GOLINA. Harmonogramy wywozu śmieci

Nowa gospodarka odpadami jest ostatnio tematem budzącym największe emocje wśród mieszkańców Gminy Golina. System, który wszedł w życie z dniem pierwszego lipca, ma na celu zapewnienie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Mieszkańcy mogą zadecydować, czy odpady wytwarzane w ich gospodarstwach segregować, czy też wrzucać do jednego pojemnika. Wszystko, co nieznane, budzi obawy. Warto więc zapoznać się z poniższymi informacjami, aby sprawnie funkcjonować w tym nowym systemie.

Segregacja jest korzystniejszą formą z uwagi na niższe koszty, wymaga jednak pewnego zaangażowania i chęci, co nie oznacza, że jest trudna. Osoby decydujące się na selektywną zbiórkę zapłacą jedynie 6 złotych na miesiąc za jednego mieszkańca, natomiast za nieselektywną 9 złotych. W obu przypadkach płatności należy dokonywać do 10 dnia każdego miesiąca w kasie Urzędu Miejskiego w Golinie lub na rachunek bankowy.

Osoby, które zadeklarowały chęć segregacji, będą dostawały kolorowe worki na poszczególne odpady. Śmieci, których nie da się przyporządkować do worków będą wrzucane do ogólnego pojemnika wraz z popiołem (z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych).

Wyposażenie nieruchomości w pojemnik ogólny jest zadaniem mieszkańców.

W myśl zasady „worek za worek”, po oddaniu wypełnionego worka przedsiębiorca dostarczy nowy worek.

Worek zielony służy do wrzucania szklanych butelek bez zakrętek oraz słoików po żywności. Szkło powinno być opłukane wodą, by nie zawierało resztek psującego się jedzenia. Pozostałe szklane przedmioty takie, jak: porcelana, szklane, lustra, szklane opakowania po chemii gospodarczej oraz szyby trafiają do kubła ogólnego. W przypadku dużych rozmiarów traktowane są jako wielkogabarytowe.

Worek niebieski należy zapełniać niezabrudzonym papierem. Można w nim umieścić gazety, książki w miękkich oprawach, zeszyty, katalogi, torby, worki papierowe i pudła kartonowe.

Każdy zabrudzony papier, na przykład: pieluchy, papiery higieniczne, tapety, worki po materiałach budowlanych, papier termiczny, czy papier z resztkami jedzenia musi trafić do kubła ogólnego.

Worek żółty służy do gromadzenia plastiku, odpadów złożonych z kilku materiałów i metali. Umieszcza się w nim plastikowe opakowania po płynach do naczyń, margarynie, jogurtach, worki foliowe, reklamówki, kartony po sokach, napojach, mleku, odpady opakowaniowe metalowe po napojach czy konserwach. Z opakowań tych należy wybrać resztki żywności.

Worki czarne przeznaczone są na odpady ulegające biodegradacji. Umieszcza się w nich wszelkie odpady kuchenne, liście, trawę, kwiaty, resztki roślin, wióry z drewna i słomy. Nie należy do nich wrzucać kamieni, popiołu i żużlu.

Pozostałe śmieci powinny trafić do pojemnika głównego. Do takich odpadów zalicza się odpady, których nie można przyporządkować do worków, na przykład pampersy, drobne elementy styropianowe, czy popiół.

Przeterminowane leki można nieodpłatnie dostarczyć do Apteki Floriańskiej w Golinie przy ulicy Strażackiej 7 lub Apteki w Kawnicach.

Odpady problematyczne, takie jak: farby, chemikalia, rozpuszczalniki, środki chwastobójcze, środki owadobójcze, żarówki czy lampy fluorescencyjne można nieodpłatnie dostarczyć od poniedziałku do piątku do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Golinie przy ulicy Parkowej 6.

W przypadku wybrania opcji nieselektywnej zbiórki mieszkaniec umieszcza w ogólnym pojemniku wszystkie odpady, poza niebezpiecznymi i wielkogabarytowymi.

Osoby, które nadal nie złożyły deklaracji, mogą tego dokonać w Urzędzie Miejskim w Golinie, ul. Nowa 1, 62-590 Golina, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj.  od 7.30 do 15.30, lub wysłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na podany adres.

Można także dokonywać korekt złożonych wcześniej deklaracji. Korekty dokonuje się w przypadku zmiany sposobu gromadzenia śmieci lub w przypadku zmiany faktycznej liczby mieszkańców. Powodem zmiany liczby mieszkańców może być na przykład przebywanie danej osoby poza granicami kraju, w innym mieście czy w szpitalu.