SOMPOLNO. Burmistrz z absolutorium

KGI1143

Przy jednym głosie przeciwnym i 14 głosach ,,za” Rada Miejska udzieliła burmistrzowi Andrzejowi Kossowskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Sompolno za 2012 rok. Po głosowaniu burmistrz podziękował za zaufanie. I wyraził życzenie, aby radni mimo różnicy zdań potrafili ze sobą rozmawiać.

Zgodnie z planem budżet gminy po zmianach zamknął się kwotą 30 892 194 zł, z czego wykonano 31 272 278,5 zł, co stanowi 101,23 proc. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 5 795 035 zł, to jest 107,51 proc. planu. Kwota zaległości to jedynie 8 916 zł. Z kolei wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych na plan 830 000 zł wykonano w 88,79 proc. Burmistrz wyjaśnił Komisji Rewizyjnej, że podejmował działania windykacyjne. Dla zmniejszenia zaległości zostało wysłanych 669 upomnień na kwotę 160 047,60 zł oraz wystawiono 94 tytuły wykonawcze na kwotę 72 013 zł.

Wydatki zaplanowano według uchwały budżetowej po zmianach w wysokości 31 322 839 zł, a wykonano w kwocie 29 582 073,98 zł, co stanowi 94,44 proc. Komisja Rewizyjna zauważyła bardzo wysokie – 97,01 proc. – wykonanie wydatków oświatowych. Burmistrz wyjaśnił, że wpływ na taką sytuację miała konieczność zapewnienia nauczycielom m.in. podwyżek i odpraw.

Komisja Rewizyjna zauważyła wysokie, ponad 90-procentowe, wykonanie wydatków majątkowych, w tym znaczących:

    1. Na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mąkolno i Mostki wydatkowano 1 445 775,74 zł, co stanowi 97,62 proc.

    2. Na budowę dróg gminnych wydatkowano 381 824,52 zł, co stanowi 92,55 proc.

    3. Na przebudowę stadionu przy ulicy Kaliskiej w Sompolnie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej wydatkowano 411 096,12 zł, co stanowi 95,55 proc.

Burmistrz wyjaśnił, że pozostałość środków to oszczędności poprzetargowe.