OCHRONA ŚRODOWISKA. Gmina Ostrowite

MZGOK

Ostrowite jest jedną z 8 gmin powiatu słupeckiego i administracyjnie dzieli się na 21 sołectw. Powierzchnia gminy wynosi 104,4 km2, co plasuje ją na czwartym miejscu w powiecie słupeckim. Sieć osadniczą tworzą 43 wsie. Gminę zamieszkuje około 5 200 mieszkańców. Na jej terenie selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona już od 2004 roku.

Walory turystyczne i przyrodnicze

Ostrowite to gmina o zdecydowanie rolniczym charakterze – użytki rolne zajmują prawie 80 proc. jej powierzchni. Dlatego przyszłość tej części Wielkopolski należy nadal wiązać z rozwojem rolnictwa i jego otoczenia oraz rozwojem turystyki. Gmina posiada doskonałe walory przyrodniczo-rekreacyjne, co predysponuje ją do rozwoju usług związanych z aktywnym wypoczynkiem. Bliskie położenie ważnych dróg krajowych pozwala na łatwy dojazd.

Rejon przyciąga turystów czystymi jeziorami i bogactwem zieleni. Do dyspozycji gości są ośrodki wypoczynkowe, hoteliki i gospodarstwa agroturystyczne. Szczególnie atrakcyjne są tereny położone wzdłuż brzegu Jeziora Powidzkiego. Znana jest Stadnina Koni w Mieczownicy, mającą swoją siedzibę w pięknym, eklektycznym pałacu z 1864 roku, która oferuje możliwość nauki jazdy konnej czy przejażdżek bryczkami.

Ze względu na duże walory przyrodnicze środowiska, prawie cała gmina znalazła się w zasięgu Powidzko-Bieniszewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W roku 1998 został tu utworzony Powidzki Park Krajobrazowy. Na szczególną uwagę zasługują pomniki przyrody, którymi są dwa dęby szypułkowe w Kosewie oraz jeden w Giewartowie, rosnące w zabytkowych parkach dworskich. Ponadto na terenie gminy znajduje się obszar NATURY 2000 – Pojezierze Gnieźnieńskie PLH 300026.

Ochrona środowiska

Urząd Gminy współpracując ze szkołami zachęca uczniów do aktywnego udziału w corocznej akcji „Sprzątanie Świata”. Główny nacisk jest położony na selektywną zbiórkę odpadów. W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, radni gminy w 2012 roku podjęli uchwały wprowadzające nowy system gospodarowania odpadami na terenie nieruchomości zamieszkałych.

Od 2004 roku na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów „u źródła”. Mieszkańcy mogą się zaopatrzyć się w worki na szkło i plastiki, które w wyznaczonych punktach są odbierane w pierwszą pracującą środę miesiąca. Ponadto są ustawione trzy zestawy „dzwonów” na selektywną zbiórkę szkła i plastiku. Na terenie gminy powstał punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (plac przy GS Ostrowite).

Od kilku lat w okresie wiosennym i jesiennym przeprowadzana jest przez firmę Elektrorecykling zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka baterii odbywa się w placówkach szkolnych oraz w punktach handlowych. W 2009 r. została zorganizowana zbiórka zużytych opon.

Gmina wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Słupcy od 2008 roku realizuje „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu ″. Z pomocy finansowej mogą skorzystać właściciele i użytkownicy wieczyści, nieprowadzący działalności gospodarczej, jednostki organizacyjne zaliczone do sektora finansów publicznych oraz samorządowe osoby prawne, wpisane do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA), posiadające nieruchomość na terenie gminy. Finansowane jest 100 proc. kosztów obejmujących demontaż wyrobów azbestowych, transport i unieszkodliwianie albo kosztów związanych wyłącznie z transportem i unieszkodliwianiem odpadu azbestowego, składowanego na terenie nieruchomości należącej do wnioskodawcy. Pomoc finansowa nie dotyczy zakładania nowych pokryć dachowych.

Wszystkie te akcje organizowane są bezpłatnie i żaden z mieszkańców pozbywający się problemowych odpadów nie ponosi kosztów związanych z utylizacją.

Wodociągi i kanalizacja

Stopień zwodociągowania gminy wynosi około 100 proc. Sieć wodociągowa ma ponad 162,5 km. Na terenie gminy funkcjonują dwie stacje uzdatniania wody: w miejscowościach Kąpiel i Giewartów-Holendry. Z uwagi na połączenie sieci wodociągowych w całość, jest możliwość dostarczania wody do sieci z obu stacji. Wymienione obiekty zapewniają mieszkańcom właściwą ilość wody, o dobrej jakości.

Na terenie gminy jest jedna oczyszczalnia ścieków położona centralnie w miejscowości Gostuń, która została przekazana do eksploatacji w marcu 2003 roku. Jest to oczyszczalnia biologiczno-chemiczna o wydajności 400 m3 /d składająca się z dwóch SBR. Służy do oczyszczania ścieków komunalnych dopływających kanalizacją sanitarną oraz dowożonych wozami asenizacyjnymi ze zbiorników bezodpływowych. Sieci kanalizacyjne są w miejscowościach:  Gostuń, Giewartów, Mieczownica, Tomaszewo i Ostrowite. Ich całkowita długość na dzień 31.12.2012 r. wynosiła:
- kolektory sanitarne -19 649 m
- kolektory tłoczne – 5 897 m
- przykanaliki – 8 349 m
- przepompownie ścieków – 9 szt.

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie