KONIN. TOWARZYSTWO INICJATYW OBYWATELSKICH. Specjalistyczne wsparcie dla dzieci z rodzin w kryzysie

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w okresie od 1 czerwca 2012 roku do 30 września 2013 roku realizowało program „Specjalistyczne wsparcie dla dzieci z rodzin w kryzysie”. Zadanie współfinansowało Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich – państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej, w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich realizowało zadanie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.

W projekcie uczestniczyło 328 dzieci i młodzieży. A realizowało go 24 specjalistów. Głównym celem było udzielanie specjalistycznego wsparcia dla dzieci z rodzin w kryzysie, uczęszczających do 12 świetlic socjoterapeutycznych, zlokalizowanych w mieście Koninie i powiecie konińskim.

Specjalistyczne wsparcie dotyczyło m.in.:
- poprawy zdolności komunikacyjnych;
- wykształcenia umiejętności związanych z asertywnością;
- zwiększenia wiary we własne możliwości;
- poprawy wyników w nauce;
- zwiększenia samooceny i motywacji do nauki;
- wzrostu umiejętności panowania nad negatywnymi emocjami;
- rozwiązywania konfliktów;
- zarządzania czasem wolnym.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach z przedsiębiorczości i orientacji zawodowej, na których poznały różne zawody, poznały swoje mocne strony oraz zainteresowania, uzdolnienia i talenty, które przyczyniły się do zaplanowania swojej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Do najbardziej atrakcyjnych zawodów młodzi uczestnicy zajęć zaliczyli: fryzjera, ekspedientkę, policjanta, lekarza, nauczyciela i elektryka.

Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach na basenie oraz na kręgielni, w zabawach integracyjnych i ogólnorozwojowych. Nauczyły się rywalizacji zgodnie z zasadą fair play. Ważnym elementem projektu były wycieczki do kina i teatru. Dzieci zobaczyły spektakle: ,,Śpiącą królewnę”, „Calineczkę” i „Dzieci z Bullerbyn” oraz filmy: „Munionki” i „Shrek”.

Niezwykle pożądane okazały się zajęcia z informatyki, w tym zakładanie poczty internetowej, tworzenie strony www oraz korzystanie z internetu i komputerowych programów edukacyjnych. W ramach projektu zakupiono 6 zestawów komputerowych.

Rodzice uczestniczyli w zajęciach z pedagogizacji, a osoby przeżywające kryzysy – w mediacjach małżeńskich.

Wsparcie socjoterapeutyczne realizowano nowoczesnymi metodami, do których należy zaliczyć: burzę mózgów, dramę, projekcje symboliczne, rundki niedokończonych zdań, miniwykład, pracę w grupie i w kontakcie indywidualnym.

Realizacja projektu spowodowała wiele pozytywnych i oczekiwanych zmian w systemie wartości dzieci, młodzieży i dorosłych, w sposobie rozwiązywania konfliktów, uruchamiania potencjału i aktywności, radzenia sobie z zagrożeniami. Dzieci chętnie uczestniczyły w konkursach, imprezach i wydarzeniach kulturalnych.

Zapoczątkowano długotrwały proces łagodzenia skutków dysfunkcji w rodzinie, polegający m.in. na kierowaniu dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do placówek opiekuńczych, na podstawie postanowień sądowych.

Projekt będzie kontynuowany w 2014 roku ze środków publicznych, które Towarzystwo pozyska w procedurze konkursowej.

 
PROMOCJA, REKLAMA, PROMOCJA, REKLAMA