KONIN. Skarga na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 bezzasadna

Rodzice uczniów klasy Ia Szkoły Podstawowej Nr 6 w Koninie 23 maja skierowali do prezydenta miasta Konina Józefa Nowickiego skargę na działalność dyrektora SP Nr 6 Grzegorza Jankowiaka. Skarga została przekazana do Rady Miasta Konina, celem jej rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. Projekt uchwały w tej sprawie uznaje ją za bezzasadną.

Oto, co czytamy w uzasadnieniu:

,,Zgodnie z § 9 ust. 2 i 3 Statutu Miasta Konina Przewodniczący Rady wskazał Komisję Edukacji i Kultury, jako właściwą do przeprowadzenia postępowania i rozpatrzenia skargi. Jednocześnie zaproponował zbadanie spraw poruszonych w skardze przez zespół kontrolny, złożony z pracownika Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego i radnego członka – Komisji Edukacji i Kultury.

Sprzeciw rodziców zawarty w skardze budzą m.in. następujące sprawy:

 1. decyzja dyrektora o likwidacji klasy Ia i przydział dzieci do równoległych klas Ib i Ic, a w związku z tym odsunięcie wychowawczyni klasy Ia od prowadzenia uczniów tej klasy w roku szkolnym 2011/12,
 2. obawa o przebieg procesu edukacyjno-wychowawczego dzieci w dalszych klasach,
 3. niedbałość o majątek szkoły,
 4. niepodejmowanie działań na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym oraz brak innowacji w szkole,
 5. zbyt niskie przychody z tytułu wynajmu części budynku i brak zainteresowania funduszami europejskimi.

Pod wnioskiem – skargą podpisało się 18 osób.

Komisja Edukacji i Kultury w czasie posiedzenia w dniu 14 czerwca br. rozpatrywała zgłoszoną skargę. W posiedzeniu uczestniczył również Pan Grzegorz Jankowiak – Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 wraz z gronem nauczycieli oraz jeden rodzic dziecka z klasy Ia – Pan Tomasz Woźniak.

Szczegółowy przebieg obrad Komisji przedstawia protokół z dnia 14 czerwca br.

W trakcie obrad Komisji zaprezentowano protokół z działań kontrolnych przeprowadzonych przez zespół kontrolny w dniu 13 czerwca br. w Szkole Podstawowej Nr 6. W trakcie czynności kontrolnych wykazano, że zatwierdzony arkusz organizacyjny przewidywał utworzenie trzech klas pierwszych dla 56 uczniów. Ostatecznie naukę podjęło 50 dzieci. W trakcie roku szkolnego skreślono z listy 6 uczniów. Na koniec roku szkolnego naukę pobierało 44 uczniów w 3 klasach pierwszych i nie ma przesłanek wskazujących na to, że liczba ta mogłaby się zwiększyć. Dalsze prowadzenie zajęć w trzech oddziałach nie znajduje uzasadnienia ekonomicznego i narażałoby na straty organ prowadzący. W związku z powyższym likwidacja jednego z oddziałów jest zasadna.

Komisja uzyskała również informację, że dyrektor przeprowadził 5 spotkań z rodzicami, na których dyskutowano zasadność rozwiązywania klasy Ia. Rodzice rozmawiali także w przedmiotowej sprawie z Zastępcą Prezydenta Miasta – Panem Dariuszem Wilczewskim.

Podczas obrad Komisji Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 odniósł się bardzo szczegółowo do wszystkich zarzutów rodziców uczniów klasy Ia przedstawionych w skardze:

 1. Likwidacja klasy Ia nastąpiła zgodnie z „Wytycznymi do organizacji roku szkolnego 2011/12 dla przedszkoli i szkół” podpisanymi przez Zastępcę Prezydenta Miasta – Pana Dariusza Wilczewskiego, a wychowawczyni klasy Ia został zapewniony etat
  w postaci prowadzenia zajęć komputerowych, m.in. w klasach IIb i IIc, w których w przyszłym roku szkolnym znajdą się dzieci z byłej klasy Ia.
 2. Podział dzieci z likwidowanej klasy Ia został dokonany na podstawie przeprowadzonych przez szkołę badań socjometrycznych, obrazujących nawiązane
  i utrzymywane kontakty między dziećmi.
 3. Dyrektor przedstawił zestawienie przeprowadzonych remontów i zakupów wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych w latach 2007 – 2010 na kwotę 811.049,91 zł.
 4. W ubiegłym roku szkolnym przeprowadzono uroczystości 50-lecia szkoły, wydano informator o działalności szkoły, organizowano praktyki dla studentów PWSZ, współpracowano z przedszkolami, organizowano „otwarte drzwi”, prezentacje o szkole w Internecie, festyny dla rodziców, uczniów i sponsorów, organizowano konkursy nie tylko szkolne, ale także dla uczniów z całego miasta.
 5. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 przedstawił kalkulację kosztów wynajmu pomieszczeń szkolnych, na podstawie których podpisał umowy i obciążał najmujących kosztami najmu pomieszczeń. Ponadto zwrócono uwagę na fakt, że wszystkie dochody uzyskane z wynajmu pomieszczeń przekazywane są do budżetu miasta, nawet w przypadku uzyskania wyższych dochodów, niż planowane.

W trakcie posiedzenia Komisji głos zabierali nauczyciele i rodzice popierający dyrektora Szkoły oraz ojciec dziecka z rozwiązywanej klasy Ia – jeden z podpisanych pod skargą. Stwierdził On, że po uzyskanych na posiedzeniu wyjaśnieniach, wiele jego wątpliwości zostało rozwianych. Pan Tomasz Woźniak zobowiązał się przekazać nieobecnym na obradach rodzicom informację o sprawach poruszanych na posiedzeniu.

Po wysłuchaniu wszystkich opinii Radni wyrazili nadzieję na zawarcie porozumienia między Dyrekcją a rodzicami po posiedzeniu Komisji. Przewodnicząca Komisji zgodnie
z sugestiami obecnych, zaproponowała, że do dnia 21 czerwca zostanie podjęta przez rodziców decyzja, co do wycofania lub podtrzymania skargi. Do dnia 22 czerwca nie wpłynęła żadna informacja od zainteresowanych rodziców.

Ostatecznie radni Komisji Edukacji i Kultury na posiedzeniu w dniu 22 czerwca
2011 r. stwierdzili, że na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz
z uzyskanych wszelkich wyjaśnień i zebranych w toku postępowania wyjaśniającego informacji nie wynikają faktyczne i prawne argumenty, uzasadniające podniesione w skardze zarzuty.”

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA