MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Golina

MZGOK

Samorząd gminy Golina podejmuje wiele działań służących ochronie środowiska. W placówkach szkolnych są organizowane akcje: sprzątanie świata, sadzenie drzewek, dzień bez samochodu, itp. Kampanie informacyjne poświęcone ekologii są też elementem festynów i uroczystości gminnych.

Zbiórki odpadów niebezpiecznych – przeterminowanych leków – prowadzą: Apteka Floriańska w Golinie oraz Apteka ”Vita” w Kawnicach. Odpady są przekazywane do Zakładu Utylizacji Odpadów w Koninie.

Gmina propaguje akcję prowadzoną przez Starostwo Powiatowe, pn. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012″ (http://golina.pl/ssi/pl/gmina-golina/zielona-golina.html), śmieciowy kodeks postępowania, zasady prawidłowej segregacji odpadów, itp..

Kolejnym działaniem są międzygminne konkursy „Na najbardziej uporządkowaną wieś oraz najbardziej zadbaną zagrodę w gminie” (VII edycja odbędzie się w 2012 roku). Cele konkursu to: stworzenie zachęty do poprawy estetyki zabudowy wsi i zagród, wzmacnianie świadomości i społecznego zaangażowania mieszkańców gminy, utrzymywanie, tworzenie i rozwój przedsięwzięć proekologicznych, prawidłowa gospodarka odpadami, zgodna z obowiązującym prawem oraz standardami, nakłanianie do postępowania osób i grup społeczności lokalnej zgodnego z ideami i zasadami zrównoważonego rozwoju). Organizatorzy konkursu to: Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny”, Starostwo Powiatowe w Koninie oraz gminy uczestniczące w konkursie;

Inwestycje zrealizowane w ostatnich latach związane z ochroną środowiska:
2009 rok – zakup samochodu służącego do wywozu nieczystości, inwestycja zrealizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, www.prow.umww.pl;
2010 rok – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, www.wrpo.wielkopolskie.pl.

- Sieć wodociągowa: 161,50 km, stopień zwodociągowania w gminie wynosi ok. 98,85 %;
- Sieć kanalizacyjna: 21,34 km;
- indywidualne, przydomowe oczyszczalnie ścieków: 186 szt.

Energia odnawialna:
Na terenie gminy Golina funkcjonuje:
- 6 szt. elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w miejscowości Radolina, o mocy: 4 szt. – 150 kV oraz 2 szt.-  250 kV;
- 1 elektrownia wiatrowa zlokalizowana w miejscowości Przyjma, o mocy 800 kV.

Obszar NATURA 2000:
Ten najistotniejszy element przyrodniczy gminy Golina stanowi, przebiegająca równoleżnikowo, Dolina Warty. Jest to obszar o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania układu przyrodniczego powiązanego z krajową i europejską siecią obszarów uznanych za kluczowe w ochronie przyrody, objęty ochroną w ramach sieci NATURA 2000. Część południowo-zachodnia gminy wchodzi w skład Pyzderskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w tym Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. Ponadlokalne znaczenie ma również Powidzko-Bieniszewski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Obszar NATURA 2000 na terenie gminy Golina zajmuje powierzchnię 3 727,7 ha.

Możliwości tzw. zielonej turystyki:
- turystyka rowerowa – wytyczony i oznakowany szlak rowerowy; na terenie gminy Golina organizowane są „Rodzinne Rajdy Rowerowe”, strona internetowa: www.rrrsp.ovh.org.
- Trasa Podkutej Szóstki – szlak czerwony, informacje na stronie Stowarzyszenia Solidarni w Partnerstwie, którego członkiem jest gmina http://www.sswp.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=117&Itemid=65.
- pole golfowe (zawody, rozgrywki, itp.)
- jazda konna (zawody jeździeckie w skokach przez przeszkody, itp.);
- możliwość wypoczynku nad jeziorem – jezioro w Głodowie.

Gospodarka odpadami komunalnymi/ gospodarka ściekowa:
- segregacja odpadów odbywa się u źródła, w gminie funkcjonuje system workowy. Od mieszkańców według ustalonego harmonogramu odbierane są następujące frakcje odpadów: plastik, chemia gospodarcza, szkło oraz makulatura;

- zbiórki zużytych baterii są prowadzone w punktach handlowych posiadających w swoim asortymencie baterie. W sklepach znajdują się specjalne pojemniki na tego rodzaju odpady;

- w Golinie znajduje się zbiorcza oczyszczalnia ścieków typu PAH 600/250. Według pozwolenia wodno-prawnego ilość odprowadzanych ścieków sanitarnych wynosi 800 m³ na dobę. Ponadto na terenie gminy Golina istnieje oczyszczalnia ścieków o przepustowości 7,5 m³/dobę, zlokalizowana w Przyjmie, funkcjonująca w oparciu o pozwolenie wodno-prawne.

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA