POWIAT KONIŃSKI. Zarząd z absolutorium

Na XVIII sesji Rady Powiatu Konińskiego starosta Małgorzata Waszak przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu. W 2011 roku powiat zrealizował dochody w 100,28% na kwotę 75.486.804,21 zł, natomiast wydatki w 96,82% na kwotę 78.336.101,75 zł.  Za udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Konińskiego opowiedziało się 18 radnych, przeciwnych było 6 radnych, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Starosta podkreśliła, że w minionym roku 17 mln zł przeznaczono na remonty oraz inwestycje na drogach powiatowych. Potrzeby w tym zakresie jednak są bardzo duże, dlatego w celu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych niezbędne staje się pozyskiwanie środków z zewnątrz. Takie zabiegi w ubiegłym roku czyniono. Do budżetu powiatu w trakcie roku pozyskano środki w wysokości ponad 8,7 mln zł w ramach: funduszy pomocowych, dotacji na zadania inwestycyjne z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz z Kopalni Węgła Brunatnego „Konin”.

Rada nie wyraziła zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym powiatu konińskiego, o którą wnioskował pracodawca oraz udzieliła pomocy dwunastu gminom powiatu konińskiego z przeznaczeniem dla jednostek ochotniczych straży pożarnych, na modernizację strażnic OSP.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA