KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW POWIATU KONIŃSKIEGO. Groźba zapaści ekonomicznej

Proces nakładania przez władze państwowe obligatoryjnych zadań własnych – bez zapewnienia środków na ich realizację grozi zapaścią ekonomiczną gmin. Sytuacja taka wymaga m.in. reorganizacji sieci szkół w większości gmin i przystosowanie ich do aktualnych standardów przy uwzględnieniu stopniowo zmniejszającej się ilości dzieci i młodzieży – to jedna z tez stanowiska Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego podjętego na posiedzeniu 17 listopada w gminie Krzymów.

Sytuacja oświaty była wiodącym tematem ostatniego Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego. Gminy są zmuszone do reorganizacji i racjonalizacji wydatków na ten cel. Pod uwagę brana jest także likwidacja części szkół w powiecie.

W związku ze złą sytuacją finansową oświaty w gminach, Konwent Wójtów i Burmistrzów wypracował stanowisko, które przesłane zostało do Marszałków Senatu i Sejmu RP, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Przewodniczącego Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Przewodniczącego Związku Gmin Wiejskich RP oraz Członków Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego.

Stanowisko Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie pogarszającej się sytuacji ekonomicznej samorządów z powodu braku wystarczających środków budżetowych na realizację zadań oświatowych w gminach

Proces nakładania przez władze państwowe obligatoryjnych zadań własnych – bez zapewnienia środków na ich realizację grozi zapaścią ekonomiczną gmin. Sytuacja taka wymaga m.in. reorganizacji sieci szkół w większości gmin i przystosowanie ich do aktualnych standardów przy uwzględnieniu stopniowo zmniejszającej się ilości dzieci i młodzieży.

Bieżąca analiza wydatków przeznaczonych na utrzymanie placówek oświatowych w stosunku do wysokości należnej subwencji wskazuje, że otrzymywane przez samorządy kwoty nie pokrywają podstawowych wydatków.

Przeznaczanie coraz większej części budżetu gmin na zadania prowadzenia edukacji publicznej, pozbawia możliwości zapewnienia realizacji innych, również ważnych dla społeczeństwa zadań, oraz powoduje brak możliwości wyasygnowania jakichkolwiek środków na realizację inwestycji, czy też nawet dopłacenia „wkładu własnego” w przypadku inwestycji realizowanych ze środków Unii Europejskiej. Dokładanie do bieżącego utrzymania oświaty tak wysokich kwot, zablokuje również wszelkie inwestycje w dziedzinie oświaty, dlatego domagamy się realnego wsparcia i zaangażowania władz RP w finansowanie oświaty w Polsce. Oczekiwane rozwiązania powinny jednoznacznie rozdzielić odpowiedzialność Państwa i Samorządów. Samorządy, zgodnie z pierwotnym założeniem powinny być odpowiedzialne za bazę oświatową. Od Państwa oczekujemy zapewnienia 100% środków potrzebnych na pokrycie wynagrodzeń kadry pedagogicznej i wydatków wynikających z Karty Nauczyciela.

Konwent Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego solidaryzuje się i w pełni popiera stanowisko Konwentu Burmistrzów woj. kujawsko – pomorskiego z dnia 22 września 2011 roku w sprawie pogarszającej się sytuacji ekonomicznej samorządów. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że nagłośniona w mediach sprawa pierwszego w historii polskiego samorządu terytorialnego – rezygnacji burmistrza Nieszawy ze sprawowania funkcji z powodu braku wystarczających środków budżetowych na realizację obligatoryjnych zadań własnych wynikających, zwłaszcza z Karty Nauczyciela i nowych zadań z pomocy społecznej – może być początkiem kolejnych podobnych zdarzeń. Popieramy również stanowisko Związku Gmin Wiejskich w sprawie prowadzenia zadań oświatowych podjęte podczas Europejskiego Kongresu Gmin Wiejskich odbywającego się w Warszawie w dniach 19-20 październik 2011 roku.

Brak zdecydowanych działań, odważnych decyzji władz rządowych i samorządowych może doprowadzić do powstania dużych problemów w utrzymaniu płynności finansowych wielu gmin. Apelujemy o podjęcie stosownych do sytuacji działań.