OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Zagórów

www.mzgok.konin

Gmina Zagórów położona jest w odległości około 10 km od autostrady A-2 Poznań – Konin – Warszawa. Z ważniejszych lokalnych połączeń na uwagę zasługuje dogodny dojazd do węzłów komunikacyjnych: autobusowych i kolejowych w Słupcy i Koninie. Z gminy można też stosunkowo szybko i wygodnie (odległość 40 do 60 km) dojechać do Pleszewa, Jarocina, Kalisza. Na jej terenie mieszka 9089 osób, z czego 2963 w mieście Zagórów. Powierzchnia gminy wynosi 159 km2, z czego 3,3 km2 to powierzchnia miasta.

Użytki rolne zajmują 11 257 ha, w tym: grunty orne 7 299 ha, łąki i pastwiska 3 896 ha, sady 62 ha. Powierzchnia użytków rolnych w mieście wynosi 220 ha, w tym; grunty orne 161 ha, łąki i pastwiska 27 ha, sady 32 ha.

Atrakcją turystyczną okolicy jest utworzony rozporządzeniem Wojewody Konińskiego nr 60 z dnia 19 października 1995 r. Nadwarciański Park Krajobrazowy. Park powołano w celu ochrony środowiska przyrodniczego, swoistych cech krajobrazu, zachowania ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych miejsc lęgowych ptaków – zwłaszcza wodnych i błotnych oraz ochrony ptaków przelotnych, a także zabezpieczenia wartości historycznych tego regionu.

Na terenie parku gniazduje obecnie 147 gatunków ptaków, to jest ok. 65 % gatunków dotąd lęgowych w Polsce . Łącznie z ptakami przelotnymi zaobserwowano tu 232 gatunki. Są to między innymi: bąk, rożeniec, płaskonos, błotniak łąkowy, sieweczka obrożna, batalion, dubelt, rybitwa białoskrzydła. Wśród ptaków przelotnych także zanotowano szereg rzadkości, np.: czapla nadobna, kazarka, cyranka modroskrzydła, gadożer, czajka towarzyska. Równie bogata i różnorodna jest szata roślinna. W Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym stwierdzono ok. 1000 gatunków roślin naczyniowych tworzących ok. 230 zbiorowisk roślinnych. Wśród roślin są takie rzadkości jak: goździk pyszny, goryczka wąskolistna, mieczyk dachówkowaty, kosaciec syberyjski, groszek błotny, storczyk błotny i fiołek mokradłowy.

Gmina Zagórów priorytetowo traktuje problemy ochrony środowiska, w tym właściwą gospodarkę odpadami komunalnymi. Ma to bowiem znaczenie dla wszystkich mieszkańców. Samorząd stoi obecnie przed dużym wyzwaniem, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, ponieważ jak każda gmina musi przejąć wszystkie odpady wytwarzane przez mieszkańców, zarówno te segregowane, jak i zmieszane. Nowy system będzie obowiązywał od lipca 2013 roku.

W ramach przygotowań gmina Zagórów, będąc uczestnikiem projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego”, przystąpiła do spółki Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie. W ramach projektu do roku 2015 zostanie wybudowany Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, na terenie MZGOK.

Obszar całej gminy jest objęty selektywną zbiórką odpadów w oparciu o ustawione w poszczególnych miejscowościach pojemniki. Są to pojemniki siatkowe i typu dzwon na tworzywa sztuczne oraz na szkło. W wyniku segregacji w 2012 roku udało się zebrać: plastiku – 111 110 kg, szkła – 32 817 kg. Dwa razy w roku jest przeprowadzana akcja zbierania sprzętu RTV i AGD, w roku 2012 zebrano 10,561 kg. zużytego sprzętu. Kolejna tego rodzaju zbiórka jest planowana w sierpniu 2013 roku.

Gmina Zagórów wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Słupcy prowadzi akcję dotyczącą usuwania azbestu, w ramach programu pn.: „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego”. W roku 2012 wpłynęło 14 wniosków mieszkańców gminy na odbiór i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wszystkie wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone i zrealizowane. Masa całkowita odebranych odpadów wyniosła 29 276 kg.

Na terenie gminy realizowane były działania edukacyjno-informacyjne we wszystkich placówkach oświatowych. Prowadzona jest zbiórka baterii, selektywna zbiórka śmieci w szkołach oraz coroczna akcja „Sprzątanie Świata”.

Ponadto trwają postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę elektrowni wiatrowych oraz budowę instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Gmina Zagórów zwodociągowana jest w ok. 99 proc. Na terenie gminy funkcjonują 4 stacje uzdatniania wody, w miejscowościach: Zagórów, Kopojno, Trąbczyn, Łukom. Dwie z nich (w Trąbczynie i Łukomiu) zostały zmodernizowane w roku ubiegłym, w roku 2013 planowana jest modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Kopojno. Stopień skanalizowania wynosi ok. 35 proc. Oczyszczalnia ścieków jest w Zagórowie. Jej średnia przepustowość wynosi 400 m³ /na dobę.

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie