KONIN. Uchwała o nieudzieleniu absolutorium nieważna

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu uchwałą z dnia 31 lipca stwierdziła nieważność uchwały Rady Miasta Konina z dnia 26 czerwca w sprawie nieudzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Konina z tytułu wykonania budżetu miasta za 2018 rok. Uchwała została uznana za sprzeczną z przepisami ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych. W uzasadnieniu podniesiono, że jeżeli w wyniku merytorycznego rozpatrzenia sprawozdania budżetowego nie ustalono, że budżet był nieprawidłowo wykonany, Rada Miasta nie miała podstaw do nieudzielenia absolutorium. Ponadto zauważono, że Komisja Rewizyjna we wniosku o udzielenie absolutorium nie sformułowała żadnych zarzutów dotyczących wykonania dochodów i wydatków budżetu w 2018 roku.