POWIAT KONIŃSKI. Starosta pozostała. Radni PSL poszli do kąta

IS_068

Uważam, że działanie radnych opozycji podyktowane jest wygórowanymi ambicjami i ma na celu destabilizację pracy Zarządu i Rady Powiatu, a tym samym jest działaniem na szkodę mieszkańców powiatu – podkreśliła w swoim oświadczeniu starosta koniński Małgorzata Waszak, po korzystnym dla siebie głosowaniu w sprawie odwołania jej z pełnionej funkcji. Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Konińskiego wniosek poparło jedynie 6 radnych z PSL. Choć można się tego było spodziewać, to trudno jednak zrozumieć fatalny styl przegranej ludowców. Przewodniczący Klubu Radnych PSL Wiesław Bednarek nie zabrał głosu w sprawie wniosku. Za to głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej Władysław Kocaj, który sam siebie nokautował, odczytując pismo tej Komisji zbijające zarzuty zawarte we wniosku ludowców, podpisanym także przez …Władysława Kocaja. Kropkę nad ,,i” postawiła starosta Małgorzata Waszak, szeroko wyjaśniając wątpliwości, a tym samym pokazując, gdzie jest miejsce radnych PSL.

DOKUMENTACJA:

———————-

PRZ. 0012.1.5.2012

Konin, 13 lipca 2012 r.

Pan Władysław Kocaj
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Konińskiego

W związku z wnioskiem Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego o odwołanie Starosty Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. wyjaśniam co następuje.

Obejmując funkcję Starosty Konińskiego 2 maja 2011 roku byłam przekonana, że wyzwania jakie przede mną staną, będę realizować zgodnie z prawem, z dużą odpowiedzialnością i rzetelnością. Jak Państwo zauważyliście, deklarowałam również „jawną i przejrzystą politykę ukierunkowaną na rozwój powiatu konińskiego”. Z takiego działania nie zrezygnowałam, wręcz przeciwnie każde kolejne zadanie, jakie przede mną stawało, starałam się realizować lepiej od poprzedniego. Dlatego poprzeczkę wciąż podnoszę w górę. Deklarowana przeze mnie otwartość, jak nigdy wcześniej znajduje swój wyraz we wszystkich ważnych dla powiatu decyzjach. Przedstawione przez Państwa we wniosku o odwołanie Starosty Konińskiego zarzuty, nie znajdują żadnego potwierdzenia w faktach.

Wątpliwości Klubu Radnych PSL w zakresie „gospodarności i celowości wydatkowania środków publicznych”, a także oszczędności, wymagają wyjaśnienia w kontekście podstawy prawnej wykonania budżetu w latach 2010-2012, jak i uwarunkowań finansowych.

Zasady wydatkowania są określone w art. 44 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, który stanowi iż wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, zmierzający do uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Planowanie budżetów od wielu lat wyznaczane jest skalą potrzeb i możliwościami ich finansowania. Wg ustawy o dochodach JST z 2003 roku źródła dochodów Powiatu nie zmieniły się natomiast zadań systematycznie przybywa, co wymaga racjonalnego ich finansowania. Dochody własne nie wystarczają na finansowanie inwestycji i odtwarzanie majątku, a obowiązujące od roku 2011 art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych ograniczają skalę remontów (głównie dróg), gdyż te kwalifikuje się jako wydatki bieżące. O niedofinansowaniu samorządu powiatowego świadczy udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi do wydatków ogółem w danej jednostce organizacyjnej, sięgający nawet powyżej 90% w placówkach oświatowych.

Kierując się zasadą oszczędnego gospodarowania, wydatki budżetu w roku 2011 wykonano w 96,82%. Z zaplanowanych na 2011 r. środków w wysokości 80.907.653,46 zł wydatkowano 78.336.101, 75 zł, co przyniosło oszczędności na poziomie 2.571.551,71 zł., w tym 2.266.449,40 zł z tytułu zadań własnych.

Planowane w 2011 roku wydatki w wysokości 11.085.395,36 zł zrealizowano na kwotę 10.725.239,87 zł. Różnica wyniosła 360.155,49 zł, na którą składają się przede wszystkim wydatki w następujących paragrafach:

Tabela nr 1 ( przedstawia zestawienie niektórych wydatków w 2011 r.)

§ Wyszczególnienie Plan 2011

w zł

Wykonanie 2011

w zł

Różnica

w zł

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.099.649,00 5.975.346,25 124.302,75
4120 Składki na Fundusz Pracy 123.946,00 113.961,41 9.984,59
4210 Zakup materiałów
i wyposażenia
337.020,00 325.270,78 11.749,22
4260 Zakup energii 198.037,28 161.703,30 36.333,98
4300 Zakup usług pozostałych 1.882.704,05 1.829.330,11 53.373,94
4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadcz. w ruchomej publ. sieci telef. 55.500,00 46.468,70 9.031,30
4430 Różne opłaty i składki 180.800,00 135.108,35 45.691,65

Planując budżet na 2012 rok, odnosząc się do planu roku 2011, ustalono następujące wydatki:

Tabela nr 2

Rok 2011 Rok 2012 Różnica (-)
Wydatki ogółem w zł 80.907.653,46 zł 63.183.738,33 zł 17.723.915,13 zł
Wydatki bieżące w zł 67.970.507,48 zł 62.876.738,33 zł 5.093.769,15 zł

Ograniczenia wydatków zaplanowano w administracji, oświacie, pomocy społecznej i innych rozdziałach. W trakcie I półrocza 2012 roku w wyniku zwiększenia dochodów budżetu wydatki ogółem wzrosły o 3.939.384,27 zł do 67.123.122,60 zł natomiast bieżące o 2.148.384,27 zł do 65.025.122,60 zł.

W Starostwie Powiatowym wydatki na 2012 r. zaplanowano (z uwzględnieniem zmian w I półroczu 2012 roku) w kwocie 10.231.719,50 zł. Są one mniejsze o 853.675,86 zł od planowanych na rok 2011. Główne zmniejszenia występują w następujących paragrafach:

Tabela nr 3

§ Wyszczególnienie Plan po zmianach

rok 2011

w zł

Plan po zmianach

rok 2012

w zł

Różnica w zł.
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6.099.649,00 5.520.634,00 579.015,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 889.515,00 874.306,00 15.209,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 123.946,00 117.777,00 6.169,00
4210 Zakup materiałów
i wyposażenia
337.020,00 279.085,50 57.934,50
4260 Zakup energii 198.037,28 178.237,00 19.800,28
4270 Zakup usług remontowych 196.606,00 118.000,00 78.606,00
4300 Zakup usług pozostałych 1.882.704,05 1.871.852,00 10.852,05
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 145.403,00 108.000,00 37.403,00

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia w § 4010 związane jest ze zmniejszeniem liczby etatów w Starostwie Powiatowym ze 123 w styczniu 2011 roku do 113 w czerwcu 2012 roku. Na koniec I półrocza zaangażowanie wydatków z tytułu wynagrodzeń pracowników wynosi 49,25 % na kwotę 2.525.604,71 zł, z tytułu odpraw emerytalnych 100% na kwotę 141.015,00 zł, z tytułu nagród jubileuszowych 24,66% na kwotę 23.880,00 zł oraz z tytułu nagród uznaniowych 53,68% na kwotę 83.400,00 zł.

Pragnę podkreślić, że wszystkie wydatki realizowane są zgodnie z przepisami prawa, w tym zamówień publicznych.

Odnosząc się do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej należy podkreślić, iż zrealizowany jednoroczny wskaźnik nadwyżki operacyjnej (tj. różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) do dochodów ogółem w wysokości 6,7 % informuje o jego wzroście w stosunku do prognozy o 3,04 % i będzie stanowił jeden z elementów do wyliczenia średniej arytmetycznej w roku 2014.

Planowana nadwyżka operacyjna w wysokości 2.690.983,10 zł zwiększyła się o 2.369.591,79 zł i wynosi 5.060.574,89 zł. Jest ona wynikiem podjętych działań oszczędnościowych, a w konsekwencji zmniejszeniem w stosunku do planu zrealizowanych wydatków bieżących o 456.847,10 zł, wzrostu dochodów bieżących o 1.910.655,49 zł i wzrostu dochodów ze sprzedaży majątku o 2.089,20 zł.

Wyższa nadwyżka operacyjna zwiększa możliwości finansowania zadań inwestycyjnych, spłat kredytów i przede wszystkim ma pozytywny wpływ na spełnienie relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych. Oznacza to, iż udział rat kredytów wraz z odsetkami w dochodach ogółem w danym roku budżetowym nie może być wyższy niż średnia arytmetyczna z trzech lat poprzedzających rok budżetowy udziału nadwyżki operacyjnej w dochodach ogółem. Relacja ta wyznacza poziom spłat zadłużenia w danym roku budżetowym.

Należy zauważyć, iż na poziom wydatków bieżących w roku 2011 i latach następnych wpływ mają również wdrożone podwyżki wynagrodzeń w 2010 i 2011 r. dla nauczycieli na kwotę 522.579,92 zł, skutek podwyżek wynagrodzeń dla pracowników PUP w Koninie wdrożonych w 2011 roku na kwotę 408.505,77 zł, skutek podwyżek wynagrodzeń
w pozostałych jednostkach organizacyjnych w roku 2010 na kwotę 273.487,69 zł oraz powołanie z dniem 01.01.2011 roku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie i zaplanowanie w budżecie wydatków na kwotę 1.347.442,38 zł. Razem 2.552.015,76 zł.

Ograniczenia budżetowe mają źródła w znacznym poziomie zadłużenia, które wg Wieloletniej Prognozy Finansowej na początku 2012 r. wynosiło 19.264.317,99 zł, a na koniec roku ma wynieść 17.547.716,99 zł (25,79% dochodów); koszty jego obsługi w roku 2012 to kwota 5.494.601,00 zł, w roku 2013 – 5.832.597,53 zł, a w latach następnych – powyżej 4 mln zł.

Wszystkie podejmowane działania zmierzają do ograniczenia wydatków bieżących zarówno w roku 2012 jak i latach następnych, co potwierdza Wieloletnia Prognoza Finansowa poprzez planowanie zadań inwestycyjnych zamiast remontów (w tym remontów dróg), zmniejszenia kosztów obsługi kredytów wydłużając okres ich spłaty w roku 2012 – 5 500 000 zł, w roku 2013 – 4 618 677,36 zł, przeznaczenie wolnych środków na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów – kwota 1.500.000,00 zł.

Takie działanie pozwoli na zwiększanie nadwyżki operacyjnej, a zmniejszanie wskaźnika obsługi zadłużenia (raty kapitałowe + odsetki) do dochodów i w konsekwencji spełnienie relacji wynikającej z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dyscyplina budżetowa oraz oszczędne gospodarowanie środkami pozwolą zapewnić spełnienie wymaganych wskaźników i realnej WPF, a w konsekwencji uchwalenie budżetów w latach następnych.

Podkreślam, że sytuacja finansowa powiatu konińskiego nie jest trudniejsza niż innych samorządów powiatowych.

Nie sposób zgodzić się ze stwierdzeniem, że w budżecie Powiatu brak jest wydatków majątkowych, a obserwowany jest wzrost wydatków bieżących. W roku budżetowym 2011, wg sprawozdania, wydatki majątkowe wyniosły 12.265.799,26 zł, z czego 11.398.903,17 zł przeznaczono na zadania w drogownictwie. W budżecie roku 2012 wg aktualnego stanu zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 2.098.000,00 zł, a w roku 2013 wg Wieloletniej Prognozy Finansowej na kwotę ponad 10 mln zł. Jest do z jednej strony świadectwo dużej odpowiedzialności i rozwagi w zarządzaniu, z drugiej zaś dowód na to, że mimo licznych ograniczeń poszukiwane są różne możliwości inwestowania i zwiększania wydatków majątkowych, przy jednoczesnym ograniczaniu wydatków bieżących.

Zmniejszenie wydatków bieżących było możliwe także dzięki wdrożeniu reorganizacji urzędu. Wprowadzone w Starostwie zmiany pozwoliły wyznaczyć organizacyjne ramy działania i zarządzania urzędem. Zapowiedziane oszczędności w wyniku zmian organizacyjnych w Starostwie Powiatowym przyjęto do realizacji już w roku 2011. Przy realizacji poszczególnych zadań podstawową zasadą, z jednej strony jest bardzo oszczędne gospodarowanie środkami, z drugiej dbałość o wysoką jakość zadań.

Tabela poniżej przedstawia przykłady ograniczania wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym w Koninie.

Tabela nr 4 (przedstawia zestawienie zadań, przynoszących oszczędności w wyniku reorganizacji i przeprowadzonych przetargów)

Zadanie Oszczędności roczne
Wynagrodzenia pracowników 579.015 zł
Zmiana formy obsługi prawnej ok. 40.000 zł
Rezygnacja z certyfikacji ISO 27.156 zł (7.576 zł co 3 lata)
Dozór budynku ok. 90.000 zł
Sprzątanie ok. 40.000 zł

Powyżej przedstawione zadania przyniosły realne zmniejszenia wydatków, które w przypadku obsługi prawnej, dozoru budynku i utrzymania w nim czystości będą przekładały się na kolejne lata.

Trudno zgodzić się z zarzutami ,,niekompetencji w zarządzaniu zasobami ludzkimi” i „ograniczeniem współpracownikom ich kompetencji”, przywołując przykład Sekretarza Powiatu. Wyjaśniam, że po raz pierwszy, Sekretarz posiada zakres zadań, który umożliwia mu rzeczywiste, praktyczne i odpowiedzialne wpływanie na procesy związane z funkcjonowaniem urzędu oraz zarządzaniem zasobami ludzkimi. Zakres zadań i kompetencji Sekretarza określony został w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Koninie, uchwalonym przez Radę Powiatu Konińskiego w dniu 9 listopada 2011 r.

Ponadto, zwracam szczególną uwagę na fakt, że umiejętne zarządzanie i sterowanie procesami zachodzącymi w urzędzie, wiąże się z decentralizacją władzy, a także delegacją uprawnień na niższe szczeble zarządzania. Procesy decyzyjne muszą być coraz szybsze i takie właśnie są. Odpowiedzialność za decyzje musi być rozłożona równomiernie i rozproszona na wszystkie stanowiska pracy.

Urząd zdecentralizowany jest bardziej elastyczny, działa efektywniej, znacznie szybciej rozpoznaje realne potrzeby obywateli oraz pełniej wykorzystuje potencjał pracowników. Właśnie dlatego podjęłam decyzję o delegowaniu wielu uprawnień, a co za tym idzie, odpowiedzialności naczelnikom i pracownikom. Na potwierdzenie tego kierunku działania wydałam od 21 listopada 2011 roku 184 upoważnienia i pełnomocnictwa pracownikom Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu. Wymiar nadawanych uprawnień jest proporcjonalny do złożoności zadań i odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Podkreślam, że w pełni i świadomie wykorzystuję potencjał pracowników, wspieram ich rozwój i nie ograniczam ich samodzielności oraz kreatywności.

Kolejną kwestią poruszoną we wniosku jest praca w godzinach nadliczbowych (,,ponad normatywny czas pracy”). W art. 42 ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych, ustawodawca wskazał na możliwość wykonywania przez pracownika obowiązków pracowniczych w godzinach nadliczbowych, za które należy się czas wolny lub wynagrodzenie. Wybór rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych należy wyłącznie do pracownika. W związku z tym pracodawca nie może narzucać w tym zakresie swoich rozwiązań – art. 42 ust.4. Podkreślam jednocześnie, że realizacja uprawnienia pracownika do swobodnego i nieskrępowanego wyboru formy rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych, jest praktyką funkcjonującą w Starostwie. Zwracam uwagę na fakt, że liczba wykorzystanych nadgodzin od trzech lat występuje na podobnym poziomie, co przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela nr 4

Porównanie sum nadgodzin
Rok 2010 2653 godz. 45 min.
Rok 2011 2379 godz. 14 min
Rok 2012 – I półrocze 1357 godz. 29 min

Podsumowując tę kwestię informuję, że wielkości dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych spowodowane były w znacznej mierze reorganizacją urzędu i wypracowywaniem nowego modelu pracy. Podkreślam jednak, że uprawnienia w zakresie wyboru sposobu rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych należą wyłącznie do pracowników.

We wniosku Klubu PSL podważona została zasadność zakupu odkurzacza przemysłowego. Wyjaśniam, że odkurzacz przemysłowy zakupiony został na potrzeby zatrudnionych w Starostwie rzemieślników. (…) Zakupiono tani, podstawowy typ odkurzacza przemysłowego, którego cena wyniosła 368,00 zł.

Wartą szczegółowego wyjaśnienia jest poruszona sprawa decyzji o ,,likwidacji Systemu Zarządzania Jakością ISO”. System Zarządzania Jakością był narzędziem wspomagającym zarządzanie urzędem. Posłużył do wypracowania dobrych praktyk w sferze planowania, organizacji oraz realizacji zadań w Starostwie. Podstawą funkcjonowania systemu były procedury, których formę i treść określała norma ISO. Procedury były zatwierdzane przez Starostę i przez to stawały się dokumentem pomocniczym w regulacji niektórych wewnętrznych procesów urzędu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji od 2006 r. promuje wdrażanie w polskiej administracji, alternatywnego do norm ISO, (bezkosztowego) modelu samooceny CAF. Wspólna Metoda Oceny CAF (Common Assessment Framework – CAF) jest narzędziem (podobnie jak normy ISO) o systemowym charakterze, opartym na normach ISO i filozofii TQM – jako sztuki myślenia i działania. Starostwo w 2010 r. uczestniczyło w projekcie samooceny CAF i będzie ten proces kontynuować.

Dorobek SZJ – w tym dokumentacja, a w szczególności procedury ISO – wprost nadają się do wykorzystania w procedurach kontroli zarządczej, opartej na standardach podobnych do standardów norm ISO. Przepisy ustawy o finansach publicznych nakładają na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek realizowania kontroli zarządczej.

Tak więc kontrola zarządcza jest wymaganiem prawnym, natomiast SZJ jest dobrowolną decyzją urzędu.

Utrzymywanie systemu w urzędzie generowało określone koszty:

  • gratyfikacje auditorów – 1.897,00 miesięcznie x 12 miesięcy - 22.764,00 zł;
  • coroczny audit kontrolny jednostki certyfikacyjnej - 4.392,00 zł;

——————————————————————————————-

koszt w ciągu roku – 27.156,00 zł

  • audit certyfikacyjny (raz na 3 lata) – 7. 576,20 zł

Na wydatki ponoszone z tytułu utrzymywania SZJ często zwracali uwagę radni, podnosząc, że nie są celowe, ponieważ w ich opinii są tylko płaceniem za certyfikat, bez którego urząd ma obowiązek i tak dobrze pracować. Zwracam uwagę na fakt, że radni bardzo często byli orędownikami pracowników Starostwa, których system „uwierał” i przeszkadzał im w pracy. Niejednokrotnie wypowiadali się negatywnie na temat dalszego jego utrzymywania.

Niezależnie jednak od opinii, ocen i krytyk, decyzja o odejściu od certyfikowanego SZJ została podjęta odpowiedzialnie i rozważnie. Dzięki wypracowanym dobrym praktykom, metodom i nawykom, urząd pracuje z dużą świadomością, odpowiedzialnością i zaangażowaniem, a regulacje, które były w procedurach znalazły swoje udokumentowanie w procedurach kontroli zarządczej w formie zarządzeń Starosty.

Zarządzenia Starosty są prawną formą wdrażania wewnętrznego porządku i organizacji pracy urzędu. Zatem, kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny, skuteczny i terminowy we wszystkich jego aspektach funkcjonowania i warunków działania.

Odejście od SZJ nie pozbawiło Starostwa nadzoru i kontroli nad realizacją zadań. Audit firmy certyfikacyjnej nie był przecież jedyną oceną sprawności i jakości pracy urzędu. Przepisy prawa ustanowiły nadzór nad samorządem powiatowym, i tym samym zapewniają systematyczne kontrole prowadzone przez: NIK, RIO, Wojewodę, Urząd Skarbowy oraz kontrole wewnętrzne, w tym kontrole komisji rewizyjnej. W 2011 roku w Starostwie Powiatowym miało miejsce 11 kontroli, natomiast w I półroczu bieżącego roku było ich już 6.

Niezrozumiałym jest zarzut lekceważenia radnych w „kwestii doboru projektów drogowych do realizacji”. Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi powiatowej nr 3221P Brzeźno – Smólnik na odcinku 2,475 km w ramach NPPDL – etap II” o wartości 3.365.779,23 zł. było w miesiącach październik – listopad 2011 roku przedmiotem dyskusji na posiedzeniach wszystkich Komisji Rady Powiatu Konińskiego, które w przedmiotowej sprawie wydały pozytywną opinię. O powyższym w trakcie sesji w dniu 9 listopada złożyłam stosowną informację. Podczas sesji w dniu 6 grudnia poinformowałam Radę Powiatu, że zadanie to jest na liście kwalifikacyjnej do dofinansowania w wysokości ponad 829 tys. zł. z realną możliwością zwiększenia do 1 mln zł., przy udziale Gminy Krzymów jako partnera, który zadeklarował kwotę ok. 275.000,00 zł.. Ponadto podkreśliłam, że lista powinna być zatwierdzona do końca grudnia, natomiast zadanie do budżetu może być wprowadzona po otrzymaniu pisemnej decyzji Wojewody Wielkopolskiego. Wówczas decyzja Rady Powiatu w przedmiotowej sprawie była negatywna. Po otrzymaniu pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7.02.2012 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 828.974,00 zł. na w/w zadanie, kierując się przepisami w zakresie planowania budżetu, w dniu 16 lutego w trybie autopoprawki przedstawiony został projekt zmian w budżecie uwzględniający również pomoc finansową z gminy Krzymów. W wyniku głosowania autopoprawka została przez Radę odrzucona. Stanowczo podkreślam, że powyższy tryb postępowania jest wyrazem mojej otwartości i chęci współpracy z radnymi powiatu, odpowiedzialności, transparentności decyzji i dbałości o interesy powiatu i jego mieszkańców. Opinia o ,,lansowaniu pomysłów” jest niezwykle krzywdząca i całkowicie dla mnie niezrozumiała.

Przedstawione przeze mnie wyjaśnienia są dowodem na to, że powierzoną mi przez Radę Powiatu Konińskiego funkcję, potraktowałam niezwykle poważnie, profesjonalnie i odpowiedzialnie. Każdej decyzji, jaką przyszło mi podejmować zawsze przyświecał jeden cel – rozwój powiatu konińskiego i dobro jego mieszkańców. Wszelkie rozmowy, konsultacje i dyskusje są wyrazem realizowanej przeze mnie wizji zarządzania w samorządzie, do której 2 maja ubiegłego roku zaprosiłam wszystkich Państwa. Serdecznie dziękuję tym, którzy z tego zaproszenia skorzystali. Nie boję się krytyki, ale tej konstruktywnej i rzeczowej. Przedstawione na sesji w dniu 27 czerwca br. zarzuty pod moim adresem są bardzo krzywdzące i niesprawiedliwe. Obawiam się, że ich źródłem nie była troska o losy powiatu, jak wskazują wnioskujący.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA