MZGOK. Ochrona środowiska – gmina Olszówka

www.mzgok.konin

Ochrona środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów w działalności władz samorządowych gminy Olszówka. W ostatnich latach zrobiono w tym zakresie sporo. Przyczyniła się do tego także edukacja ekologiczna prowadzone w placówkach oświatowych. Młodzież jest nastawiona na zdrowy styl życia i ochronę zasobów przyrodniczych. Szkoły biorą udział m.in. w akcji ,,Sprzątanie świata”, zbieraniu baterii, organizują konkursy wiedzy o ekologii.

Jednym z filarów gospodarki odpadami komunalnymi jest jak najbardziej efektywne ich wykorzystywanie. Kontrakty na odbiór stałych odpadów komunalnych podpisały 4 przedsiębiorstwa. W zabudowie jednorodzinnej śmieci są składowane w pojemnikach przydomowych, natomiast w zabudowie wielorodzinnej w kontenerach zbiorczych. To rozwiązanie się sprawdza. W roku 2011 liczba wyprodukowanych odpadów z gospodarstw domowych wyniosła ok. 194 tony. Były one wywożone głównie na składowisko odpadów komunalnych w Koninie, prowadzone przez Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Ponadto gmina prowadzi zbiórkę odpadów segregowanych. W prawie każdej miejscowości znajdują się pojemniki do: plastiku, szkła, makulatury. Razem jest ich blisko 40. W roku ubiegłym zebrano 0,95 tony opakowań z papieru, 2,9 tony opakowań z tworzyw sztucznych oraz 8,1 tony opakowań ze szkła. W sumie było to ok. 12 ton. Odpady zostały przekazane do recyklingu uprawnionym odbiorcom i osobom fizycznym.

Była też zbiórka prowadzona przez podmioty posiadające zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W ten sposób zebrano w 2011 roku 7,5 tony makulatury; 5,9 tony tworzyw sztucznych; 15,1 tony szkła; 0,5 tony aluminium; 2,35 tony żelaza i stali. Odpadów niesegregowanych (zmieszanych) było 162,7 tony.

2 razy w roku odbywa się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. W ubiegłym roku zebrano go 2,175 tony.

Stopień zwodociągowania gminy wynosi około 90 proc. Sieć wodociągowa ma ponad 143 km. Na terenie gminy funkcjonują dwie stacje uzdatniania wody: w Olszówce (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” została przebudowana w 2012 r.) oraz w Umieniu. Z uwagi na połączenie sieci wodociągowych w ,,pierścieniu” jest możliwość dostarczania wody do sieci z obu stacji. Wymienione stacje zapewniają mieszkańcom właściwą ilość wody, o zadawalającej jakości. Nad właściwą eksploatacją sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody oraz ujęć wody (czyli studni głębinowych) czuwa Zakład Usług Wodnych w Koninie (ZUW Sp. z o. o.).

Na terenie gminy Olszówka jest kanalizacja typu rozdzielczego. Ścieki komunalne (socjalno-bytowe) są odprowadzane przez kanały sanitarne, natomiast wody deszczowe przez kanały deszczowe. Sieć ścieków kanalizacji deszczowej posiada jedynie część miejscowości: Olszówka i Umień. Kanalizacja sanitarna o łącznej długości 24,6 km powstała w miejscowościach: Głębokie, Łubianka, Olszówka, Ponętów Górny Pierwszy i Ponętów Górny Drugi. Odbiorcą ścieków komunalnych jest wybudowana w 1999 roku nowoczesna, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia typu LEMNA, znajdująca się w miejscowości Olszówka. Jej przepustowość wynosi 73 000 m3 na rok i całkowicie pokrywa potrzeby gminy. Obciążenie oczyszczalni w roku 2011 wyniosło ok. 51 m3 na dobę. Do sieci podłączonych jest 913 dostawców ścieków. Oczyszczalnia wyposażona jest również w punkt zlewny w celu przyjmowania ścieków przywożonych taborem asenizacyjnym. Oczyszczone ścieki trafiają do Strugi Olszówka. Do wywozu nieczystości z gospodarstw, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej, jest dopuszczonych 5 firm.

Rafał Domowicz, Urząd Gminy w Olszówce

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA