SAMORZĄD pod LUPĄ. STARE MIASTO, KAWĘCZYN. Zatrudnienie wysokie i niskie

Konińska Gazeta Internetowa postanowiła sprawdzić, jak bardzo ilościowo może się różnić zatrudnienie w urzędach gmin wiejskich w subregionie konińskim (powiat kolski, powiat koniński, powiat słupecki, powiat turecki). Jeszcze nie mamy pełnych danych, bo trzeba je zebrać z wielu gmin. Tekst może być więc aktualizowany. Na razie znaleźliśmy następujące dwie gminy z wysokim i niskim zatrudnieniem. Chodzi o liczbę osób pracujących w urzędzie gminy w przeliczeniu na pełne etaty, nie tylko administracyjne, ale także pomocnicze czy obsługi.

GMINY WIEJSKIE
subregion koniński

zatrudnienie wysokie: GMINA STARE MIASTO – 62 osoby (dane na koniec 2022 roku)
zatrudnienie niskie: GMINA KAWĘCZYN – 32 osoby (dane z marca 2023 roku)

WYBORY PARLAMENTARNE 2023. Reaktywacja Samoobrony RP. Opcja sowiecka w rejonie konińskim

W wielu serwisach internetowych pojawiła się informacja o reaktywacji Samoobrony RP, partii, której liderem był Andrzej Lepper. Jako jeden z jej wskrzesicieli jest podawany były poseł Zdzisław Jankowski, były radny Rady Miejskiej w Rychwale. W maju 2014 roku, po aneksji Krymu przez Rosję, podpisał się pod listem otwartym do ,,narodu rosyjskiego i władz Federacji Rosyjskiej”, którego głównym adresatem był terrorysta Putin, ścigany obecnie przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze.

We wspomnianym liście pojawiło się m.in. stwierdzenie ,,Cały imperialistyczny zachód, na czele z amerykańską administracją, juntą kijowską i marionetkami politycznymi w Polsce ma ukraińską krew na rękach”.

Samoobrona RP chce wziąć udział w nadchodzących wyborach parlamentarnych. W tej sytuacji trzeba się przyglądać, czy w trakcie kampanii wyborczej nie będzie dochodziło do relatywizacji ludobójstwa na Ukrainie. Bo poplecznicy terrorysty Putina, nawet jeżeli robią za ,,pożytecznych idiotów”, muszą odpowiadać za to, co mówią i robią.

SAMORZĄD pod LUPĄ. STARE MIASTO. Zatrudnienie w Urzędzie Gminy raczej z nadwagą

Zatrudnienie

Zatrudnienie w Urzędzie Gminy w Starym Mieście jest jednym z najwyższych wśród gmin wiejskich. Na koniec 2019 roku wynosiło 59 osób, na koniec 2020 – 61 osób, na koniec 2021 roku – 62 osoby, czyli systematycznie rosło. Na koniec 2022 roku pozostało na tym samym poziomie – 62 pracowników. Tymczasem są gminy wiejskie, gdzie zatrudnienie mieści się w przedziale 30 – 40 osób. Pojawia się więc pytanie, czy liczba zatrudnionych – powyżej 60 osób – w Urzędzie Gminy w Starym Mieście jest racjonalna?

Rzeczywiście, gmina Stare Miasto jest duża – liczy ok. 12,5 tys. mieszkańców (na oficjalnej stronie internetowej gminy podano, że 12 482 tys. osób, czyli ponad 12 milionów), ma duży budżet – dochody to blisko 80 mln zł, realizuje dużo inwestycji, na samorząd lokalny są nakładane nowe zadania. Argumenty więc zawsze można znaleźć. Ale warto też szukać argumentów za zmniejszaniem lub choćby utrzymywaniem zatrudnienia. A tych również nie brakuje.

,,Zatrudnienie w urzędzie gminy” to złożone pojęcie. Jak czytamy w raporcie Związku Miast Polskich ,,Samorząd jako pracodawca. Raport o zatrudnieniu w sektorze samorządowym”, kategoria pracowników samorządowych jest niejednorodna: obejmuje nie tylko osoby, które pełnią funkcje związane z prowadzeniem postępowań administracyjnych, wydawaniem decyzji administracyjnych i podejmowaniem rozstrzygnięć („urzędników”), ale także osoby wykonujące wiele innych rodzajów prac specjalistycznych, pomocniczych i obsługi”.

Porównywanie więc zatrudnienia w urzędach gmin jest trudne i ma wiele aspektów. Ale należy to robić, aby spróbować opisać najbardziej racjonalny finansowo model.

W nowej rubryce w Konińskiej Gazecie Internetowej ,,Samorząd pod lupą” będziemy przyglądać się nie tylko finansom samorządów. Kontakt: redakcja@koninskagazetainternetowa.pl

Zdjęcia: Pixabay

SOMPOLNO. Burmistrz Bednarek jak żółw

Idę

Mimo że nie ma ustawowego terminu publikacji oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej, to wśród prawników jest zgodność, że powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki. Tymczasem w gminie Sompolno choć mamy rok 2023, to najnowsze oświadczenia majątkowe pochodzą z roku 2020. Za ich publikację odpowiada burmistrz. W innych gminach takich opóźnień nie ma, co pokazuje, że po prostu albo ktoś jest wolny jak żółw, albo uzurpuje sobie prawo do ustalania własnych zasad.

Zrzut ekranu z BIP Gminy Sompolno z dnia 18 marca 2023 r.

Zdjęcia: Pixabay

KONIN. Zaprzestać rozdzielania rodzeństw i przestrzegać praw dziecka

1

W roku ubiegłym zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu przeprowadził kontrolę w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Koninie dotyczącą organizacji i funkcjonowania MOPR w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W przygotowanym w lutym tego roku wystąpieniu pokontrolnym zawarto aż 40 zaleceń pokontrolnych. Najbardziej szokującym jest to z numerem 39: ,,zaprzestać rozdzielania rodzeństw i przestrzegać praw dziecka, zgodnie z art. 4 pkt. 1 i 4 ww. ustawy” (czyli Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

(zdjęcie: Pixabay)

Art.4 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
Art. 4. Stosując ustawę, należy mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do:
1) wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowywania dziecka poza rodziną – do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka;
2) powrotu do rodziny;
3) utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów;
4) stabilnego środowiska wychowawczego;
5) kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku;
6) pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;
7) ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka;
8. informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości;
9) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;
10) poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;
11) dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.

Na następnej stronie pełna treść 40 zaleceń pokontrolnych.

KONIN. Biuro Rzeczy Znalezionych. Do odbioru telefony

W Biurze Rzeczy Znalezionych w Koninie można odebrać zgubione rzeczy. Są wśród nich także telefony.

WIERZBINEK. Kto był (jest) zazdrosny?

1

Obecna na Gminnym Dniu Kobiet w Boguszycach wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska ujawniła, że podczas rozmowy w Urzędzie Gminy z wójtem Pawłem Szczepankiewiczem ten przyznał się, że na wcześniejszych uroczystościach z okazji 8 marca wraz z obdarowywaniem pań słodyczami ,,słodko panie całował” (cytat z pani wicewojewody), ale ponieważ niektórzy panowie byli zazdrośni, zrezygnował z tego. Listy zazdrosnych nie ujawniono. Rzeczywiście, wójt Szczepankiewicz przekazywał paniom słodycze bardziej formalnie i urzędowo. Jednak ze sceny, składając życzenia, stwierdził, że je całuje.

SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Warsztaty z wyrobu dekoracji świątecznych dla Kół Gospodyń Wiejskich i seniorów

WIERZBINEK. Na Dniu Kobiet życzenia także dla mężczyzn

2

W tym roku Gminny Dzień Kobiet zorganizowano 13 marca. W swoim wystąpieniu obecny na uroczystości poseł, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik oprócz przekazania życzeń z okazji 8 marca ciepło mówił o kobietach i lekko żartobliwie o panach. Przypomniał, że zdaniem mężczyzny, gdy mężczyzna ma 37 stopni gorączki to już poważna choroba, ale gdy kobieta ma 40 stopni, to mężczyzna uważa to jedynie za stan przedgorączkowy. W rzeczywistości z tym przejmowaniem się zdrowiem przez panów jest raczej inaczej, wbrew słowom posła. I często nawet wołami nie można ich zaciągnąć do lekarza, nie mówiąc już o badaniach profilaktycznych.

Poseł Bartosik nie tylko zażartował z mężczyzn, ale także ich docenił. I ze sceny przygotowanej na Dzień Kobiet złożył im życzenia z okazji…Dnia Mężczyzn, obchodzonego podobno 10 marca. A ponieważ 11 marca jest Dzień Sołtysa, skorzystał z okazji, aby ciepłe słowa skierować również do sołtysek i sołtysów.

WIERZBINEK. Gminny Dzień Kobiet 2023

Dzień Kobiet (9)

Poseł, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik, poseł Leszek Galemba, wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska bawili się wspólnie z kilkuset paniami na Gminnym Dniu Kobiet 2023 w hali sportowej w Boguszycach. Gospodarz gminy, wójt Paweł Szczepankiewicz przekazał życzenia zdrowia i radości. Każda z pań otrzymała słodki upominek. W części artystycznej wystąpił duet Ambitus, wykonujący utwory Seweryna Krajewskiego.

Swoje życzenia przekazali także goście. W ich słowach dużo było o znaczeniu kobiet w życiu rodzinnym i społecznym, o pełnionych przez nie rolach, o tym, jak ważne wykonują zadania. Były również akcenty humorystyczne. Wójt Paweł Szczepankiewicz stwierdził, że obdarował panie słodkim upominkiem, ponieważ chciał trafić ,,przez żołądek do serca”. A wydawało się, że to jedynie kobiety kierują się taką zasadą.

Życzenia do mieszkanek gminy Wierzbinek skierowali także: poseł i minister – członek Rady Ministrów Zbigniew Hoffmann, poseł Witold Czarnecki, wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, władze powiatu konińskiego ze starostą Stanisławem Bielikiem i przewodniczącym Rady Powiatu Konińskiego Ryszardem Nawrockim.

Organizatorem Gminnego Dnia Kobiet był Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku.