OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Dąbie

MZGOK

Dąbie to gmina położona w centrum Polski, we wschodniej części województwa wielkopolskiego, w powiecie kolskim. Krzyżują się tu drogi wojewódzkie: 263 Słupca-Ślesin-Sompolno-Kłodawa-Dąbie oraz 473 Koło-Dąbie-Uniejów-Balin-Szadek-Łask. Dwa kilometry na południe od miasta, we wsi Domanin, znajduje się węzeł drogowy ze zjazdem na autostradę A-2. Przez teren gminy przebiega także magistrala kolejowa Herby Nowe – Gdynia. Gmina Dąbie jest udziałowcem spółki Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, gdzie w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego” zostanie wybudowany Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.

Autostrada A2 – węzeł Dąbie

Gmina zajmuje powierzchnię 130,06 km². Zamieszkuje ją około 5 600 mieszkańców. Miasto Dąbie liczy około 1 600 mieszkańców. Gmina to głównie obszar rolniczy. Ale też tereny charakteryzujące się bogatymi zasobami przyrodniczymi. Stąd troska samorządu o ochronę środowiska. Rejon cieszy się dużym zainteresowaniem ornitologów i ludzi ciekawych przyrody. Tereny te cechują się dużą czystością ekologiczną, krajobraz wolny jest od obiektów przemysłowych oraz gęstych skupisk aglomeracji miejskiej.

Do najciekawszych miejsc gminy należą Dąbskie Błota. To kompleks łąkowo–depresyjny o powierzchni ok. 700 ha, ustanowiony uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 8 lutego 2007 r. jako użytek ekologiczny. Swym zasięgiem obejmuje miasto Dąbie oraz wsie: Krzewo, Karszew, Wiesiołów, Kupinin i Domanin. Teren ten został włączony do sieci Natura 2000 jako część obszaru specjalnej ochrony ptaków – Pradolina Warszawsko–Berlińska oraz obszar specjalnej ochrony siedlisk – Pradolina Bzury i Neru. Dąbskie Błota to jeden z najwartościowszych awifaunistycznych terenów w całej dolinie Neru pomiędzy Łęczycą, a ujściem Warty. Obejmuje on głównie łąki typu łęgów rozlewiskowych i łęgów właściwych. Charakterystycznym elementem dla tego obszaru są porośnięte trzciną, pałką szerokolistną i tatarakiem ,,oczka wodne” będące pozostałością po eksploatacji torfu.

Dąbskie Błota to wymarzony cel wypraw ornitologicznych. Teren ten warto odwiedzić zwłaszcza wiosną i jesienią, gdyż można wtedy spotkać najwięcej ptaków. Podmokłe łęgi sprzyjają bytowaniu ptaków wodno–błotnych. Dąbskie Błota to niekwestionowane królestwo żurawi, czapli i chruścieli. Spotkamy tutaj również wiele innych gatunków ptaków, nawet płochliwe bociany czarne. Na zalanych wiosną łąkach polują bieliki, a w nadrzecznych zaroślach coraz liczniej bytują wodniczki. Na powierzchni około 50 ha w Krzewie występuje las olchowy z roślinnością preferującą miejsca wilgotne, czasowo wypełnione wodą. Można tu spotkać bobry, tchórze, wydry i łosie. Najlepszym czasem, aby w pełni zapoznać się z bogactwem Dąbskich Błot jest wiosna. Już w marcu na rozlewiskach Neru zatrzymują się kilkutysięczne stada gęsi i kaczek. W maju dolina stanowi przyczółek dla przelatujących tędy ptaków z rodziny siewkowatych, a czerwcowe sianokosy wabią drapole. To wtedy przy odrobinie szczęścia dostrzeżemy także sokoły orliki. Początek lata to czas, kiedy dolina powoli zapada w uśpienie. Trwa w nim aż do przedwiośnia.

Bardzo ciekawa jest także ścieżka edukacyjna GRABINA zlokalizowana na uroczysku leśnym o tej samej nazwie. Ma ono powierzchnię 259 ha i przynależy do Leśnictwa Dąbie, Nadleśnictwa Koło. Kompleks leśny stanowią tu lasy mieszane i liściaste, z dużym udziałem dębu szypułkowego, olszy czarnej, grabu i sosny. Dobre warunki siedliskowe sprawiły, iż występuje tu większość gatunków lasotwórczych spotykanych na Niżu Polskim. Ciekawostką geologiczną tego terenu leśnego jest jego położenie na źródłach termalnych (głębokość 1800 m), obfitujących w wody siarkowodorowe. Bogactwo szaty roślinnej lasu, mimo stosunkowo niewielkiej jego powierzchni, pozwala na bytowanie wielu gatunków zwierząt i ptaków. Spotyka się tutaj m.in.: dziki i jelenie europejskie, ptaki drapieżne (jastrzębie, myszołowy, sowy), a także dzięcioły i liczne ptaki śpiewające.

Tablice informacyjne obejmują zagadnienia:

 • Zmiana składu gatunkowego lasu
 • Gospodarka łowiecka
 • Poznajemy gatunki leśnych drzew
 • Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej
 • Poznajemy gatunki krzewów leśnych
 • Ochrona ptaków
 • Zabezpieczenie upraw i młodników przed zwierzyna
 • Warstwowa budowa lasu
 • Wielopokoleniowość lasu
 • Poznajemy rośliny chronione

Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej

  Lp. Opis pomnika przyrody Obwód na wysokości 130 cm/wysokość Lokalizacja
  1 Topola biała 400 cm/28 m Lisice (park zabytkowy)
  2 Dąb szypułkowy 400 cm/20m Lisice (park zabytkowy)
  3 Dąb szypułkowy 470 cm/20m Dąbie-skraj lasu
  4 Dąb szypułkowy 347 cm/26m Ladorudz
  5 Dąb szypułkowy 260 cm/26m Ladorudz
  6 Lipa drobnolistna 310 cm/25 m Chełmno (obok muzeum zagłady)
  7 Głaz narzutowy –granit Las- Dąbie

  Jedynym pomnikiem przyrody nieożywionej na terenie gminy Dąbie jest głaz narzutowy znajdujący się na obszarze uroczyska leśnego Grabina w pobliżu dąbskiej leśniczówki. Głaz narzutowy znajduje się na trasie ścieżki przyrodniczej Grabina.

  Głaz narzutowy ma 2 metry wysokości, 3 metry szerokości oraz 3,5 metra długości

  Obszary Natura 2000
  Na terenie Gminy Dąbie znajdują się następujące obszary specjalnej ochrony ptaków:
  1.Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB 100001o powierzchni ok.1 440 ha
  2. Dolina Środkowej Warty PLB 300002 o powierzchni ok. 2 749 ha
  Na terenach tych występuje mozaika użytkowanych łąk i pastwisk, zadrzewień łęgowych oraz zarastających szuwarem starorzeczy.

  Gospodarka odpadami
  W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie gminy Dąbie od 1 lipca 2013 roku zacznie funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami. Na terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej będzie obowiązywał system pojemnikowo- workowy zbiórki odpadów, a w zabudowie wielorodzinnej – system pojemnikowy. Obecnie na terenie gminy Dąbie selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest w pojemnikach typu „dzwon” (ok. 103 szt.), usytuowanych przy ulicach i drogach, co powoduje, że 100% mieszkańców ma możliwość prowadzenia segregacji odpadów. Okresowo prowadzone są zbiórki zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego, folii rolniczej czy zużytych opon.

  W związku z nowym systemem gospodarowania odpadami, na terenie sołectw i w mieście Dąbie prowadzone były akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące zasad działania systemu, który gmina przejmie od 1 lipca, a także zasad poprawnego prowadzenia selektywnego zbierania (na ten cel przygotowano ulotki dotyczące selektywnej zbiórki).

  W szkołach prowadzone są zbiórki zużytych baterii, dzieci uczestniczą corocznie w akcji „Sprzątanie świata”.

  Wodociągi i kanalizacja
  Gmina Dąbie jest w 99% zwodociągowana. Są 4 stacje uzdatniania wody, w miejscowościach: Dąbie, Chełmno Parcele, Krzewo i Augustynów. Na terenie miasta Dąbie poprowadzona jest kanalizacja sanitarna. Stopień skanalizowania miasta to 85%. W mieście znajduje się mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków. Jej średnia przepustowość wynosi 400 m3/dobę.

  Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie