POWIAT KONIŃSKI. Wniosek o odwołanie starosty Małgorzaty Waszak

Z inicjatywy Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Konińskiego został zgłoszony wniosek o odwołanie starosty Małgorzaty Waszak.

DOKUMENTACJA. Pełna treść wniosku:

——————————————————————-

Wniosek o odwołanie Starosty Konińskiego

Konin, 27 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 31 pkt. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku z późniejszymi zmianami Klub Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego Rady Powiatu Konińskiego składa wniosek o odwołanie z funkcji Starosty Konińskiego Pani Małgorzaty Waszak.

UZASADNIENIE

Pani Małgorzata Waszak obejmując z woli radnych powiatu konińskiego funkcję Starosty Konińskiego dnia 2 maja 2011 roku zobowiązała się do prowadzenia jawnej i przejrzystej polityki ukierunkowanej na rozwój powiatu konińskiego. Wszyscy radni, poza Klubem Polskiego Stronnictwa Ludowego, byli pełni nadziei i optymizmu. Jednak analizując kierunek działania Pani Starosty nie może być mowy o planowym i długotrwałym rozwoju naszego powiatu. Dotychczasowa praca Pani Starosty budzi olbrzymie wątpliwości w zakresie gospodarności i celowości wydatkowania środków publicznych. Będąc radnymi powiatu konińskiego musimy przeciwstawić się takim działaniom i dlatego składamy wniosek o odwołanie Pani Waszak z funkcji Starosty Konińskiego.

Sytuacja finansowa powiatu konińskiego jest zła. Pokazuje to m.in. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która zwróciła uwagę na wskaźnik relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących. Wskaźnik ten w roku 2011 wyniósł 6.7%. W opinii RIO istnieje duże zagrożenie, że w roku 2013 nie zostanie on zachowany i od roku 2014 powiat przekroczy limity długu publicznego i będzie musiał wdrażać budżet oszczędnościowy. Powód takiej sytuacji to nadmierne obciążanie budżetu wydatkami bieżącymi. Konstrukcja budżetu na 2012 roku jedynie to potwierdza. Naszym zdaniem świadczy to o niekompetencji i braku odpowiedzialności Pani Starosty w kwestiach zarządzania finansami, a co za tym idzie o braku jakiejkolwiek perspektywy rozwoju powiatu.

Kolejną rzeczą, która skłania nas do refleksji jest polityka rzekomych oszczędności. Przeprowadzona reorganizacja pracy urzędu w Starostwie Powiatowym doprowadziła do utworzenia bardzo dużych wydziałów przez co w efekcie wydłużył się proces decyzyjny oraz zapanował chaos organizacyjny. Obietnica oszczędności rzędu 0,5 miliona złotych okazała się kłamstwem. Dziś wiemy, że z tytułu zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa, nie ma żadnych oszczędności. Co więcej, wprowadzone zmiany zwiększyły nie tylko koszty utrzymania urzędu, ale również w niepokojący sposób przyczyniły się do rozwoju biurokracji, z którą powinniśmy walczyć.

Organizacyjny bałagan spowodował, że niektórzy pracownicy urzędu świadczą pracę ponad normatywny czas pracy. Za nadgodziny są wypłacane dodatkowe wynagrodzenia, jednak nie dla wszystkich. Można sądzić, że jest to forma ukrytych podwyżek. Wypłacane dodatkowe nagrody pieniężne dla wybranych pracowników w dobie zapowiadanych oszczędności nie są przykładem dobrej gospodarności.

Nic wspólnego z gospodarnością nie mają również niektóre zakupy. Należy tu podkreślić między innymi zakup odkurzacza przemysłowego, kiedy to sprzątanie w urzędzie wykonuje firma zewnętrzna świadcząca kompleksową usługę.

Jako radni powiatu konińskiego po raz kolejny zwróciliśmy uwagę na niekompetencję Pani Starosty tym razem w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Ograniczanie współpracownikom ich kompetencji pozostawia również wiele do życzenia.

Przykładem tego jest funkcja Sekretarza Powiatu. Naszym zdaniem osoba powołana na stanowisko sekretarza powinna przede wszystkim koordynować pracę całego urzędu przy zachowaniu wszystkich procedur. Reorganizacja spowodowała zmianę zakresu wykonywanych zadań przez Pana Sekretarza a co za tym idzie brak możliwości w podejmowaniu samodzielnych decyzji. Przecież nie chodzi nam o utrzymywanie niepotrzebnych stanowisk tylko o sprawne zarządzanie i oszczędne gospodarowanie.

Naszym zdaniem wpływ na jakość pracy urzędu miała również decyzja o likwidacji Systemu Zarządzania Jakością ISO. Nagle, wypracowane przez wiele lat działania i przejrzyste procedury przy udziale kontroli zewnętrznej stały się niepotrzebne. Starostwo wydało na wdrożenie i utrzymywanie przez wiele lat tego systemu zarządzania określone pieniądze, który w tak bezmyślny sposób został zlikwidowany . To przecież nie służy przejrzystości podejmowanych decyzji Pani Starosty.

Dziś zarządzanie urzędem, który obsługuje kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców powiatu, odbywa się na zasadzie Zarządzeń Starosty, bez żadnej kontroli zewnętrznej, która do tej pory sprawdzała jakość świadczonych usług poprzez niezależne audyty zewnętrzne.

Wielkość realizowanych inwestycji zawsze była uzależniona od kondycji i możliwości danego samorządu. Jednak w doborze projektów drogowych do realizacji wykazała się Pani Starosta szczególnie lekceważącym stosunkiem wobec radnych. Lansowanie pomysłów, poprzez dwukrotne wnoszenie pod obrady Rady inwestycji drogowej, która nie miała akceptacji radnych. Przez tak nieodpowiedzialne działanie straciliśmy możliwość ubiegania się o środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na inne inwestycje drogowe, które w ocenie radnych były dużo ważniejsze z punktu rozwoju strategicznego dla naszego powiatu. Przecież nie możemy pozwalać sobie na takie działanie, które odbiera mam możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz na inwestycje majątkowe.

My jako radni klubu PSL nie możemy pozwolić na taki sposób zarządzania powiatem. Kontynuowanie takiej polityki nie sprzyja rozwojowi naszego regionu. Brak wydatków majątkowych i wzrost wydatków bieżących prowadzi nieuchronnie nasz powiat do wdrożenia budżetu oszczędnościowego.

Nie jesteśmy przychylni poszerzaniu biurokracji. Chcemy przejrzystych i jasnych decyzji, ale nie decyzji politycznych, tylko decyzji kierujących nasz powiat na drogę stabilnego rozwoju. Będąc radnymi powiatu bierzemy jednocześnie współodpowiedzialność za działania Starosty Powiatu i dlatego też jesteśmy zobowiązani do złożenia wniosku o odwołanie Pani Małgorzaty Waszak z funkcji Starosty Konińskiego.

Podpisy złożyli:
Wiesław Bednarek Przewodniczący Klubu Radnych PSL
Andżelika Chojnacka Radna Powiatu Konińskiego
Andrzej Kłosowski Radny Powiatu Konińskiego
Władysław Kocaj Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Halina Lenartowicz Radna Powiatu Konińskiego
Zenon Paszek Radny Powiatu Konińskiego
Maria Wróbel Radna Powiatu Konińskiego

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA