GROŹNE WARZYWA. Zachorowania u sąsiadów. Należy zachować ostrożność

Główny Inspektor Sanitarny wydał komunikat w sprawie wzrostu zachorowań na zespół hemolityczno-mocznicowy w Niemczech. ,,Nie ma obecnie doniesień świadczących o tym, aby skażona żywość była dystrybuowana poza granice Niemiec. Obecnie prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne, mające na celu wykrycie źródła zakażenia, co jest kluczowe dla wyeliminowania dalszych zachorowań.(…) do zakończenia prowadzonego w Niemczech dochodzenia epidemiologicznego, które pozwoli na ustalenie skażonego produktu i wycofanie go z rynku, osobom odwiedzającym Niemcy zaleca się unikanie spożywania warzyw (ogórków, pomidorów i sałaty)”.

,,Sytuacja epidemiologiczna w Niemczech

Od połowy maja 2011 r. w Niemczech notuje się gwałtowny wzrost występowania zespołu hemolityczno-mocznicowego (HUS) wywołanego wytwarzającym werotoksynę szczepem E. coli (STEC). Zachorowania poprzedzone są najczęściej wystąpieniem biegunki z krwią. Zachorowania ograniczają się do osób mieszkających lub w ostatnim czasie przebywających w północnych Niemczech przede wszystkim w landach Hamburg, Dolna Saksonia, Meklemburgia-Pomorze, ale są również doniesienia z Niemiec południowych i wschodnich.”

,,Zespół hemolityczno-mocznicowy prowadzi do niewydolności nerek (żółtaczka, ściemnienie moczu, w skrajnych przypadkach bezmocz).

Na podstawie zebranych informacji ustalono, że zachorowania dotyczą w większości osób dorosłych (84%), w szczególności kobiet (69%). Jednakże zanotowano również przypadki zachorowań wśród dzieci w wieku szkolnym. Do dnia dzisiejszego Instytut Roberta Kocha potwierdził wystąpienie 276 przypadków zachorowań, w tym 2 zgony. Podkreślenia jednakże wymaga fakt, iż określenie dokładnej liczby przypadków zachorowań jest bardzo trudne.

Zanotowano również kilka przypadków u turystów ze Szwecji (9 osób), Danii (2), Holandii (1) i Wielkiej Brytanii (2), którzy w ostatnim czasie odwiedzili północne Niemcy.

Niemieckie służby zdrowia publicznego, w oparciu o przeprowadzone dochodzenie epidemiologiczne podejrzewają, iż przyczyną zachorowań są skażone warzywa – najprawdopodobniej ogórki, pomidory lub sałata dostępne w sprzedaży w północnych Niemczech. Hamburski Instytut Higieny wykrył również występowanie bakterii E. coli na ogórkach pochodzących z Hiszpanii. Konkretny produkt nie został jednak do chwili obecnej zidentyfikowany w sposób jednoznaczny. W związku z powyższym obecnie prowadzone badania koncentrują się przede wszystkim na wykryciu patogenu w surowych warzywach. Poznanie źródła zakażenia umożliwi wprowadzenie właściwych środków uniemożliwiających dalsze szerzenie się choroby.

Nie ma obecnie doniesień świadczących o tym, aby skażona żywość była dystrybuowana poza granice Niemiec. Obecnie prowadzone jest dochodzenie epidemiologiczne, mające na celu wykrycie źródła zakażenia, co jest kluczowe dla wyeliminowania dalszych zachorowań.

Główny Inspektorat Sanitarny na bieżąco monitoruje sytuację. Niemieckie władze sanitarne oraz Europejskie Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi UE, EFSA, Komisją Europejską oraz WHO, podejmują odpowiednie działania niezbędne do zapewnienia środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.


Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku z powyższym do zakończenia prowadzonego w Niemczech dochodzenia epidemiologicznego, które pozwoli na ustalenie skażonego produktu i wycofanie go z rynku, osobom odwiedzającym Niemcy zaleca się unikanie spożywania warzyw (ogórków, pomidorów i sałaty). Obecnie na terenie Polski nie zanotowano zachorowań wywołanych werocytotoksycznym szczepem E. coli, które wskazywałyby na obecność skażonych partii produktów na terenie naszego kraju, zaleca się jednak szczególną ostrożność w spożywaniu warzyw importowanych z obszarów dotkniętych zachorowaniami lub z krajów wskazywanych jako możliwe źródło zakażenia oraz zwrócenie szczególnej uwagi na proces przygotowania do spożycia produktów żywnościowych (głównie warzyw) –– przede wszystkim ich dokładne mycie.

Ponadto, biorąc pod uwagę możliwość przeniesienia się zakażenia człowiek-człowiek drogą pokarmową, zwłaszcza między osobami mającymi ze sobą bliski kontakt w środowisku domowym, istotne jest również zachowania zasad higieny osobistej.”

(źródło: Główny Inspektorat Sanitarny)