MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Rychwał

MZGOK

Samorząd gminy Rychwał priorytetowo traktuje problemy ochrony środowiska, w tym właściwą gospodarkę odpadami komunalnymi. Ma to bowiem znaczenie dla wszystkich mieszkańców. Gminy, w tym gmina Rychwał, stoją obecnie przed wyzwaniem wprowadzenia nowego, zgodnego ze znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zgodnie z wolą ustawodawcy, to na gminach spoczywa obowiązek zorganizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na swoim terenie. Nowy system będzie obowiązywał od lipca 2013 roku.

W ramach przygotowań gmina Rychwał, będąc uczestnikiem projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego”, przystąpiła do spółki Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie. W ramach projektu budowany będzie Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Koninie oraz rekultywowane będą zamknięte składowiska odpadów komunalnych. W pierwszej kolejności zrekultywowane zostanie składowisko na terenie gminy Rychwał – w Woli Rychwalskiej. Zadania te będą realizowane przy udziale środków unijnych, tj. Funduszu Spójności (POIiŚ).

Selektywna zbiórka odpadów

Na terenie gminy Rychwał prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów w oparciu o ustawione w poszczególnych miejscowościach pojemniki siatkowe na tworzywa sztuczne i pojemniki typu dzwon na szkło i makulaturę. Pojemniki te zlokalizowane są w sześciu punktach na terenie miasta Rychwała oraz w Białej Panieńskiej, Grochowach, Dąbroszynie, Jaroszewicach Grodzieckich, Rozalinie, Kucharach Borowych oraz w Siąszycach. Łącznie ustawionych jest 38 pojemników. W 2011 roku zebrano 41,75 ton tworzyw sztucznych, 7,92 tony papieru i tektury oraz 36,25 ton szkła.

W lipcu 2011 roku przeprowadzono akcję zbierania sprzętu RTV, AGD, zużytych opon, tworzyw sztucznych (folie po sianokiszonkach, worki po nawozach) i złomu. Zbiórkę odpadów ponowiono w maju 2012 roku. Osoby fizyczne i rolnicy oddający tego rodzaju odpady otrzymują dokument potwierdzający ich przekazanie od firmy zbierającej, którą jest Hydrostal Konin.

Firmy świadczące usługi wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy i miasta Rychwała w 2011 roku odebrały 584,49 ton odpadów zmieszanych.

Działania edukacyjne

Gmina Rychwał należy do Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny. Placówki oświatowe z terenu gminy uczestniczą w programie edukacyjnym realizowanym przez Związek. Jego elementem jest konkurs „Selektywna zbiórka odpadów w placówkach oświatowych”. Zbierając szkło, tworzywa sztuczne, papier oraz baterie szkoły w Siąszycach, Dąbroszynie, Grochowach i Kucharach Kościelnych uzyskują najwyższe miejsca spośród placówek oświatowych uczestniczących w konkursie z terenu powiatu konińskiego. Szkoły aktywnie uczestniczą także w wyjazdach edukacyjnych realizowanych przez Związek w zakresie edukacji odpadowej i przyrodniczej. Każdego roku na terenie gminy przeprowadzana jest Akcja Sprzątanie Świata.

Samorządowcy sukcesywnie uczestniczą w prelekcjach i konferencjach poświęconych ochronie środowiska. Zdobyta wiedza przekazywana jest mieszkańcom. Artykuły promujące zachowania proekologiczne umieszczane są także w lokalnej gazecie, tj. w ,,Odgłosach Rychwalskich”.

Inwestycje w ochronie środowiska

Ze środków PROW realizowana jest inwestycja pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Rychwał”, która ma na celu połączenie sieci wodociągowych w pierścienie oraz modernizację poszczególnych stacji uzdatniania wody. Wykonanie 14 połączeń sieci wodociągowych na terenie całej gminy w jedną sieć pozwala na zasilenie w wodę wszystkich miejscowości na terenie gminy w przypadku awarii którejkolwiek stacji uzdatniania wody. Modernizacja stacji uzdatniania wody w Rozalinie (planowana do realizacji w 2012 roku) pozwoli wyeliminować występujące obecnie okresowe niedobory wody spowodowane niską wydajnością zestawu hydroforowego, opartego na przestarzałej technologii. Projekt obejmuje także rozbudowę sieci kanalizacyjnej na nowych terenach mieszkaniowych w mieście Rychwał. W 2011 roku wykonano 3 odcinki sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami i dwiema przepompowniami o długości 2,41 km oraz 14 odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączami, o łącznej długości 8,6 km. Łączna wartość projektu to 4 809 000 zł.

W miejscowości Rychwał znajduje się oczyszczalnia ścieków typu Lemna, o przepustowości docelowej średniodobowej 650 msześć. na dobę. Przy obecnym skanalizowaniu gminy za 2011 rok średnio do oczyszczalni trafia 122 msześć. ścieków na dobę. Do tej pory sieć kanalizacyjna została wybudowana w Rychwale. Pozostała część gminy nie jest skanalizowana. Obecnie gmina planuje realizację przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach sołectw ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu gminy, przy udziale wkładu własnego mieszkańców.

Na terenie gminy prowadzone są działania związane z termomodernizacją obiektów użyteczności publicznej. Przeprowadzono ją w następujących obiektach: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Rychwale, budynki Urzędu Gminy i Miasta, Dom Nauczyciela, szkoły podstawowe w Kucharach Kościelnych, Siąszycach, Dąbroszynie, Białej Panieńskiej, Przedszkole Samorządowe ,,Plastuś”.

Dbając o ochronę środowiska i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii uruchomiono dziesięć kotłowni na biomasę w obiektach użyteczności publicznej, a w Przedszkolu Samorządowym ,,Plastuś” zainstalowano kolektory słoneczne.

Agnieszka Lewandowska, Urząd Gminy i Miasta w Rychwale

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA