KONIN. Zespół Szkół CKU im. Stefana Batorego – Święto Patrona

IS_042

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie obchodził Święto Patrona Szkoły. Gościny na uroczystość udzieliła Szkoła Muzyczna. Dyrektor Krzysztof Pachciarz mówił o wartościach edukacyjnych i nagradzał nauczycieli, rodziców i uczniów. Ci z pierwszych klas złożyli ślubowanie i zostali oficjalnie przyjęci w poczet społeczności CKU.

Uroczystą akademię poprzedziła msza św. w kościele św. Bartłomieja. Na spotkaniu w Szkole Muzycznej uczniowie w części artystycznej przybliżyli zebranym postać Stefana Batorego, Węgra, który w XVI wieku był królem Polski.

is_018

Picture 1 of 48

O SZKOLE

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie jest publiczną placówką oświatową, kształcącą młodzież i dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych. Szkoła jest jedną z trzech szkół ponadgimnazjalnych, zlokalizowanych w „starej” części Konina. Posiada dogodne położenie dla uczących się, w pobliżu dworca PKS i przystanków MZK. Najbliższe otoczenie szkoły to piękna, konińska Starówka oraz tereny nadwarciańskie, które sprzyjają spacerom, rekreacji, a także wycieczkom, w tym przedmiotowym, historycznym.Do szkoły uczęszcza nie tylko młodzież z terenu miasta Konina, ale w dużej części z obszaru byłego województwa konińskiego, niejednokrotnie z odległych zakątków.
Szkoła stara się współpracować z gimnazjami całego powiatu konińskiego, głównie w związku z naborem młodzieży i promocją placówki, ze szkołami ponadgimnazjalnymi miasta Konina i okolicy oraz z wieloma szkołami ekonomicznymi i handlowymi w kraju.
W związku z działalnością szkolną i pozaszkolną ZS CKU utrzymuje kontakty z różnymi firmami, zakładami pracy i instytucjami w celu pełnej realizacji programów nauczania, organizacji praktycznej nauki zawodu, zatrudniania specjalistów do kształcenia młodzieży, a w związku z organizacją uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez pozyskuje sponsorów.
Szkoła współpracuje ponadto z Rejonowym Urzędem Pracy, z Cechem Rzemiosł Różnych oraz z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie. Związane to jest z kształceniem młodzieży, lepszym przygotowaniem absolwentów do pracy lub dalszej edukacji, organizacją różnorodnych imprez także prowadzeniem kształcenia kursowego.
Zespół Szkół CKU w Koninie jest jedyną placówką z regionu konińskiego oraz spośród centrów kształcenia ustawicznego, która aktywnie działa w Ogólnopolskim Klubie Szkół Aktywnych zorganizowanym przez Fundację Liceów Handlowo-Kupieckich w Bydgoszczy. Szkoła należy do Centrali Firm Symulacyjnych w Zielonej Górze, wspomagającej działanie firmy symulacyjnej. Dyrektor szkoły ponadto uczestniczy w działaniach Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Dyrektorów Centrów Kształcenia Ustawicznego.

Opis i ocena bazy materialnej

Szkoła dysponuje budynkami dydaktycznymi A, B, C, D wszystkie w dobrym stanie technicznym, przygotowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych i dość dobrze wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne. W budynku A część pomieszczeń zajmują wydziały Urzędu Miejskiego. Większość sal lekcyjnych i pracowni przedmiotowych jest dobrze przystosowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz posiada niezbędne wyposażenie. W budynku D funkcjonuje firma symulacyjna, prowadząca zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Poszczególne działy i stanowiska w firmie posiadają nowoczesne wyposażenie, sprzęt komputerowy i urządzenia techniki biurowej. Sprzęt komputerowy znajduje się ponadto w trzech salach komputerowych, a większość pracowni dydaktycznych dysponuje nauczycielskimi stanowiskami komputerowymi. W kancelariach i innych pomieszczeniach administracji znajduje się niezbędne wyposażenie techniczno-biurowe, w tym większość to komputery i oprogramowanie najnowszej generacji.
W budynku C zlokalizowane jest Multimedialne Centrum Informacji. W skład MCI wchodzi czytelnia z 8 stanowiskami komputerowymi i dostępem do internetu oraz w znacznej części skomputeryzowana szkolna biblioteka, która szczyci się bogatym księgozbiorem i nowoczesnym wyposażeniem.
W piwnicach budynku C znajduje się pracownia krawiecka oraz siłownie i salki przystosowane do ćwiczeń z zakresu wychowania fizycznego. Zajęcia WF odbywają się również na boisku szkolnym, które posiada urządzenia tzw. „zielonej sali”..
Otoczenie i plac szkolny nie mają bezpośredniego wyjścia na ulicę, stanowią więc bezpieczne i dogodne miejsce do przebywania i odpoczynku młodzieży. Tereny zielone i otoczenie szkoły są zadbane, uporządkowane i odpowiednio zagospodarowane.
Wejście do głównego budynku posiada podjazd dla niepełnosprawnych. Przewiduje się dostosowanie całego budynku C i D do możliwości kształcenia osób niepełnosprawnych.
W czasie przerw młodzież może korzystać z usług kawiarenki, zlokalizowanej na parterze budynku C.

Organizacja pracy w placówce

Zespół Szkół CKU w Koninie prowadzi kształcenie młodzieży i dorosłych zarówno w formach szkolnych i pozaszkolnych. Oferta edukacyjna szkoły jest bardzo bogata, jednak większość to kierunki ekonomiczne, handlowe, administracyjno-biurowe oraz informatyczne. W szkołach dla dorosłych funkcjonują różnorodne kierunki na poziomie szkoły średniej oraz policealnej, w tym również Liceum Ogólnokształcące. Proponowane kierunki i zawody są ciągle analizowane i dostosowywane w miarę możliwości do potrzeb lokalnego rynku pracy. W ostatnim czasie zwiększa się zapotrzebowanie na absolwentów technikum i szkół zawodowych. Od kilku lat zauważa się coraz większe zainteresowanie młodzieży kształceniem ogólnokształcącym, dlatego należy dążyć do wznowienia Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, a ograniczać nabór do Liceów Profilowanych.
Szkoły stacjonarne odbywają zajęcia w tygodniu od poniedziałku do piątku – młodzież w godzinach dopołudniowych, dorośli w godzinach popołudniowych. Słuchacze form zaocznych uczęszczają na zajęcia i konsultacje w soboty i niedziele. Słuchacze form pozaszkolnych, mogą mieć zajęcia w szkole lub poza szkołą w różne dni tygodnia i w różnych godzinach, w zależności od możliwości szkoły i życzeń kandydatów.

Placówką kieruje Dyrektor Szkoły – mgr inż. Jan Wawrzyniak z pomocą Zespołu Kierowniczego, w skład którego wchodzą:
a. wicedyrektor ds. kształcenia młodzieży – mgr Krzysztof Pachciarz
b. wicedyrektor ds. kształcenia dorosłych – mgr Mirisław Sip
c. wicedyrektor ds. organizacyjnych – mgr Beata Roskosz
d. kierownik szkolenia praktycznego – mgr Elżbieta Tylak
e. kierownik firmy symulacyjnej – mgr inż. Marek Ptak
f. kierownik Multimedialnego Centrum Informacji – mgr Anna Lewandowska
g. kierownik ds. gospodarczych – Joanna Szczepańska
h. główny księgowy – Justyna Wawrzyniak

W szkole działa Rada Pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele etatowi i niepełnozatrudnieni. Nauczyciele tych samych i pokrewnych przedmiotów działają w komisjach przedmiotowych, takich jak:
- komisja przedmiotów ogólnokształcących,
- komisja przedmiotów zawodowych,
- komisja języków obcych,
- komisja wychowawcza.
Pracami komisji kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora.
Nauczyciele tego samego przedmiotu stanowią zespoły przedmiotowe, które funkcjonują w zależności od potrzeb szkoły. Doraźnie do danego zadania Dyrektor szkoły powołuje przewodniczącego takiego zespołu.
Ponadto w zależności od potrzeb i zadań szkoły powołuje się zespoły robocze, problemowo-zadaniowe, tworzone do rozpatrzenia lub rozwiązania określonego zadania lub problemu. Wówczas również doraźnie powołuje się przewodniczącego zespołu.

Szkoła kształci obecnie ponad 1200 uczniów i słuchaczy w formach szkolnych i organizuje różnorodne pozaszkolne formy kształcenia (kursy, szkolenia, warsztaty, praktyki).
Czas pracy rozpoczyna się codziennie o godzinie ósmej, a kończy o dwudziestej, a w soboty i niedziele od ósmej do 14.30, a niekiedy do 16.00. Świadczy to o efektywnym wykorzystaniu bazy lokalowej, pomocy i sprzętu, ale utrudnia prace obsługowe.
Dla prawidłowego funkcjonowania placówki zatrudnia się pracowników administracyjno-obsługowych, obecnie jest to 33 osób, co umożliwia sprawną organizację i funkcjonowanie placówki, a dyrektorowi i zastępcom zapewnia czas i możliwości pełnego nadzoru pedagogicznego.

Kadra pedagogiczna

Kadra dydaktyczna składa się z 57 nauczycieli pełnozatrudnionych i 33 nauczycieli niepełnozatrudnionych, głównie doświadczonych praktyków z urzędów, przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych.
W zdecydowanej większości są to nauczyciele mianowani, a 50 pełnozatrudnionych ma stopień nauczyciela dyplomowanego. Niemal wszyscy posiadają pełne kwalifikacje do nauczania swojego przedmiotu oraz kwalifikacje pedagogiczne. Wielu nauczycieli posiada również dodatkowe kwalifikacje do nauczania innego przedmiotu.
Nauczyciele starają się w sposób ciągły dokształcać i doskonalić. Wielu podwyższa swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych studiach i kursach, między innymi zdobywają dodatkowe kwalifikacje do nauczania innych przedmiotów, zyskują uprawnienia egzaminatorów maturalnych i egzaminatorów zawodowych. Trzy osoby ukończyły studia doktoranckie, a prawie 50 kadry studia podyplomowe.
W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, zajmujący się działalnością wychowawczą i profilaktyczną w szkołach dla młodzieży oraz andragog, który rozstrzyga problemy wynikające z kształcenia dorosłych i zajmuje się działalnością pozaszkolną.
W większości nauczyciele mają bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą i osobami dorosłymi, niektórzy ukończyli studia podyplomowe z zakresu pedagogiki dorosłych. Nauczyciele potrafią pracować z młodzieżą trudną i umiejętnie wpływają na rozwój każdej osobowości oraz postępy w nauce. W dalszym ciągu należy planować i wspomagać rozwój zawodowy i dokształcanie nauczycieli, zgodnie z potrzebami i programem rozwoju szkoły.

(źródło: strona imternetowa szkoły)