KONIN. Konferencja o zapobieganiu przemocy

KGI13

Zgodnie z zapisami Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Ta definicja pokazuje, że przemoc w rodzinie (przemoc domową) można analizować w różnych aspektach: od karnoprawnego do psychologicznego. Udowodniła to także konferencja na temat zapobiegania przemocy pod nazwą ,,Kocham – pomagam – reaguję – wspieram”, zorganizowana 24 października w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Koninie przez Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie. Patronat nad spotkaniem objął Prezydent Miasta Konina. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Przybyło na nią ponad 220 osób.

W tematykę konferencji wprowadziła prezes Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie Anna Lewandowska. Omawiając realizowane przez TIO zadania poinformowała również o działaniach tej organizacji w obszarze przeciwdziałania przemocy. Prezydent Konina Józef Nowicki zwrócił uwagę, że we wspólnocie lokalnej obserwuje się postawę obojętności w stosunku do dramatów rozgrywających się w czterech ścianach domu. Tymczasem jest tu potrzebne reagowanie każdego, kto dostrzega przemoc.

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich zaprosiło do Konina grono prelegentek z kilku instytucji. O prawach osób doświadczających przemocy poinformowała Anna Andrzejewska, pełnomocnik ministra sprawiedliwości ds. konstytucyjnych praw rodziny. O prawach człowieka i prawach dziecka mówiła Laura Koba – przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Dziecka. Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przybliżyła Katarzyna Wolska-Wrona – główny specjalista w Biurze Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania. Tematyką związku alkoholu i przemocy zajęła się Katarzyna Michalska, główny specjalista, koordynator realizowanego przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programu przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych. Ostatnie wystąpienie dotyczyło przemocy w sektach. Na ten temat mówiła Małgorzata Biskup, ekspert ds. narkomanii, sekt, subkultur, były pracownik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

W roku 2012 – zgodnie z danymi policyjnymi – było 76 993 ofiar przemocy domowej, w tym 50 241 kobiet. Nieujawniona liczba ofiar jest zapewne co najmniej kilkakrotnie większa. Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. W takich sytuacjach należy powiadomić policję lub prokuraturę.

Poszczególne tematy będziemy poruszać na łamach Konińskiej Gazety Internetowej.