KONIN, KRZYDLINA MAŁA. Spotkanie Przyjaciół Anonimowych Alkoholików

IS_028

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Grupy AA działają w całym kraju, również w regionie konińskim. We wrześniu Wspólnota Anonimowych Alkoholików zorganizowała Spotkanie Przyjaciół AA, na które zaprosiła m.in. przedstawicieli powiatu konińskiego. Odbyło się ono w Centrum Spotkań i Dialogu w Krzydlinie Małej, na Dolnym Śląsku.

Wśród gości był dr Bohdan Woronowicz, jeden z najbardziej znanych specjalistów zajmujących się problematyką uzależnień. Mówił o swoich doświadczeniach z grupami AA. Zwrócił uwagę, że ruch AA opiera się na modelu demokratycznym, w którym przestrzega się pewnych zasad i tradycji. We Wspólnocie daje się odczuć akceptację, otwartość i troskę o innych. Udział w grupie uczy pokory, szczerości, tolerancji, wdzięczności.

Trzeźwiejący alkoholicy (nie trzeźwi, jak zauważył Woronowicz – trzeźwienie to proces) podzielili się swoimi doświadczeniami ze stosowania Dwunastu Kroków AA (to one właśnie prowadzą do węwnętrznej przemiany alkoholików, która pozwala im zachować abstynencję). Niektórzy z nich podkreślili, że uczestnictwo w AA uratowało im życie. Są przykładem tego, że możliwe jest życie bez alkoholu i rozwój osobisty, nawet tych, którzy byli o krok od śmierci.

W Krzydlinie Małej usłyszałem smakowitą anegdotę. Anonimowi Alkoholicy zorganizowali większe spotkanie w jednym z hoteli. Zadowolony właściciel przygotował się na nie w sposób szczególny, zaopatrując lokal w większe ilości alkoholu. Rano był mocno zaskoczony, że nie zakupiono nawet grama wódki. Anonimowi Alkoholicy to nie ci, którzy piją anonimowo, w ukryciu, ale ci, którzy nie piją, i przyznają się do tego nie tylko przed samym sobą, ale także wobec innych. Jak to bowiem ujął jeden ze specjalistów, mają wzajemną uczciwość w otwartym przyznawaniu się do wspólnej słabości.

Dwanaście Kroków  AA
1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że przestaliśmy kierować własnym życiem.
2. Uwierzyliśmy, że Siła Większa od nas samych może przywrócić nam zdrowie.
3. Postanowiliśmy powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, jakkolwiek Go pojmujemy.
4. Zrobiliśmy gruntowny i odważny obrachunek moralny.
5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
6. Staliśmy się całkowicie gotowi, aby Bóg uwolnił nas od wszystkich wad charakteru.
7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
8. Zrobiliśmy listę osób, które skrzywdziliśmy i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
10. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
11. Dążyliśmy poprzez modlitwę i medytację do coraz doskonalszej więzi z Bogiem, jakkolwiek Go pojmujemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas, oraz o siłę do jej spełnienia.
12. Przebudzeni  duchowo w rezultacie tych Kroków, staraliśmy się nieść posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we  wszystkich  naszych poczynaniach.

Spotkania Anonimowych Alkoholików rozpoczynają się ,,Modlitwą o pogodę ducha”: Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego nie mogę zmienić; odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić; i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Pełny tekst modlitwy przypisuje się Markowi Aureliuszowi, cesarzowi rzymskiemu i filozofowi:

Boże, użycz mi pogody ducha
Abym godził się z tym
Czego nie mogę zmienić
Odwagi
Abym zmieniał to
Co mogę zmienić
I mądrości
Abym odróżniał jedno od drugiego
Pozwól mi co dzień
Żyć tylko jednym dniem
I czerpać radość chwili, która trwa
I w trudnych doświadczeniach losu
Ujrzeć drogę wiodącą do spokoju
I przyjąć – jak Ty to czyniłeś -
Ten grzeszny świat takim
Jakim on naprawdę jest
A nie takim, jak ja chciałbym go widzieć
I ufać, że jeśli posłusznie poddam się Twojej woli
To wszystko będzie jak należy
Tak, bym w życiu osiągnął umiarkowane szczęście
U Twego boku, na wieki posiadł szczęśliwość nieskończoną.

Zbigniew Nabzdyk, psycholog i dziennikarz