OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Powidz

www.mzgok.konin

Samorządowcy gminy Powidz bardzo poważnie traktują kwestie związane z ochroną środowiska, a w ostatnim czasie zwłaszcza problematykę dotyczącą nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ma to bowiem ogromne znaczenie dla mieszkańców gminy oraz osób przebywających tutaj czasowo. Jak wiadomo Powidz to gmina turystyczna, z wieloma walorami przyrodniczymi. Dlatego temat ekologii ma znaczenie pierwszoplanowe.

Położenie oraz walory turystyczne.

Gmina Powidz leży w powiecie słupeckim, jest jedną z najmniejszych w całym subregionie konińskim. Zajmuje powierzchnię 80 km2. Zamieszkuje ją około 2,1 tys. osób. Jest atrakcyjnie położona między dużymi jeziorami, tj. Jeziorem Powidzkim i Jeziorem Niedzięgiel.

Powidz i okolice, z uwagi na nieskażone środowisko i krajobraz, zaliczono do Powidzko–Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Jest to najbardziej zalesiona gmina – lasy zgrupowane w dużych kompleksach stanowią około 43 % jej powierzchni. Gmina Powidz obok innych gmin wielkopolskich, takich jak: Kleczew, Orchowo, Ostrowite, Słupca, Wilczyn i Witkowo, wchodzi w skład Powidzkiego Parku Krajobrazowego, formalnie powołanego rozporządzeniem Wojewody Konińskiego z 1998 r. Powidz jest największą częścią parku, stąd nazwa ,,Powidzki”.

Gmina Powidz ma swoją renomę turystyczną. Można tu wypocząć nie tylko latem. Dobre położenie komunikacyjne, m.in. dzięki trasom A-2 i A-92, powoduje, że docierają tu turyści nie tylko z Wielkopolski, ale także z innych regionów kraju.

Ochrona środowiska.

Samorządowcy gminy Powidz bardzo poważnie traktują kwestie związane z ochroną środowiska, a w ostatnim czasie zwłaszcza problematykę dotyczącą nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ma to bowiem ogromne znaczenie dla mieszkańców gminy oraz osób przebywających tutaj czasowo. W związku z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Radni gminy Powidz w 2012 i 2013 roku podjęli uchwały wprowadzające nowy system gospodarowania odpadami na terenie całej gminy. Zgodnie z nowymi przepisami (ustawami), od 1 lipca 2013 roku na gminach będzie spoczywał obowiązek zorganizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na swoim terenie. W związku z nowym mechanizmem gospodarowania odpadami gmina Powidz, będąc uczestnikiem projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego”, przystąpiła do spółki Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w Koninie. W ramach projektu do roku 2015 zostanie wybudowany Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, na terenie MZGOK.

Selektywna zbiórka odpadów

Na terenie gminy Powidz prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, w wielu miejscowościach w ustalonych miejscach ustawione zostały pojemniki siatkowe na tworzywa sztuczne oraz pojemniki typu „dzwon” na szkło. W 2012 roku zebrano 27,5 tony tworzyw sztucznych, 0,1 tony metali żelaznych, 21,9 tony szkła oraz 1,17 tony papieru i tektury. Okresowo (minimum 2 razy w roku) prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Z terenu gminy Powidz w 2012 roku uprawnieni przedsiębiorcy odebrali i poddali składowaniu na gminnym składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Ługi 720,31 t odpadów zmieszanych.

Działalność edukacyjna

Corocznie w gminie Powidz przeprowadzana jest akcja „Sprzątanie świata”. Gmina czynnie bierze udział i wspomaga m.in.: Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”, wspiera akcje i rajdy ekologiczne organizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Powidzu oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego.

Inwestycje w ochronie środowiska

W miejscowości Ługi zlokalizowana została gminna oczyszczalnia ścieków typu „Lemna”. Obecnie prowadzona jest inwestycja budowy sieci sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Ostrowo. W ubiegłych latach podobne inwestycje zrealizowano w miejscowościach: Przybrodzin, Powidz, Charbin. Gmina inwestując w ochronę środowiska w poprzednich latach dokonała także rozbudowy sanitariatów przy istniejącym polu campingowym w Przybrodzinie, wyposażając je w nowoczesną instalację z kolektorami słonecznymi. W 2011 r. w trosce o środowisko naturalne oraz zmniejszenie zużycia paliw do ogrzania budynków użyteczności publicznej przeprowadzono termomodernizację budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Powidzu wraz z instalacją kolektorów słonecznych oraz Urzędu Gminy w Powidzu. W 2010 roku wybudowano zbiorniki retencyjne w Wylatkowie i Ostrowie, a jednocześnie dokonano optymalizacji układów technologicznych stacji uzdatniania wody w Powidzu i Anastazewie. Poza tym powstały sieci wodociągowe wraz z przyłączami w miejscowościach Powidz (Powidz Osiedle ,Ługi, Charbin), Polanowo, Smolniki, Wylatkowo i Ostrowo.

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA