STARE MIASTO. Z nagrodami za innowacyjność

Wójt Gminy Stare Miasto Ryszard Nawrocki

Podsumowując i oceniając mijający rok współpracy Samorządu Gminy Stare Miasto należy stwierdzić, że był on rokiem trudnym, wymagał wzmożonych wysiłków, ale także charakteryzował się efektywnymi działaniami – podkreśla Wójt Gminy Ryszard Nawrocki. Gmina w dalszym ciągu rozwija się dynamicznie, odnosząc coraz więcej sukcesów. Jej oblicze w ostatnich latach bardzo się zmieniło. Skalę tych zmian obrazują m. in. zrealizowane inwestycje infrastruktury technicznej, bazy oświatowej, sportowej, kulturalnej, przeciwpożarowej, a także bezpieczne rozwiązania komunikacyjne. W gminie szybko rośnie liczba mieszkańców i to coraz bardziej wymagających. Dlatego wspólnie z radnymi byliśmy otwarci na nowoczesne rozwiązania. Zawsze w miarę możliwości finansowych staraliśmy się sprostać zgłaszanym wnioskom i potrzebom społecznym. Bardzo ważnym zadaniem były codzienne sprawy mieszkańców, udzielanie im pomocy, zapewnianie integracji i więzi społecznej, wsłuchiwanie się w indywidualne potrzeby, przyjmowanie głosów krytycznych, które często były inspiracją do naszych działań.

Gmina kładzie nacisk na rozwój infrastruktury drogowej, budowę dróg osiedlowych, rozbudowę bazy edukacyjnej – kompleksy boisk sportowych o nawierzchni syntetycznej, remonty istniejących placówek, ciągłe podnoszenie jakości usług społecznych, wspieranie przedsiębiorczości oraz zwiększanie atrakcyjności i konkurencyjności dla sfery inwestycyjnej.

Należy także podkreślić, że inwestycje w dziedzinie infrastruktury technicznej oznaczają poprawę stanu środowiska naturalnego, a więc życie w bardziej przyjaznym i zdrowym otoczeniu, co w oczywisty sposób wpływa na zwiększenie atrakcyjności danego terenu dla turystów i potencjalnych, nowych mieszkańców.

W Budżecie Gminy na rok 2011 na inwestycje przeznaczono kwotę w wysokości 10 124 686 zł. Dzięki czemu wybudowano ca 7 km dróg w nawierzchni asfaltowej oraz ca 2 km dróg w nawierzchni tłuczniowej, a także 1 km dróg osiedlowych, wykonano boiska sportowe w ramach budowy kompleksu „MOJE BOISKO – ORLIK 2012”. Wybudowano oświetlenie uliczne w 4 miejscowościach, dokonano naprawy dachu oraz termomodernizacji elewacji budynku przy Zespole Szkół w Liścu Wielkim, zaprojektowano i wykonano plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Modle Królewskiej. Kontynuowane są prace związane z budową Innowacyjno – Integracyjnego Ośrodka Edukacji Przedszkolnej, trwa remont budynku przeznaczonego na siedzibę Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wykonanie tak wielu zadań nie tylko inwestycyjnych było możliwe dzięki nieustannym zabiegom i staraniom o uzyskanie dodatkowych środków pozabudżetowych.

Dzięki dobrze prowadzonej promocji gminy, propagowaniu jej atutów, działalności, zamierzeń, a także prezentowaniu ofert słychać było o nas w wielu miejscach w kraju, a nawet za granicą, m.in. uczestniczyliśmy w targach inwestycyjnych w Cannes oraz Monachium. Postawiliśmy na gminę nowoczesną, przyjazną mieszkańcom i zarządzaną na odpowiednim poziomie.

Dzięki dobrej współpracy wszystkich samorządowców prężnie działają organizacje pozarządowe: KGW, OSP, UKS, stowarzyszenia: Solidarni w Partnerstwie i A-2 Wielkopolska. Rozwija się działalność kulturalna i sportowa. Przyczynia się do tego nie tylko tworzona baza kulturalno – sportowa, ale też szacunek dla inicjatyw społecznych, udzielanie pomocy i podejmowanie współpracy ze społecznikami oraz organizacjami. Doskonale działa Orkiestra Staromiejska z Mażoretkami, a także zespoły dziecięce i młodzieżowe. Mamy wielofunkcyjne boiska sportowe, place zabaw oraz świetlice wiejskie. Dynamiczny rozwój gminy to efekt działalności nie tylko wójta, radnych, pracowników samorządowych, sołtysów, jednostek organizacyjnych czy stowarzyszeń, ale i całej społeczności lokalnej.

Jest jeszcze wiele do zrobienia. Jestem przekonany, że nasz gmina zmierza w dobrym kierunku. Dowodem są wyróżnienia i certyfikaty, które otrzymaliśmy również i w tym roku, a są to:

  • Laur Gospodarności w kategorii Rozwój Przedsiębiorczości Wiejskiej;
  • 3 miejsce w Konkursie pn. „Przyjazna wieś” organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. Gmina otrzymała nagrodę w kategorii: infrastruktura techniczna. Zgłoszono projekt pn. „Uzbrojenie terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowościach Żdżary i Krągola” współfinansowany ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
  • w ramach XII edycji Konkursu „Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” nagrody otrzymały: Zespół taneczny z Liśca Wielkiego „Uśmiech” – nagroda w wysokości 30 tysięcy złotych; Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto – nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych,
  • tytuły: Innowacyjna Gmina oraz Innowacyjny projekt w edycji regionalnej konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” (ogłoszenie wyników ogólnopolskich – styczeń 2012r.).

Osiągnięcia i sukcesy to nie tylko powód zadowolenia, to kolejne wyzwania i nowe zamierzenia, a także zadania, których nie udało się zrealizować w ostatnich latach, z którymi mieszkańcy wiążą określone nadzieje. W codziennej pracy w kontaktach z mieszkańcami, w działalności na rzecz rozwoju inwestycyjnego i gospodarczego, kultury i sportu, oświaty, zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, działalności integracyjnej ważna jest współpraca. Wszystkie inicjatywy, wysiłki w realizacji zadań, staramy się skierować na wszechstronny rozwój gminy, jej promocję i zapewnienie jak najwyższego poziomu życia mieszkańców.

—————————————————-

W tym zbliżającym się wyjątkowym czasie
Świąt Bożego Narodzenia –
Życzymy Państwu miłości, spokoju
i samych radosnych chwil spędzonych w gronie rodziny.

Niech Nowy 2012 Rok przyniesie Wam pomyślność i szczęście.

Przewodniczący Rady Gminy Stare Miasto Karol Teodorczyk

Wójt Gminy Stare Miasto Ryszard Nawrocki

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA