POWIAT KONIŃSKI. Stanisław Bielik dalej starostą konińskim. Ryszard Nawrocki nowym przewodniczącym Rady Powiatu Konińskiego

Przewodniczący Ryszard Nawrocki

15 września wznowiono sesję Rady Powiatu Konińskiego, po tym, jak dwa tygodnie wcześniej, decyzją przewodniczącej rady posiedzenie zostało odroczone. Początkowo miało dotyczyć tylko rozpatrzenia wniosku o odwołanie Zarządu Powiatu Konińskiego, w związku z nieudzieleniem wotum zaufania, ale radni większością głosów zdecydowali o rozszerzeniu porządku obrad.

Wznowione posiedzenie, zgodnie z planem, rozpoczęło się od procedowania wniosku o odwołanie zarządu powiatu. W głosowaniu jawnym, stosunkiem głosów 12 do 4, przy 8 wstrzymujących się, radni opowiedzieli się za nieodwołaniem zarządu.

Na tej decyzji jednak nie poprzestali. Złożenie, podpisanego przez 17 radnych, wniosku o odwołanie przewodniczącej rady rozpoczęło cykl zmian. Z woli radnych (18 głosów za, 4 przeciw, 2 wstrzymujące) Żanetta Matlewska utraciła stanowisko przewodniczącej Rady Powiatu Konińskiego. Chwilę później rada powierzyła je Ryszardowi Nawrockiemu (18  głosów za, 5 przeciw, 1 głos nieważny).

Podczas wielogodzinnych obrad, radni jeszcze pięciokrotnie podchodzili do urny wyborczej. Po odwołaniu Sławomira Ławniczaka, funkcję drugiego wiceprzewodniczącego powierzyli radnej Annie Wożniak. Na wniosek starosty konińskiego, zagłosowali za odwołaniem radnego Tadeusza Słodkiewicza z funkcji członka zarządu powiatu. Przyjęli też rezygnację z pracy w zarządzie radnej Elżbiety Raźnej.

Następnie przeprowadzone zostały wybory uzupełniające skład organu wykonawczego powiatu. Zgodnie z rekomendacją starosty Stanisława Bielika, Rada Powiatu Konińskiego powierzyła stanowiska członków zarządu: Radosławowi Kelmowi oraz Zbigniewowi Rogowskiemu.

(źródło: Starostwo Powiatowe w Koninie)