MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Kramsk

MZGOK

Gmina Kramsk jest gminą wiejską. W jej skład wchodzi 30 sołectw. Na ternie gminy mieszka 10 703 mieszkańców. Działa 510 podmiotów gospodarczych. Gmina ma charakter rolniczy. Leży w północno-wschodniej części powiatu konińskiego i obejmuje rozszerzony fragment Pradoliny Warszawsko -Berlińskiej, u ujścia do Warty kanału Grójeckiego, łączącego rzekę Wartę z Notecią. Gmina Kramsk kładzie bardzo duży nacisk na ochronę środowiska, także względu na obszar Natura 2000 – ochrona siedlisk ptaków. Każda inwestycja mogąca ingerować w środowisko naturalne jest przed jej powstaniem dokładnie analizowana.

Na terenie gminy Kramsk powstało 6 elektrowni wiatrowych wybudowanych przez prywatnego inwestora w miejscowości Wielany. W planach są jeszcze 4 takie elektrownie. Gmina Kramsk stoi obecnie przed bardzo dużym wyzwaniem, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, ponieważ jak każda gmina musi przejąć wszystkie odpady wytwarzane przez mieszkańców, zarówno te segregowane, jak i zmieszane. Pierwsze kroki przyzwyczajania mieszkańców do segregowania odpadów zostały podjęte już w 2008 roku. Powstały wówcza pierwsze wysepki ekologiczne, na których znajdują się kosze do segregacji odpadów – na papier, szkło , plastik. Ponadto od 2008 r. dwa razy w roku organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, a od 2012 r. zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i zużytych opon samochodowych. Także w 2012 r. została zorganizowana zbiórka foli porolniczych. Wszystkie te akcje organizowane są bezpłatnie i żaden z mieszkańców pozbywający się problemowych odpadów nie ponosi kosztów związanych z utylizacją. Przyczyniło się do zlikwidowania nielegalnych wysypisk śmieci, a także do tego, że w lasach już nie spotyka się wyrzuconych starych sprzętów, na przykład telewizorów. Obecnie w gminie istnieją 52 wysepki ekologiczne, na których ustawione są 132 kosze do segregacji odpadów.

W roku 2011 zebrano: tworzyw sztucznych – 48,90 t; szkła – 151,55 t, gruzu – 38,5 t; bioodpadów – 42,0 t; złomu stalowego – 1,99 t; papieru i tektury – 4,1 t.

Gmina Kramsk należy do Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny. W ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego” zostanie w 2012 r. zrekultywowane zamknięte składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Podgór.

Ponadto w szkołach organizowane są zbiórki: makulatury, butelek typu PET oraz nakrętek. W zamian za otrzymane pieniądze ze sprzedaży zebranych odpadów segregowanych młodzież organizuje wycieczki lub wyjazdy do kina czy na basen. Nauczyciele zachęcają do przeprowadzania takich akcji, jednocześnie edukując dzieci szkolne w zakresie ochrony środowiska. Szkoły biorą udział również w akcji „Sprzątanie Świata”.

W miejscowości Dębicz znajduje się oczyszczalnia ścieków typu Lemna o przepustowości 442 m3/d. Ta oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna powstała w 2003 r. W tym roku planowane jest usunięcie powstałych w oczyszczalni osadów, w celu usprawnienia jej funkcjonowania. Do oczyszczalni dopływają ścieki tylko z kanalizacji wybudowanej w miejscowości Kramsk, o długości 6,9 km. Pozostałe ścieki są dowożone wozami asenizacyjnymi.

Gmina Kramsk jest zwodociągowana w 95 proc. Długość sieci wodociągowej wynosi 171 km. Zasilana jest przez dwa ujęcia, w miejscowości Kramsk i Wola Podłężna. Dzięki temu, że gmina posiada własne ujęcia wody, jej cena jest niższa niż w Koninie. Co roku budowana jest sieć wodociągowa w Rudzicy i Woli Podłężnej, ponieważ są to miejscowości najbardziej rozwojowe pod względem mieszkalnictwa. Gmina Kramsk korzystała z takich programów, jak PROW czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, dofinansowując budowę sieci wodociągowej. Ponadto gmina Kramsk współpracuje z organizacją odzysku REBA, zbierając zużyte baterie. Pojemnik na baterie znajduje się w Urzędzie Gminy w Kramsku.

Samorząd największy nacisk kładzie na utrzymanie porządku w gminie poprzez segregację odpadów. Dba o pobocza dróg, wykaszając trawę, zbierając śmieci znajdujące się w rowach oraz padłe zwierzęta potrącone przez samochody. Zachęca mieszkańców do pozbywania się odpadów problemowych, poprzez organizowanie zbiórek takich odpadów.

——-

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie