KONIN. Odpowiedzialność rodziców za zachowania ryzykowne własnych dzieci

Konferencja (14)

Zwiększenie świadomości na temat zachowań szkodliwych dla zdrowia i kształtujących prozdrowotny styl życia – taki był cel konferencji naukowo-szkoleniowej, 25 października w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Jego organizatorem było Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie. Konferencja była współfinansowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Wystąpiło trzech prelegentów. Jolanta Łazuga-Koczurowska, psycholog kliniczny, prezes Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych wystąpiła z tematem ,,Profilaktyka, pierwsza pomoc psychologiczna i profesjonalna terapia w stosunku do dzieci i młodzieży przejawiających zachowania ryzykowne (używanie substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, wczesne i przypadkowe kontakty seksualne, zachowania autodestrukcyjne, agresywne, przestępcze i inne”. Zwróciła uwagę m.in. na słaby nadzór rodzicielski. Mówiła, że etykieta to stygmat, to samospełniająca się przepowiednia. Dlatego nie należy z góry przekreślać młodego człowieka, bowiem zachowania ryzykowne są przede wszystkim wynikiem tego, że coś złego dzieje się w rodzinie.

Psycholog Małgorzata Łuba, członek Zespołu Roboczego do Spraw Prewencji, Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia przybliżyła temat ,,Psychologiczne wsparcie społecznych następstw pandemii. Dzieci, młodzież i rodzice w sytuacjach trudnych, stresujących, traumatycznych – interwencja kryzysowa”.

Prof. dr hab. Mariusz Jędrzejko, pedagog i socjolog, swoje wystąpienie zatytułował: ,,Uzależnienia behawioralne i nowe zachowania ryzykowne – zjawisko, uwarunkowania rozwoju, kluczowe czynniki ryzyka, zagrożenia psychosomatyczne i społeczne, profilaktyka na poziomie rodziny i szkoły”. Podkreślił, że aby przeciwdziałać tego rodzaju negatywnym zjawiskom, kluczowy nacisk powinien zostać położony na kształtowanie właściwych postaw rodziców.

Prof. dr hab. Mariusz Zbigniew Jędrzejko