ŚLESIN. Jednak z nowymi stanowiskami

28 stycznia na łamach Konińskiej Gazety Internetowej ukazała się krótka notatka, że po wyborach w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie nie powstały nowe stanowiska pracy. Okazuje się, że jednak powstały. Choć – jak podkreślił burmistrz Mariusz Zaborowski – nie jest to równoznaczne z utworzeniem nowych etatów.

Artur Banasiak, osoba udzielająca na ten temat informacji w Urzędzie Miasta i Gminy, po ukazaniu się notatki przesłał do nas następujący a-mail: ,,Nawiązując do naszej rozmowy telefonicznej proszę o przeredagowanie umieszczonej na Państwa stronie informacji. Przypominam, że w rozmowie telefonicznej zadał mi Pan dwa pytania: 1. Czy zostało stworzone nowe stanowisko dotyczące sportu i turystyki w Ślesinie? 2. Czy to prawda, że Burmistrz powołał 3 doradców?
Na obydwa pytania odpowiedziałem przecząco co ma odzwierciedlenie w stanie faktycznym. Pan natomiast, w swoim artykule twierdzi, że ja powiedziałem iż nie powstało żadne nowe stanowisko. Nic takiego nie powiedziałem i proszę o sprostowanie. Drugą kwestią jest nazywanie mnie osobą odpowiedzialną za kontakty z prasą. Nie wiem na jakiej podstawie Pan tak twierdzi? W chwili obecnej nie ma takiej osoby w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie.
Mając na względzie naszą przyszłą współpracę oraz licząc na Pana rzetelność dziennikarską proszę o sprostowanie tych nieścisłości.”

Ponieważ e-mail był dla nas całkowicie niezrozumiały, pytania w tej sprawie przesłaliśmy zarówno burmistrzowi Mariuszowi Zaborowskiemu, jak i Arturowi Banasiakowi. Przy tym poinformowaliśmy, że kilkakrotnie w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie odsyłano nas właśnie do Artura Banasiaka jako osoby odpowiedzialnej za kontakty z prasą. I to on udzielał informacji KGI, mając pełną świadomość, że rozmawia z dziennikarzem. Na tych faktycznych podstawach przypisaliśmy mu określone kompetencje.

Do tej pory nie wiemy, dlaczego Artur Banasiak, skoro – jak sam twierdzi – nie jest odpowiedzialny za kontakty z prasą, udzielał nam informacji na temat spraw kadrowych, zamiast skierować nas do burmistrza Mariusza Zaborowskiego lub odpowiedniego urzędnika. Sam burmistrz też na to pytanie nie odpowiedział. Wyjaśnił jednak: ,,W odpowiedzi na Pańskie pismo z dnia 31 stycznia 2011 r. uprzejmie informuję, iż obecnie w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie nie ma osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za kontakty z mediami. Wobec powyższego wszelką korespondencję proszę kierować na mój adres bądź też adres Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie”.

Kwestia druga również jest tajemnicza. Zadaliśmy pytanie o nowe stanowiska pracy, przy tym przywołując słowa mieszkanki  Ślesina, która akurat wymieniła dwa rodzaje stanowisk. Ale pytanie nie zamykało ich katalogu. Wydawało nam się, że skoro osoba udzielająca informacji na temat ewentualnych nowych stanowisk zaprzecza, aby powstały przywołane powyżej i nie wspomina nic, że powstały jakieś inne, to można uznać, że odpowiedź w tej sprawie jest negatywna. I nie chodziło o nazewnictwo, ale pewien fakt, pociągający za sobą skutki finansowe dla budżetu. Rzeczywiście, Artur Banasiak nie powiedział, iż nie powstało żadne nowe stanowisko pracy. Nie powiedział też, że powstało. Rzeczywiście, Artur Banasiak powiedział, że burmistrz nie zatrudnił doradców. Nie powiedział, że zatrudnił asystenta, choć to w gruncie rzeczy to tożsame stanowiska.

Tymczasem burmistrz Mariusz Zaborowski poinformował: ,,W Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie utworzono w ostatnim czasie dwa nowe stanowiska pracy: stanowisko Kierownika Referatu Organizacyjnego oraz stanowisko Asystenta, co nie jest równoznaczne z utworzeniem nowych etatów. Kierownikiem Referatu Organizacyjnego została osoba zatrudniona wcześniej na stanowisku ds. kultury, szkolnictwa, sportu i ochrony zdrowia. Zachowała ona część swoich dotychczasowych obowiązków oraz przejęła obowiązki sekretarza. Natomiast nowo zatrudniony Asystent wykonuje obowiązki przeze mnie polecone oraz część obowiązków stanowiska ds. kultury, szkolnictwa, sportu i ochrony zdrowia.

Osoby na powyższych stanowiskach zostały zatrudnione zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U.Nr 223, poz.1458 ze zm.) oraz aktach wykonawczych do ustawy.

Pragnę również dodać, iż zgodnie z art.17 ustawy o pracownikach samorządowych wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa mogą zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów odpowiednio w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim. Zatrudnienie osób, o których mowa wyżej, następuje na czas pełnienia funkcji przez odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka. Wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę może być dokonane za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Liczba zatrudnionych doradców i asystentów nie może przekroczyć: 1) w gminach do 20.000 mieszkańców – 3 osoby; 2) w gminach do 100.000 mieszkańców oraz powiatach – 5 osób; 3) w pozostałych gminach oraz województwach – 7 osób.

Zasady wynagradzania pracowników Urzędu także określa cytowana wyżej ustawa, akty wykonawcze do niej oraz Regulamin wynagradzania wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin”.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA