KONIN. Pomaganie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych

Do 20 wychowawczyń ze świetlic socjoterapeutycznych w Koninie, Dąbiu, Golinie, Krzymowie, Olszówce, Powierciu, Starym Mieście i Wilczynie było skierowane szkolenie: ,,Pomaganie dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych jako działanie z poziomu profilaktyki selektywnej”. Zorganizowało je Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie. Szkolenie prowadziła dr Katarzyna Właśniak z Wielkopolskiej Fundacji ETOH. Zadanie było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Szkolenie obejmowało 3 duże bloki tematyczne. Pierwszy nosił tytuł: ,,Dziecko w rodzinie z przemocą – świetlica jako miejsce wsparcia”. Omówiono m.in. sytuację psychologiczną i emocjonalną dziecka krzywdzonego oraz postępowanie w przypadku stwierdzenia sygnałów, które mogą wskazywać na krzywdzenie dziecka.

Drugi blok to: ,,Kryteria rozpoznawcze i funkcjonowanie dzieci z FAS”. FAS to skrót angielskiej nazwy płodowego zespołu alkoholowego. To zespół chorobowy, który jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Z informacji Katarzyny Właśniak wynika, że w Polsce zdarza się 3 razy na 1000 urodzeń. Gdyby taki wskaźnik przyjąć w regionie konińskim, okazałoby się, że żyje tu ponad 1000 osób z zespołem FAS. FAS prowadzi do wielu różnych zaburzeń, m.in. w sferze funkcjonowania psychicznego i społecznego.

W okresie ciąży nie wolno pić żadnej ilości alkoholu. Wtedy jest pewność, że nie urodzi się dziecko z FAS.

Trzeci blok nosił tytuł: ,,FAS – oddziaływanie profilaktyczne w świetlicy”. Podano tu 8 kroków potrzebnych w postępowaniu z dzieckiem z FAS:

  1. konkret (na przykład używanie konkretnych słów);
  2. stałość (używanie wobec dziecka tych samych słów, zwrotów oraz poleceń);
  3. powtarzanie (nieustające powtarzanie z dzieckiem ważnej w ich funkcjonowaniu terminologii);
  4. rutyna (wprowadzenie w życie i otoczenie dziecka rutynowych działań);
  5. prostota (wprowadzenie w życie dziecka prostoty na każdym, możliwym etapie funkcjonowania);
  6. szczegółowość (szczegółowe, krok po kroku, informowanie)
  7. zasady (,,spoiwo”, które sprawia, że świat wokół dziecka zaczyna nabierać jakiegoś sensu);
  8. nadzór (nieustająca kontrola i serdeczne nadzorowanie)