OCHRONA ŚRODOWISKA. Miasto Słupca

MZGOK

Utrzymanie czystości i porządku w mieście, gospodarowanie odpadami komunalnymi gwarantujące uzyskanie wymaganych wskaźników odzysku i recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia oraz ograniczenie składowania odpadów ulegających biodegradacji to podstawowe zadania samorządu Gminy Miejskiej w Słupcy.

W związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na terenie Gminy Miejskiej Słupca od 1 lipca 2013 r. zaczął funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami. Radni Miasta Słupcy terminowo podjęli szereg uchwał wprowadzających nowy system gospodarowania odpadami na terenie miasta, w tym uchwałę obejmującą systemem również nieruchomości niezamieszkałe. Na terenie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej obowiązuje system pojemnikowo-workowy zbiórki odpadów, a w zabudowie wielorodzinnej oraz na terenie nieruchomości niezamieszkałych system pojemnikowo-kontenerowy. Odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem opracowanym przez firmę, która wygrała przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów, a zatwierdzonym przez Urząd Miasta. Selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest ,,u źródła”.

Na terenie miasta funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie mieszkańcy mogą dostarczać codziennie w oznaczonych godzinach odpady zebrane selektywnie, w tym zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, odpady wielkogabarytowe. Przeterminowane leki są zbierane 2 razy do roku sprzed nieruchomości zamieszkałych. W szkołach i innych obiektach użyteczności publicznej oraz w marketach prowadzone są zbiórki zużytych baterii, a dzieci i młodzież uczestniczą corocznie w akcji ,,Sprzątanie Świata”.

W związku z nowym systemem gospodarowania odpadami w Słupcy prowadzone były i są nadal akcje informacyjno-edukacyjne dotyczące zasad działania systemu, ze szczególnym uwzględnieniem poprawnego prowadzenia selektywnego zbierania odpadów (na ten cel przygotowano ulotki dotyczące selektywnej zbiórki, szczegółowe informacje były i są nadal umieszczane w wychodzącym okresowo bezpłatnym ,,Informatorze Słupeckim” oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta, pracownicy Urzędu Miasta uczestniczyli w spotkaniach z mieszkańcami, Zarządami Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot oraz udzielali i udzielają na bieżąco wyjaśnień mieszkańcom i mediom).

Ponadto Gmina Miejska Słupca uczestniczy w projekcie ,,Uporządkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie subregionu konińskiego”, jest udziałowcem w spółce Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie, która realizuje budowę Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.

Od 2008 r. Gmina Miejska Słupca bierze udział w przedsięwzięciu pod nazwą ,,Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Słupeckiego. To przedsięwzięcie ma na celu likwidację odpadów zawierających azbest ze wszystkich nieruchomości do 2032 r. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu Słupeckiego oraz budżetów gmin uczestniczących w programie. Takie dofinansowanie sprawia, że wnioskodawca chcący usunąć azbest ze swojej nieruchomości nie ponosi żadnych kosztów.

W latach 2008 – 2012 miasto Słupca ze swojego terenu przekazało do utylizacji 83 476 kg wyrobów zawierających azbest (dane za 2013 r. będą znane po zakończeniu zadania, które zgodnie z obowiązującym regulaminem wyznaczono na dzień 25 października br.).

Działania miasta w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska, ochrony wód powierzchniowych i gruntów prowadzone są sukcesywnie już od lat 70. ubiegłego wieku. W roku 1974 została oddana do użytku miejska oczyszczalnia ścieków wraz z 4-kilometrową siecią kanalizacji sanitarnej. Sieć ta rozbudowywana corocznie o dalsze odcinki objęła do dzisiaj 92 proc. miasta. Obecnie sieć kolektorów i rurociągów ulicznych wynosi 50,36 km.

W latach 2000 – 2002 istniejąca oczyszczalnia ścieków została poddana gruntownej modernizacji i przebudowie. Jej obecna wydajność wynosi 2 300 msześć. na dobę, a po dalszej niewielkiej rozbudowie polegającej na doposażeniu urządzeń i adaptacji istniejących obiektów, będzie mogła przyjąć na dobę 4 600 msześć. ścieków.

Cykl o ochronie środowiska w gminach powstaje pod patronatem Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie