STARE MIASTO. W pierwszej setce samorządów w Polsce

Gmina Stare Miasto zajmuje 59. miejsce wśród gmin wiejskich najefektywniej wykorzystujących środki finansowe z funduszy unijnych – wynika z rankingu dziennika „Rzeczpospolita”. Zestawienie powstało na podstawie danych z Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Wynika z nich, że w kończącym się okresie finansowania 2007-2013 po fundusze unijne najaktywniej sięgały samorządy, a nie przedsiębiorstwa, czy też administracja rządowa.

Jak tłumaczy „Rzeczpospolita”, zasady przyznawania punktów samorządom nie uległy zmianie – jednostki samorządu terytorialnego sklasyfikowane w trzech kategoriach (miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko–wiejskie oraz gminy wiejskie) mogły maksymalnie uzyskać 100 punktów – 45 pkt. za wartość wykazanych w budżecie dochodów z funduszy w przeliczeniu na jednego mieszkańca, 45 pkt. za łączną wartość umów o dofinansowanie w przeliczeniu na jednego mieszkańca i 10 pkt. za liczbę umów.

Na uwagę zasługuje fakt, iż tylko jeden samorząd z Wielkopolski wyprzedził w 2012 roku w rankingu Stare Miasto. Gmina może pochwalić się przychodami z Unii Europejskiej w 2012 r. w wysokości 626 zł na osobę. Kwota wynikająca z podpisanych w 2012 r. umów to 555 zł na osobę.

Dzięki unijnym funduszom w gminie Stare Miasto polepszyła się jakość infrastruktury drogowej, budowana jest sieć kanalizacyjna, zmodernizowano istniejącą oczyszczalnię ścieków. To przekłada się m.in. na wzrost atrakcyjności inwestycyjnej gminy. Poprawił się także stan środowiska naturalnego oraz ogólny standard życia mieszkańców. Poza tym w gminie Stare Miasto dzięki środkom finansowym z UE organizowano kursy i szkolenia dla mieszkańców oraz dla pracowników samorządowych. Różne formy dokształcania umożliwiły zdobycie nowych kwalifikacji i dostosowanie swoich umiejętności do potrzeb rynku pracy.

Ten rok jest ostatnim w perspektywie finansowej 2007 – 2013. Dlatego Gmina Stare Miasto już przygotowuje się do nowego rozdania środków unijnych w latach 2014 – 2020.


 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA