare Miasto oraz po terenie gminy Stare Miasto wynosi 2,80 zł dla MZK i 3,00 zł dla PKS.
Dodatkowo na mocy porozumienia z Prezydentem Miasta Konin już
od 1 kwietnia przywilej bezpłatnych przejazdów dla młodzieży uczącej się do 15 roku życia zostanie rozszerzony o dzieci i młodzież z terenu gminy Stare Miasto. Na powyższe działania Samorząd Gminy przeznaczy w tym roku blisko 550 tysięcy złotych.

3. Komenda Miejska Policji w Koninie i gmina Stare Miasto realizują wspólnie porozumienia pn. Razem dla bezpieczeństwa. W ramach prowadzonych działań organizowane są spotkania dzielnicowych z różnymi grupami społecznymi – dziećmi i młodzieżą w szkołach, seniorami, mieszkańcami podczas zebrań wiejskich. Na spotkaniach przybliżane są mieszkańcom sylwetki funkcjonariuszy, których rolą jest pozostawanie w kontakcie z mieszkańcami danego terenu. Gmina Stare Miasto wydała notesy magnetyczne, które są rozdawane na takich spotkaniach. Na notesach widnieją telefony kontaktowe do dzielnicowych oraz nazwy miejscowości nad którymi sprawują pieczę.