SOMPOLNO. Ze strefą płatnego parkowania

KGI1034

Od 8 czerwca funkcjonuje w Sompolnie strefa płatnego parkowania. Obejmuje plac Wolności i część ulicy Warszawskiej. Nie ma już problemów z pozostawieniem tu samochodu za opłatą. Do dyspozycji właścicieli samochodów jest 5 parkomatów (3 na placu Wolności i 2 na ulicy Warszawskiej). Za pierwszą godzinę parkowania należy zapłacić 2 zł. Ale na ostatniej sesji Rady Miejskiej, 28 czerwca, stawki zostały obniżone o połowę. Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Nastąpi to prawdopodobnie w sierpniu.

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich pobierania została podjęta 7 grudnia 2012 roku. Oto jej treść:

Na podstawie art. 13b ust. 3 i 4 oraz art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska w Sompolnie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się na terenie miasta Sompolno strefy płatnego parkowania obejmujące ulice:

a) Plac Wolności,

b) Warszawska – na odcinku od Placu Wolności do ulicy Powstańców Wielkopolskich po prawej stronie jezdni.

§ 2. Za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w strefie płatnego parkowania pobiera się opłaty. Opłaty pobiera się za parkowanie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 oraz w soboty w godzinach od 8.00 do 15.00.

§ 3. Ustala się następujące stawki opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefach płatnego parkowania:

- za każde 15 minut w pierwszej godzinie parkowania – 0,50 złotych,

- za każde 15 minut w drugiej godzinie parkowania – 0,60 złotych,

- za każde 15 minut w trzeciej godzinie parkowania – 0,70 złotych,

- za każde 15 minut w czwartej i kolejnych godzinach – 0,50 złotych.

§ 4. Za nieuiszczenie opłaty za parkowanie, w tym za uiszczenie opłaty w zaniżonej wysokości lub przekroczenie opłaconego czasu parkowania, pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 50,00 złotych, niezależnie od obowiązku uiszczenia opłaty za parkowanie.

§ 5. 1. Opłatę za parkowanie uiszcza się z góry za przewidywany okres postoju.

2. Opłatę za parkowanie uiszcza się w parkomatach, zainstalowanych w pobliżu miejsc parkingowych lub w formie opłat abonamentowych, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

3. Opłatę uiszczaną w parkomacie wnosi się za dowolny okres w wysokości proporcjonalnej do czasu parkowania, przy czym minimalna opłata wynosi 0,50 złotych (za 15 minut).

4. Dowód uiszczenia opłaty parkujący zobowiązany jest umieścić w pojeździe za przednią szybą w sposób widoczny z zewnątrz.

5. Uiszczona opłata uprawnia do postoju pojazdu w strefie płatnego parkowania, do czasu upływu opłaconego okresu.

6. Wniesienie opłaty nie powoduje powstania roszczenia o udostępnienie miejsca parkingowego.

7. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

§ 6. 1. Opłatę dodatkową wraz z nieuiszczoną opłatą za parkowanie uiszcza się w kasie Urzędu Miasta i Gminy Sompolno lub na rachunek bankowy Gminy Sompolno.

§ 7. Ustala się zerową stawkę opłaty za parkowanie następujących pojazdów:

a) taksówek – za parkowanie w miejscu wyznaczonym stosownie do przepisów o znakach i sygnałach drogowych,

b) pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się – za parkowanie w miejscach wyznaczonych stosownie do przepisów o znakach i sygnałach drogowych,

c) pojazdów dostarczających zaopatrzenie do pobliskich sklepów i zakładów usługowych – w godzinach od 9.00 do 11.00 w miejscach wyznaczonych stosownie do przepisów o znakach i sygnałach drogowych,

§ 8. 1. Opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania mogą być uiszczane w formie opłat abonamentowych – miesięcznych, które upoważniają do parkowania pojazdu o określonym numerze rejestracyjnym w strefie płatnego parkowania przez okres ich ważności.

2. Opłaty abonamentowe uiszcza się przez wykupienie w kasie Urzędu Miasta i Gminy Sompolno karty parkingowej, określającej numer rejestracyjny pojazdu, dla którego uiszczona została opłata abonamentowa i okres jej ważności. Opłaty abonamentowe uiszcza się na pełen miesiąc kalendarzowy.

3. Ustala się miesięczną opłatę abonamentową w wysokości 200.00 złotych.

W uzasadnieniu napisano: ,, Strefę płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej.

Na gruncie ustawy o drogach publicznych obowiązek ponoszenia opłat za parkowanie na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania wynika wprost z ustawy. Rady gmin zostały upoważnione do ustalenia stref płatnego parkowania na obszarach charakteryzujących się deficytem miejsc postojowych. Analiza struktury ruchu na terenie ścisłego centrum, badania napełnienia miejsc postojowych oraz rotowania pojazdów, jak również dążenie do zapewnienia przyszłej strefie szczelności pozwoliły na zaproponowanie do granic strefy płatnego parkowania ulic przedstawionych do projektu uchwały Rady Miasta Sompolna.

Przy wprowadzaniu SPP w jej granice należy włączyć nie tylko ulice, na których deficyt miejsc postojowych jest największy (Plac Wolności), ale pożądane wydaje się też włączenie ulicy przyległej (ul. Warszawska), na której również istnieje znaczny deficyt miejsc postojowych. Odpłatność za parkowanie powoduje rotację pojazdów, jak również pozyskanie dodatkowych wpływów na rachunek zarządcy drogi.

W Sompolnie – jak wykazały badania napełnień miejsc postojowych – występują obszary o poważnym niedoborze miejsc postojowych. Deficyt miejsc postojowych jest szczególnie dotkliwy w obszarze śródmiejskim. Powszechnym sposobem łagodzenia w/w problemu i zwiększenia zmotoryzowanym możliwości dostępu do zlokalizowanych tam obiektów jest pobudzanie rotacji samochodów na istniejących miejscach postojowych poprzez pobieranie opłat za parkowanie.

Na bazie doświadczeń innych miast pobór opłaty za pomocą parkomatów jest przynajmniej dwukrotnie bardziej uzasadniony biorąc pod uwagę wymiar ekonomiczny aniżeli pobór przy pomocy inkasentów. Nie bez znaczenia pozostaje wymiar organizacyjny, który przy poborze opłat za parkowanie przy pomocy parkomatów uniezależniony zostaje od zawodnego czynnika ludzkiego. Biorąc powyższe pod uwagę, zasadnym jest podjęcie uchwały i uregulowanie zagadnień płatnego parkowania.

Pismem z dnia 23 listopada 2012 r.,znak ZDP-DT-l.dz.1943/2012, Starosta Powiatu Konińskiego jako organ zarządzający ruchem na drogach gminnych, pozytywnie zaopiniował wyznaczone ulice na planowane strefy płatnego parkowania na drogach gminnych na terenie Miasta Sompolno określonych w niniejszej uchwale.”

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA